Antagelser om innvandrere utenfor arbeid kan være feil

Antagelsen om at arbeidsløse innvandrere har dårligere sjanser for å komme tilbake i jobb og i større grad ender som «navere» enn norskfødte, kan være gal. En ny Nav-studie peker nå i motsatt retning.

HAR FÅTT NY NAV-ANALYSE: Arbeidsminister Anniken Hauglie
Publisert:

Innvandrere fra lavinntektsland uten rett på dagpenger har høyere sannsynlighet for overgang til arbeid enn norskfødte med samme rettigheter og bakgrunnskjennetegn, ifølge etatens nye analyse.

Denne innvandrergruppen har også lavere sannsynlighet for å gå over på helserelaterte Nav-ytelser enn norskfødte når man korrigerer for alder, inntekt og andre bakgrunnskjennetegn, ifølge Nav-forskerne.

Funnene er egnet til å så tvil om etablerte oppfatninger og noe tidligere forskning.

Flere studier har indikert at perioder med arbeidsledighet slår mer negativt ut for jobbutsiktene til innvandrere enn norskfødte – noe Nav også påpeker i innledningen til sin nye analyse, som ble publisert onsdag.

Les også

Nye tall gir bekymring i Nav: 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i fjor

Skiller seg ut etter noen måneder

Analysen tar utgangspunkt i Navs registreringer over helt arbeidsledige mellom 2010 og 2016, og personene har blitt fulgt frem til sommeren 2017.

Navs forskere har sammenlignet utviklingen til norskfødte arbeidsledige med to innvandrergrupper – personer født i lavinntektsland, og høyinntektsland.

De første månedene med arbeidsledighet fortoner seg ganske likt, med lavere sannsynlighet for overgang til arbeid blant alle gruppene.

– Utover i ledighetsperiode ser vi derimot at sannsynligheten øker for innvandrere fra lavinntektsland, mens den fortsetter å falle for norskfødte, kommenterer Nav-forsker Therese Dokken, som er blant artikkelforfatterne.

Hun understreker at disse funnene er korrigert for såkalte bakgrunnskjennetegn, inkludert sprikende alder, kjønn og inntekt mellom gruppene.

Les også

Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland går av

Dårligere jobbsjanser uten korrigeringer

De ukorrigerte rådataene viser at innvandrere fra lavinntektsland uten rett på dagpenger har den laveste sannsynligheten for overgang til arbeid.

Nav bemerker at deres resultater her bekrefter tidligere funn om at «innvandrere fra lavinntektsland har større problemer med å komme i arbeid».

– Når vi derimot ser på norskfødte og innvandrere fra
høyinntektsland med samme observerbare kjennetegn
som innvandrere fra lavinntektsland blir bildet endret, skriver Nav-forskerne.

Og etter slike korrigeringer finner de at innvandrere «ikke har lavere sannsynlighet for overgang til jobb enn norskfødte».

Årsaken til at funnene blir så forskjellige avhengig av om tallene korrigeres eller ikke, er at det er «store forskjeller» mellom gruppene, forklarer Nav-forskerne.

«Innvandrere fra lavinntektsland som registrerer seg som arbeidsledige (gruppe 1) er eldre, kvinnene er i flertall, de har svært lav inntekt før de ble ledige og de fleste er gift», forklarer de i rapporten.

Publisert:

Her kan du lese mer om