Slik blir den nye oljeskatten

Regjeringen ville at 10 prosent av oljeinvesteringene skulle slippe særskatt. Et stort flertall på Stortinget vil øke andelen til 24 prosent.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er den siste store utbyggingen i Nordsjøen. Et stortingsflertall håper at skattelettelser skal gi flere.
Publisert:

Oljeselskapene betaler to skatter:

  • vanlig skatt på 22 prosent av overskudd, slik alle norske selskaper gjør
  • en særskatt på 56 prosent fordi de utvinner en knapp naturressurs som tilhører fellesskapet.

Samlet skatt blir derfor 78 prosent.

Men før skatten beregnes, får oljeselskapene to fradrag for investeringskostnader. Skattestriden på Stortinget har dreid seg om hvor mye og på hvilket tidspunkt disse fradragene skal trekkes fra inntektene.

Mandag ettermiddag ble de tre regjeringspartiene og Ap, Frp og Senterpartiet enige midlertidige endringer i oljeskatten.

Fradrag mot vanlig overskuddsskatt

Gjeldende regler: Selskapene trekker fra investeringskostnaden mot den vanlige overskuddsskatten over seks år.

Oljenæringens forslag: Næringsorganisasjonen Norsk Olje og Gass (NOG) vil ha hele fradraget første året.

Regjeringens forslag: Å videreføre dette uendret.

Flertallet på Stortinget: Ingen endring.

Fradrag mot særskatten

Gjeldende regler: Oljeselskapene får fradrag for investeringskostnaden over seks år.

Oljenæringens forslag, regjeringens forslag og flertallet på Stortinget: Hele fradraget kommer det første året.

Fradrag for friinntekt

Oljeselskapene får et ekstra fradrag i beregningen av særskatten. Dette er fradraget for såkalt friinntekt. Friinntekten har vært begrunnet med at investeringsfradraget mot særskatten skjer over flere år.

Gjeldende regler: Fradrag på 5,2 prosent av investeringskostnaden hvert år i fire år. I alt blir dette 20,8 prosent ekstra fradrag.

Oljenæringens forslag: Vil holde på den opprinnelige satsen, men med en liten nedjustering. Det gir en friinntekt på rundt 20 prosent til fradrag første året.

Regjeringens forslag: Begrunnelsen er falt borte med full fradragsføring mot særskatten første året. Likevel: Friinntekt på 10 prosent av investeringskostnaden til fradrag mot særskatten første året.

Flertallet på Stortinget: Fradrag på 24 prosent det første året.

Utvider reglens virketid med ett år

Virkningen av regelendringene skal evalueres i første halvår 2023.

Regjeringens forslag: Planer for investeringer må innleveres innen utgangen av 2021 og være godkjent av myndighetene innen utgangen av 2022 for å få glede av de midlertidige reglene. Gjelder investeringskostnader påløpt til og med 2024.

Oljenæringens forslag: Skal gjelde planer innlevert innen utgangen av 2022.

Flertallet på Stortinget: Midlertidige regler omfatter planer innlevert innen utgangen av 2022. Ingen begrensing utover i tid ved at fradrag blir gitt for gjennomførte investeringer helt frem til produksjonsstart.

To mål med endrede skatteregler

Siktemålet ved å endre skattereglene er todelt: styrke likviditeten for selskapene og kutte skatten.

Styrket likviditet betyr at selskapene får mer penger tilgjengelig på kort sikt, slik at de slipper å låne så mye for å investere. Dette skjer ved at skatten går ned på kort sikt, mot at selskapene betaler tilsvarende mer senere, inklusive en rente på utsettelsen.

Norsk Olje og Gass sier det er «blitt både dyrere og vanskeligere å hente kapital i markedet til prosjekter, altså lånefinansiering» på grunn av lavere oljepris og økt usikkerhet på grunn av koronaepidemien. Derfor trenger de mer penger tilgjengelig for å gjennomføre prosjektene.

Regelendringene skal gi 100 milliarder kroner mer tilgjengelig for oljeselskapene i 2020 og 2021 på grunn av lavere skatt. Dette blir fulgt av tilsvarende høyere skatt senere.

Trenger skattekutt også

Men oljeselskapene trenger skattekutt også. De midlertidige reglene gir lettelser på rundt 8 milliarder kroner, regnet i dagens verdi.

Det må til for at prosjektene skal bli lønnsomme etter skatt for selskapene, selv om oljeprisen er blitt lavere.

Oljeselskapene sier de bestemmer investeringsprosjekter på grunnlag av en såkalt balansepris. Det vi si at de beregner hvor høy oljeprisen må være for at prosjektet akkurat skal oppfylle kravet til lønnsomhet. Er ventet oljepris høyere enn balanseprisen, så gjennomføres prosjektet.

Ved at skatten går ned, vil også balanseprisen gå ned. Dette vil bidra til at prosjekter blir gjennomført, selv om ventet oljepris er lavere enn før.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om