Norske bedrifter ser mørkt på 2014: Varsler bråstopp for norsk økonomi

Troen på fremtiden har ikke vært svakere blant medlemmene i NHO siden finanskriseåret 2009.

TØFFERE TIDER: Norske bedrifter har allerede fått kjenne på en rekke utfordringer. Mange av dem tror 2014 blir et vanskelig år.
Publisert:

Tirsdag publiserer Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) en fersk rapport som analyserer tilstanden til norsk næringsliv. E24 kjenner hovedfunnene i rapporten, og svarene fra over 2.000 NHO-bedrifter levner liten tvil:

Usikkerheten har slått rot i norsk økonomi i løpet av 2013.

For første gang på fire år er det nå flere av NHOs medlemsbedrifter som ser mørkt på markedsutsiktene, enn det er bedrifter som ser lyst på fremtiden.

Et lite lyspunkt kan riktignok NHO vise til i den ferske rapporten.

Flertallet av bedriftene vurderer nemlig markedssituasjonen akkurat nå som positiv, og flere er fornøyde med nå-situasjonen enn for tre måneder siden.

At et lite flertall av eksportbedriftene er fornøyd med tingenes tilstand, er også oppsiktsvekkende. Det er første gang siden starten på året at flertallet av eksportørene har godt nytt å melde - og henger nok sammen med den klare svekkelsen av kronekursen gjennom året.

Dystre fremtidsutsikter

Men når vi legger dette året bak oss og blar om til neste kapittel, er det få optimister i sikte. Bedriftenes fremtidsutsikter er også bare blitt surere i løpet av høsten.

I september var NHOs markedsindeks for 2014 på 0. Nå har indeksen sunket til -2.

Tallet indikerer forskjellen mellom andel bedrifter som svarer at de har positive utsikter og de som svarer negativt.

Siden forsommeren - da NHO på bakgrunn av de dystre situasjonsbeskrivelsene fra kontaktbedriftene spådde at arbeidsledigheten i Norge vil øke til 120.000 ledige - har indeksen falt fra +12 til -2.

Bak samleindeksen på -2 skjuler det seg riktignok store forskjeller. Men innenfor alle næringer - sett bort ifra reiseliv - har andelen som svarer at de ser negativt på 2014, økt siden forrige måling i september.

Også blant bedriftene som henter størstedelen av omsetningen fra oljen eller fra eksport, øker andelen som svarer negativ stort. Det samme skjer i bedriftene som driver med tjenester.

Aller minst positive utsikter har man innen bygg og anlegg. Indeksen for byggenæringen tikker inn på -14 nå i ferde kvartal, en klar forverring fra -6 i september.

- Bråstopp i økonomien

NHOs egne økonomer er ikke nådige i sin tolkning av funnene:

  • Vi ser en bråstopp i norsk økonomi der kostnadsutfordringene er blitt tydelige og arbeidsmarkedet er blitt utfordrende.
  • Oljevirksomheten gir ikke lenger stadige vekstimpulser inn i resten av økonomien - ordrene går oftere til utlandet.
  • Forbruket bremser, boliginvesteringene flater ut
  • NHO-bedriftene ser mørkt på norsk økonomi i 2014

Avdelingdirektør Dag Aarnes i NHO har ledet arbeidet med rapporten. Han mener de økte kapitalkravene til bankene er en sentral årsak til at økonomien nå bremser opp (les mer i faktaboksen).

- Hvordan trekker dere den konklusjonen?

- Det er flere vurderinger vi har gjort. Vi har sett på når kapitalkravene ble innført, og sammenholdt det med Norges banks utlånsundersøkelse og vår egen undersøkelse, og på veksttallene i økonomien, sier han.

- Når vi legger disse opplysningene sammen, er det veldig tydelig sammenfall mellom politikkreguleringene og innstrammingen i utlånspraksisen til bankene, og det er også god teoretisk sammenheng for dette. Det er vanskelig å se at noe annet i norsk økonomi skulle ha den samme virkningen. Vi tror norske myndigheters politikk var det som satt snøballen i gang, sier han til E24.

- Men kun 15 prosent av bedriftene i undersøkelsen deres sier at lav tilgang på kreditt står i veien for investeringer - mens 38 prosent oppgir synkende omsetning og lavere ordretilgang?

- Den viktigste virkningen på økonomien har kommet via husholdningene. Det har vært lavere vekst i husholdningenes etterspørsel, gjennom bolig og konsum, sier han.

Lunken vekst

NHO viser til hvordan deres barometer samstemmer med tallene for verdiskapningen i Norge fra Statisisk sentralbyrå (SSB) i forrige uke.

Der kom det frem at samlet vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) for fastlandsøkonomien i tredje kvartal var på 0,5 prosent (0,7 prosent inkludert petroleumsnæringen).

«Ingen etterspørselskomponenter utvikler seg nå sterkt nok til at veksten i norsk økonomi opprettholdes. Hele BNP-veksten i tredje kvartal kan tilskrives lageroppbygging i bedriftene», skriver NHO.

Dette bet også sjeføkonom i Nordea Markets, Steinar Juel, seg fast i da BNP-tallene nylig ble lagt frem.

Overfor E24 trakk Juel frem at det aller meste på etterspørselssiden, utenom posten for lagerinvesteringer, så negativt ut i månedene fra juli til september, og regnet seg frem til at korrigert for dette, ville vi sett et fall i BNP.

NHO mener dette, sammen med fall i boligprisene i høst, lavere forbruk i norske husholdninger og svakere utsikter for oljeindustrien, bekrefter at norsk økonomi har bremset tydelig opp i år.

Dette gjør samlet sett at medlemsbedriftene ikke har vært mer pessimistiske med tanke på fremtiden siden finanskrisen herjet.

Adecco er enige

- Vi som befinner oss i bemanningsbransjen er på mange måter et barometer på norsk arbeidsliv. Vi ser endringer i utviklingen veldig tidlig, og vi ser nå nøyaktig det samme som NHO her peker på, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco.

Tall fra NHO Service viser at bemanningsbransjen har opplevd en reduksjon i antall fakturerte arbeidstimer på 3,4 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

MERKER AT DET BREMSER: Konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco bekrefter det dystre bildet som tegnes av NHO.

- Det kan høres lite ut, men dette er store tall. Og det er bekymringsverdig at utviklingen i Norge går i en annen retning enn utviklingen i europeisk økonomi, sier han.

Innen bygg og anlegg har det vært en reduksjon i antallet fakturerte arbeidstimer på 8 prosent.

- Det er helt riktig at vi ser tendensen tydeligst i denne bransjen. Spesielt etter andre kvartal i år har det vært en vesentlig endring i markedet. Men det spenner seg også bredere enn arbeidsmarked for bygg og anlegg, sier Øwre-Johnsen.

Trenger færre ingeniører

Adecco har også merket at etterspørselen etter arbeidskraft til kontor, administrasjon og støttefunksjoner er mindre, spesielt på Vestlandet.

- Det er også redusert etterspørsel etter ingeniører på en del fagområder, spesielt innenfor service- og underleverandører i oljenæringen. Med unntak av Subsea, er etterspørselen redusert de siste to kvartalene, sier han.

- Vi ser med stor spenning på utviklingen. Vi hadde ikke forventet at det skulle flate ut nå når europeisk økonomi er i ferd med å snu, sier han.

PS! NHOs næringslivsbarometer kommer få dager før Norges Banks bedriftsundersøkelse «Regionalt nettverk» offentliggjøres.

Norges Bank legger sterk vekt på rapportene fra Regionalt nettverk når de pengepolitiske beslutningene skal tas.

Neste rentemøte i sentralbanken er 5. desember - og i disse dager beslutter også sentralbanken om den skal benytte anledningen i desember, til å gi råd om å innføre såkalt «motsyklisk kapitalbuffer» i norske banker - et av kapitalkravene NHO advarer mot i tirsdagens rapport (se faktaboksen lenger opp i saken).

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no