- Oljefondet har tapt 165 millioner på eksterne forvaltere

Stortinget må sikres riktig informasjon om Oljefondet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

KOSTBAR FORVALTNING: Riksrevisor Jørgen Kosmo (Ap) peker på at den eksterne forvaltningen har kostet Oljefondet dyrt.
Publisert:

Riksrevisor Jørgen Kosmo er ikke nådig i sin kritikk av forvaltningen av Oljefondet i «Dokument 1 om budsjettåret 2010».

LES OGSÅ: Raser mot hemmelighold om Oljefondet

Her peker han på at fondets eksterne forvaltere står for et tap på 165 millioner kroner for Oljefondet (formelt kalt Statens pensjonsfond utland - SPU) siden oppstart i 1998 og frem til 2010.

Dette beløpet har Riksrevisjonen regnet seg frem til, basert på tallmaterialet fra Norges Bank Investment Managements (NBIM) årsrapport for SPU 2010.

«Riksrevisjonen ser det som uheldig at Finansdepartementets rapportering av den eksterne forvaltningens resultat for SPU i perioden 1998-2010 ikke har gitt et fullstendig bilde», heter det i rapporten.

- Vi er opptatt av at at den fulle risikoen, den fulle gevinsten og det fulle tapet skal presenteres, sier Kosmo til E24 etter at rapporten er lagt frem tirsdag.

Han mener det bør tegnes et klart skille mellom investeringsporteføljene som forvaltes internt i NBIM, og det som forvaltes av innleide, eksterne forvaltere.

- Vi mener det må skilles klart mellom de ulike investeringsporteføljene, og dermed gjøre Stortinget i stand til å fatte gode beslutninger om de fremtidige investeringsporteføljene.

- Blandet erfaring

I Stortingsmelding 15 har Finansdepartementet omtalt at den eksterne forvaltningen av aksjer har gitt positive resultater, og oppnådd en samlet meravkastning på 22,4 milliarder kroner.

Samtidig opplyses det at erfaringene med innleide forvaltere til obligasjonssiden av fondet er «mer blandet».

Hva dette innebærer resultatmessig vil departementet imidlertid ikke ut med, ifølge Riksrevisjonen.

«Departementet har i denne sammenheng ikke rapportert oppnådd samlet netto meravkastning for både aksje- og rentesiden for ekstern forvaltning for perioden 1998-2010», skriver Riksrevisjonen i Dokument 1.

- Uheldig

Departementet har uttalt til Riksrevisjonen at en oppdeling av forvaltningsresultater gir et «lite hensiktsmessig grunnlag for å vurdere verdiskapningen, spesielt for renteporteføljen».

- Her er det en uenighet mellom oss og Finansdepartementet. Derfor går vi gjennom tallene, og lager våre egne regnestykker som bedre representerer vårt syn, sier Kosmo til E24.

Finansdepartementet viser til at dersom de eksterne porteføljene ikke hadde blitt avsluttet og overført til den interne forvaltningen, ville de gode resultatene i disse porteføljene vært regnet med som en del av verdiskapningen i den eksterne renteforvaltningen.

Denne oppfatningen dokumenteres imidlertid ikke nærmere, påpeker Riksrevisjonen.

«Riksrevisjonen ser det som uheldig at Finansdepartementets rapportering av den eksterne forvaltningens resultat for SPU i perioden 1998-2010 ikke har gitt et fullstendig bilde.»

Nå ønsker Kosmo mer åpenhet om de innlede forvalterne: Han peker på at kontroll- og konstitusjonskomiteen har anmodet om størst mulig grad av åpenhet om forvaltningen av SPU, også når det gjelder eksterne forvaltere.

«Det stilles spørsmål ved årsaken til at departementet ikke har rapportert på en slik måte at det gir et mer helhetlig og fullstendig bilde av hvilke resultater ekstern forvaltning har oppnådd i perioden 1998-2010», heter det i rapporten.

«Borti staur og vegger»

Det er ikke første gang Riksrevisjonen retter lyset mot den eksterne forvaltningen av Oljefondet.

I revisjonsrapporten for 2009 gikk Kosmo hardt ut mot honorarene til eksterne forvaltere. Han pekte spesielt på at én forvalter hadde mottatt et forvaltningshonorar på 500 millioner kroner, noe Kosmo beskrev som «borti staur og vegger».

Siden den gang har NBIM, som står for forvaltningen av fondet, innført et honorartak på 25 millioner dollar.

Kommunikasjonssjef Runar Malkenes i Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, og viser til departementets brev til Riksrevisjonen.

Les også:

Raser mot hemmelighold om Oljefondet

Oljefondet setter bonustak på 25 millioner dollar

Ett forvaltningsfond fikk 500 mill. i honorar

Publisert: