Her er krisepakken regjeringen legger frem

Regjeringen har bestemt seg for å fremskynde krisepakken for bedriftene til i kveld. Her kan du lese hele pakken.

Statsminister Erna Solberg tar med seg de store organisasjonene i Norge når hun klokken 18 i kveld legger frem krisepakken for landets bedrifter.
Publisert:

Regjeringen legger i kveld frem «Kompensasjonsordning for foretak som har svikt i omsetningen som følge av Covid-19 
Ordningen».

VG gjengir her innholdet i den, slik pakken er presentert for politiske partier og organisasjoner.

Fordi regjeringen nå sitter i regjeringskonferanse, blir det overfor VG fremholdt at det kan skje justeringer.

Regjeringen skriver at foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid- 19-utbruddet:

Støtteintensiteten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. 

Tidsperiode
Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai 2020. Første utbetaling foretas så raskt som mulig i april og utmåles ut fra oppgitte tall for mars. 

Tallgrunnlag 
Ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall i portalen for omsetning i mars måned og omsetning i mars måned 2019, eller et gjennomsnitt for januar og februar 2020 dersom foretaket ikke var i virksomhet i mars 2019. Bedriftene skal også selv rapportere om uunngåelige faste kostnader som kan føres på bestemte poster i næringsoppgaven.

Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 pst eller mer (20 pst. eller mer for mars) fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.

Avgrensninger 
Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge. Det foreslås at ordningen ikke skal gjelde for: 
• finansnæringen (avgrensning gjøres basert på finansskatten) 
• produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning 
• utenriks sjøfart -varetransport 
• olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet) 
• private barnehager som er under egen støtteordning 
• flyselskaper som er under egen støtteordning 
• foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde) 
• foretak uten aktivitet 
• foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs 

Formelen 
Ordningen gjelder for bedrifter med omsetningsfall på 30 pst eller mer per måned fra og med april 2020, for mars settes inngangskravet til 20 pst fall i omsetningen, begrunnet i at de mest omfattende smitteverntiltakene ble iverksatt litt ut i mars.

Så kommer noe som er litt mer komplisert: Hvordan man skal beregne hvem som skal få hva:

Kompensasjonen beregnes etter følgende formel per bedrift: 

1 Kompensasjonen = Omsetningsfall i prosent × (uunng.faste kost.− egenandel) × justeringsfaktor.

Justeringsfaktoren fastsettes til: 
0,9 for bedrifter nedstengt av staten 0,8 for øvrige bedrifter Egenandelen fastsettes til 0 kroner for bedrifter nedstengt av staten 10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter.

Deretter en terskel for utbetaling fra ordningen, som fastsettes til 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut.

Taket for ut utbetaling settes til 30 millioner kroner per juridisk person per måned. 

Kryssjekker og kontroll 

Det vil ligge flere kryssjekker i den automatiske behandlingsrutinen med sikte på å avdekke blant annet juks og svindel. Informasjonen som søker registrerer i systemet, vil blant annet bli kontrollert mot historisk informasjon og andre opplysninger om foretaket og mot annen informasjon som etaten har tilgjengelig. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling dersom kryssjekker viser store avvik.

Kontrollmekanismer som for eksempel avdekker aktivitet og ansatte i selskapet og om det er i misligholdssituasjon vil bidra til å avdekke søknader på feil grunnlag eller useriøse bedrifter. Det varsles at alle som søker ordningen, må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Det legges også opp til endringsadgang. Det vil videre legges opp til kontroll med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel. Sanksjonsmulighetene opplyses tydelig i søknadsportalen. 

Behandling 

Hvis bedriften passerer øvrige kriterier for utbetaling, skjer utbetalingen automatisk. Søker må bekrefte at opplysningene er riktige og at den er kjent med vilkår ved uriktig informasjon. Søker bekrefter at han/hun er kjent med reglene for ordningen og at de er innforstått med straffeansvar ved å gi uriktige opplysninger. 

ESA-godkjenning 

Ordningen må ESA-godkjennes. Det jobbes ut fra at ordningen skal begrunnes med Covid-19-utbruddet som eneste utløsende faktor, at støtten utgjør kompensasjon for tapt omsetning, og at støtteintensiteten baseres på objektive kriterier, slik at ordningen automatisk kan godkjennes. Ordningen vil da ikke komme i konflikt med lånegarantiordningen for SMB, dvs. at foretak kan benytte begge. NFD har kontakten med ESA. 


Justeringer 

Det har vært svært kort tid til å utarbeide en ordning med stort omfang. Regjeringen er opptatt av å få ordningen på plass raskt, at den skal være enklest mulig og at den  første utbetalingen kan skje snarest mulig.

Det betyr at det har vært begrensede muligheter for å ivareta ulike hensyn man normalt ville vektlegge. Det kan derfor bli behov for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak. Det har f.eks. vært reist spørsmål om modellen gir tilstrekkelig sterke insentiver for å holde driften i gang under korona-krisen. Mange virksomheter har redusert bruk av arbeidskraft betydelig, men ikke hundre prosent, for å unngå at virksomheten må stenge helt. Dette vil typisk gjelde virksomheter med stort omsetningsbortfall (80- 100%) der det allikevel er nødvendig med en viss bemanning. Departementet vil vurdere om og eventuelt hvordan dette hensynet kan ivaretas i modellen fra og med april 2020.

Publisert:

Her kan du lese mer om