SSB: Så mye vil en svakere oljepris svekke norsk økonomi

Oljeprisfallet vil svekke norsk økonomi, men effekten tiltar først i styrke i 2016.

FÅR KONSEKVENSER: SSB har forsøkt å regne ut hvor stor effekt oljeprisen har på fastlandsøkonomien. Bildet viser Troll A-plattformen i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:

Det skriver SSB, som torsdag publiserte nye prognoser for norsk økonomi, og som anslår oljedrevet nedtur i norsk økonomi neste år.

I rapporten har SSB sett nærmere på hvilke virkninger en lavere oljepris isolert sett har å si for verdiskapningen i norsk økonomi.

SSB legger i regnestykket til grunn at oljeprisen holder seg rundt 70 dollar fram til våren 2015, før den deretter går gradvis opp til 80 dollar i 2017.

Den senkede banen for forventet utvikling i oljepris vil først slå ut for fullt fra neste år.

Dette vil gi et negativt vekstbidrag på Fastlands-BNP på 0,2 prosent neste år, 0,6 prosent i 2016 og 0,7 prosent i 2017.

Les også

SSB: Veksten i norsk økonomi vil bli mye svakere

«I et kort og mellomlangt perspektiv virker oljeprisen på norsk økonomi først og fremst gjennom etterspørselen fra oljeselskapene og via kronekursen», heter det i rapporten.

«Med svakere lønnsomhet i oljeselskapene og reduserte oljeprisforventninger blir det mindre lønnsomt å investere for å øke utvinningsgraden. Det reduserer næringens sysselsetting og kjøp av varer og tjenester», heter det videre.

Store effekter

– SSB antar at oljeprisfallet vil gi store effekter på norsk økonomi. Det er jeg enig i, sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset management.

Torsdagens rapport fra SSB er imidlertid dystrere enn effektene en lavere oljepris vil ha å si for økonomien.

Til tross for at oljeprisfallet i regnestykket medfører et negativt vekstbidrag på «bare» 0,2 prosent neste år, har SSB kuttet kraftig i vekstutsiktene.

For bare få måneder siden ventet SSB at verdiskapningen på fastlandet neste år ville stige 2,1 prosent. Torsdag barberte byrået anslaget til én prosent.

– Isolert sett skulle ikke oljeprisfallet utgjøre et så mye lavere BNP-anslag via effekten på oljeinvesteringene. Her har SSB lagt til grunn at husholdningenes forventninger blir kraftig negativt påvirket av oljeprisfallet, som i sin tur påvirker boligprisene og privat konsum. Det er særlig nedjusteringen av veksten i privat konsum som forklarer hvorfor SSB tror BNP-veksten blir så mye lavere til neste år.

Les også

To SSB-nyheter splittet kronen: - Sjeldent det får så stor oppmerksomhet i markedet

Wilhelmsen tror statistikkbyrået kan være for pessimistisk på vegne av neste års vekstutsikter.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

– Hverken jeg eller markedet hadde ventet en så sterk nedjustering av prognosene, sier han.

Disse rammes

Ikke overraskende skriver SSB at fallet i oljeprisen særlig rammer bedriftene som leverer tjenester til oljesektoren, som blant annet verfts- og verkstedsindustrien.

SSB tror imidlertid at «mer tradisjonelle fastlandsnæringer som bank og forsikring og andre markedsrettede tjenester» også vil merke nedgangen, ifølge SSB.

Dette fører blant annet til at sysselsettingen blir lavere.

Oljeprisfallet alene vil medføre at ledigheten stiger 0,2 prosent i 2016, ifølge SSBs beregninger.

«Dårligere lønnsomhet og lavere lønninger i oljevirksomheten kombinert med et svakere arbeidsmarked trekker reallønnsveksten ned. Dermed avtar husholdningenes inntektsvekst, slik at konsumet faller», heter det i rapporten.

Les også

Tror oljeprisen først vil stige til 80 dollar i 2017

Svakere lønnsutvikling og dystrere forventninger vil bidra til «å redusere veksten i boligprisene de første årene, slik at disse faller reelt sett», skriver SSB.

Dette vil medføre et fall i boligprisene på to prosent både i 2015 og 2016, før det henter seg inn noe året etter.

Forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå

Oljefallet gir også en billigere krone mot viktige valutaer som dollar og euro.

Et lyspunkt er at oljeprisfallet isolert sett gir «bedret lønnsomhet i konkurranseutsatt sektor utenom leverandørindustrien, som demper fallet i reallønningene», ifølge SSB.

Flere faktorer

SSB-forsker Torbjørn Eika forteller at flere faktorer er tatt med i beregningen av SSBs reelle prognoser enn i modellen om oljepriseffekt.

Det er også dette som gjør at byrået i deres prognoser halverer neste års vekstanslag på fastlandet, mens oljepriseffekten anslås å ha en negativ effekt på 0,2 prosent.

– Det er nye vurderinger fra vår side, faktorer som vurderes som annerledes enn sist, sier Eika til E24.

Han forteller at regnestykket om oljepriseffekten blant annet tar hensyn til en mer beskjeden nedgang i oljeinvesteringer enn det som legges til grunn for den ventede verdiskapningen.

– Den internasjonale markedsveksten anslås også som svakere, sier han.

Dette tas det ikke høyde for i regnestykket om oljepriseffekten.

Les også:

Varsler tøffere tider for lønnsveksten: – Men det er ikke en katastrofeSSB spår boligprisfallSSB spår lavere oljeinvesteringer i år

Publisert: