Disse bruker pengene feil

Penger til NAV, forsvaret, rassikring og lærere ble ikke brukt riktig, ifølge Riksrevisjonens rapport som ble lagt frem torsdag ettermiddag.

GAVMILD: Det hjelper lite at finansminister Sigbjørn Johnsen deler ut penger som ikke forvaltes riktig.
Publisert: Publisert:

Flere etater klarer ikke å forvalte pengene de er tildelt riktig, eller rett og slett bryter reglene for innkjøp.

Følg E24 på facebook

Fortsatt sterk kritikk av NAV

Et betydelig antall Nav-brukere får ikke den ytelsen de skal ha fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav).

Sju år etter at Nav ble etablert, slår Riksrevisjonen i nok en gang fast at etaten gjør mange feil.

I årets rapport gjelder det blant annet feil i blant annet utbetalinger av arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger og pensjon.

I tillegg er informasjonssikkerheten fortsatt ikke god nok.

For eksempel har revisjonen i første halvdel i 2011 avdekket feil i 13 prosent av de kontrollerte utbetalingene av arbeidsavklaringspenger.

11 prosent av sykepengeutbetalingene er feil, og 21 prosent av de undersøkte utbetalingene av foreldrepenger er feil. 6 prosent av vedtakene om uførepensjon og alderspensjon med tidligere uførepensjon er også feil.

Riksrevisjonen har gjentatte ganger kritisert Navs informasjonssikkerhet. Selv om Nav har iverksatt en rekke tiltak, mener revisjonen at det fortsatt er mangler. Blant annet pekes det på at mange ansatte har mer omfattende brukerrettigheter enn det er behov for.

Les også: Riksrevisjonen ser svært alvorlig på Altinn

Forsvaret bryter reglene for innkjøp

Halvparten av anskaffelsene i Forsvaret i fjor skjedde utenfor IT-systemet som skal gjøre anskaffelsene mer effektive. Forsvaret sliter også med å følge regelverket for offentlige anskaffelser.

Riksrevisjonen retter kritikk på flere punkter mot Forsvarets prosedyrer for anskaffelser gjennom 2011.

Et prosjekt fra 2008 som skal gi Forsvaret et felles system for internregnskap, materiellregnskap og ledelse og styring (FIF 2.0), klarte i fjor bare å fange opp halvparten av Forsvarets driftsanskaffelser. Også tidligere år har Riksrevisjonen pekt på feil og mangler på dette punktet, som utløser alvorlig kritikk i Riksrevisjonens årsrevisjon.

– Mangelfull bruk går ut over kvaliteten på budsjettprognosene, noe som igjen kan påvirke Forsvarets evne til å utøve effektiv økonomistyring, kommenterer Riksrevisjonen.

Forsvarsdepartementet har i et svar vist til at 80 prosent av driftsanskaffelsene fulgte hovedprosessene i systemet i mai 2012, og at målet er et nivå på minst 90 prosent i snitt.

Riksrevisjonen finner det i tillegg kritikkverdig at «betydelige mengder materiell ikke var regnskapsført i FIF 2.0 som forutsatt», og de «ser alvorlig på» at det nok en gang ble avdekket «mangler ved etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser».

Penger til rassikring av fylkesveier ikke brukt

Nesten halvparten av midlene til rassikring av fylkesveier i fjor ble ikke brukt.

361,5 millioner kroner av bevilgningen står ubrukt, påpeker Riksrevisjonen som kritiserer dette i sin årlige rapport.

Riksrevisjonen konstaterer at det også var et mindreforbruk i 2010.

I rapporten kritiseres det også at det i fjor bare ble brukt 45,5 millioner kroner av en bevilgning på nesten 144 millioner i tilskudd til miljøvennlig transport, Transnovaprosjektet.

Penger til videreutvikling av lærere ikke brukt

En betydelig del av midlene til videre- og etterutdanning av lærere ble ikke benyttet i 2011, påpeker Riksrevisjonen i en rapport torsdag.

Riksrevisjonen er også kritisk til at ordningen har vært innrettet slik at et stort antall lærere fra flere små kommuner ikke ble innvilget kompetanseheving i fjor.

Det er to årsaker til at midler avsatt til kompetanseheving ikke er blitt brukt. Enten har kommunene ikke hatt midler til å dekke sin andel av ordningen, eller de har ikke hatt vikarer til å dekke undervisningen ved studiefravær, framgår det av rapporten som revisjonen torsdag oversendte Stortinget.

Riksrevisjonen sier den har merket seg at Kunnskapsdepartementet fra skoleåret 2012/2013 har endret finansieringsordningen for videreutdanning av lærere slik t staten vil øke sin andel av finansieringen.

Les også:

Publisert: