Bildet viser havvind-anlegget Hywind Buchan utenfor kysten av Skottland.

Norsk sokkel må elektrifiseres med havvind

Da når vi klimamålene, uten at det går utover kapasiteten på land.

  • Stig Schjølset og Jon Evang
    Henholdsvis fagsjef og fagasnvarlig for energi i Miljøstiftelsen Zero
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Elektrifisering av sokkelen må til for at Norge skal gi et realt bidrag til å begrense de globale utslippene i tråd med Parisavtalen. Men kraft til sokkelen kan også bidra til at vi får et kraftunderskudd som vil fortrenge grønn industri på Vestlandet. En mye raskere utbygging av havvind er trolig eneste løsning på floken.

De siste månedene har det blitt smertelig klart for alle: selv ikke Norge flyter over av billig, fornybar kraft. Tvert imot, Statnett anslår at Sør-Norge er på vei mot et kraftunderskudd allerede i 2026. Antallet nye store strømbrukere som ønsker å knytte seg til nettet har økt kraftig de siste årene. I 2016 registrerte Statnett 5 nye nettilknytninger, mens de i 2021 mottok 140 søknader. Dette er isolert sett positivt, for mange av søknadene er knyttet til etablering av ny industri. Men nettselskapene har ingen prioriteringskriterier eller tidsfrister, noe som i praksis betyr at ledig nettkapasitet gis til de som søker først. Dermed kan elektrifisering av sokkelen fortrenge etablering av ny industri på land.

Sett denne: Agder Energi går sammen med Green Investement Group om å bygge ut vindkraft på Utsira Nord

Det er en uholdbar situasjon. Selv om elektrifisering er et viktig klimatiltak, kan det ikke fortrenge ny grønn industri, som både kan kutte utslipp og bidra til å utvikle de løsningene vi trenger i nullutslippssamfunnet. Dette er en av problemstillingen som skal drøftes i Strømnettutvalget, som ble satt ned i oktober 2021. Utvalget ledes av Enova-direktør Nils Kristian Nakstad, og skal levere sine anbefalinger i juni. Dette utvalget må levere konkrete forslag til hvordan vi skal håndtere køen av nettilknytninger. En tydelig anbefaling bør være at elektrifisering av sokkelen ikke skal fortrenge utslippskutt i andre sektorer eller etablering av ny industri på land.

Hvis landbasert industri gis forrang ved nettilknytning, vil det trolig bety at Stortingets vedtak om å halvere utslippene fra norsk sokkel innen 2030 ikke kan innfris med kraft fra land.

Zero foreslår derfor at myndighetene går gjennom alle elektrifiseringsprosjekter i dialog med operatørene og bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, med mål om at all elektrifisering av petroleumsvirksomheten etter 2025 skal skje med havvind. Operatører av felt som ikke allerede har vedtatt elektrifisering med landstrøm må pålegges å utrede kraftforsyning fra havvind på sokkelen. Hywind Tampen har vist at dette er mulig å få til, hvis en samtidig sikrer god dialog med andre havbruksinteresser, som fiskeri.

Et foreløpig anslag for behov kan være 2 GW havvind, som vil gi en årsproduksjon på rundt 10 TWh. Vi må bruke elektrifisering av petroleumssektoren som et springbrett for teknologiutvikling og skalering av flytende havvind, i tillegg til andre løsninger som hydrogen og CCS. Alle havvindutbyggere kan konkurrere om å levere løsninger. Hvis prosjektene ikke lar seg realisere gjennom kostpris for kraft, CO2-avgift og kvotepris, bør regjeringen innføre en beskjeden omstillingsavgift for petroleumssektoren.

Les også: Vil ta Fred. Olsen Windcarrier på børs

Alternativt kan deler av økningen i CO2-avgift settes inn i et fond, som kan pløyes tilbake til elektrifiseringsprosjekter. Det kan også vurderes om en ordning med elsertifikater kan være et egnet virkemiddel for direkte elektrifisering med havvind. Det kan bidra til å fordele risiko og kostnader mellom operatørene, ved at man setter et samlet mål for hvor stor andel av kraften til petroleumssektoren som skal komme fra havvind.    

Det er ingen tvil om at Norges forpliktelse under Parisavtalen kan innfris uten elektrifisering av sokkelen. Klimasamarbeidet med EU gjør at Norge kan velge å kjøpe utslippskutt fra EU-land framfor å redusere egne utslipp. Samtidig er det like klart at det blir umulig å innfri målene i Parisavtalen, hvis mange land ønsker å kjøpe utslippskutt fra andre istedenfor å kutte egne utslipp. Det gjelder særlig hvis vi skal begrense oppvarmingen til 1,5 grader, slik Norge har vært en sterk pådriver for i klimaforhandlingene.

Norge må derfor bruke lønnsomheten i olje- og gassvirksomheten til å skalere utbyggingen av havvind på norsk sokkel, noe som samtidig vil styrke vår industrielle posisjon i et raskt voksende marked. Det vil øke kostnaden ved elektrifiseringen og gjøre den mer teknisk krevende, men også dempe konflikten om knappe kraftressurser på land. Da går elektrifisering av plattformer fra å være en kraftkonkurrent til å bli en katalysator for grønn industri.

Publisert:
Gå til e24.no