Dødsulykken i Mekjarvik: – Politiet kan etterforske dødsfallet

Professor Erik Røsæg mener politiet tar helt feil når de hevder at de ikke kan etterforske dødsulykken i Mekjarvik hvor en 33 år gammel polsk mann mistet livet i begynnelsen av april.

Politiet har ikke satt i gang etterforskning etter at en 33 år gammel mann mistet livet da han falt i sjøen mellom skipet «Fair Play 33 og lekteren «Paula». Skipet var på oppdrag for oljegiganten Shell.
 • Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)
 • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
 • Kjell Arne Knutsen
Publisert: Publisert:

– At norske myndigheter kan og skal undersøke saken følger uttrykkelig blant annet av sjølovens paragraf 472. Det spiller ingen rolle om skipet er registrert i annen stat. Det mest kjente eksempelet på norsk etterforskning av et skip registrert i en fremmed stat er vel «Scandinavian Star», og der skjedde ikke ulykken en gang i norsk havn, forklarer professor Erik Røsæg ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Av sjølovens paragraf 472, heter det om virkeområde at paragrafen gjelder for sjøulykker med: a) norske skip, herunder fiskefartøy og fritidsbåter, b) utenlandske skip når ulykken inntreffer i riket, eller utenfor riket når flaggstaten samtykker eller det i henhold til folkeretten kan utøves norsk jurisdiksjon.

Faksimile Stavanger Aftenblad den 19. mai 2020.

Politiet ville ikke etterforske

Det var like etter dødsulykken i Mekjarvik, hvor en 33 år gammel mann døde etter å ha falt i sjøen mellom skipet «Fairplay 33» og en lekter, at politiet hevdet at de ikke hadde mulighet til å undersøke hendelsen.

Skipet er registrert på Antigua og Barbuda, og ut fra flaggstatprinsippet, er det landet der skipet er registrert som har ansvaret for å etterforske, opplyste politiet.

De forklarte at de bare kunne etterforske hendelsen, dersom den «berører norske interesser, som for eksempel ved forurensning».

Politiadvokat Erik W. Rand opplyste til Stavanger Aftenblad etter ulykken at de gjorde «noen undersøkelser om bord», men uten å gå inn på «de bakenforliggende forholdene rundt ulykken».

Også Sjøfartsdirektoratet og Havarikommisjonen forklarte at det er flaggstaten som har ansvaret for å etterforske ulykken. Havarikommisjonen sa de eventuelt vil bistå dersom Antigua og Barbuda ber om det.

Samtidig har flere fagforeninger krevd en norsk gransking av ulykken, og mener det er uholdbart å overlate ansvaret til Antigua og Barbuda. Også de etterlatte, som sitter igjen med en rekke ubesvarte spørsmål, vil at politiet åpner etterforskning.

Professor Erik Røsæg ved Universitetet i Oslo mener at det ikke er uklart om norske myndigheter har mulighet til å etterforske eller ikke.

– Jeg synes systemet er ganske rett frem og lite forvirrende. Av artikkelen i Aftenbladet/E24 ser det ut som politiet ikke kjenner gjeldende rett. Det kan naturligvis være utenforliggende hensyn som gjør at man er tilbakeholdende her, men det vet jeg ingenting om, fortsetter Røsæg.

Les også

Får kanskje aldri vite hva som skjedde da pappa døde

To menn, begge utenlandske statsborgere, falt i sjøen mellom skipet «Fair Play 33» og lekteren «Paula» i begynnelsen av april. Den ene, en polsk mann på 33 år, omkom.

Rederiforbundet er enig

Også Harald Solberg, direktør i Norges rederiforbundet, påpeker at det ikke er riktig at norske myndigheter må avstå fra å etterforske dødsulykker som skjer i norsk havn:

– Når en dødsulykke på utenlandske skip skjer i norsk havn, har norske myndigheter etter sjøloven mulighet til å iverksette granskning av hendelsen, sier han.

– Det er statens ulykkeskommisjon som selv tar stilling til hvorvidt den skal iverksette undersøkelser, og beslutningen kan ikke påklages. Politiet har også rett til å iverksette etterforskning etter en alvorlig hendelse, i medhold av straffeprosessloven.

Professor Erik Røsæg ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

– All grunn til å undersøke

Professor Erik Røsæg ved Universitetet i Oslo påpeker videre at både politiet og havarikommisjonen kan prioritere, og dette må nødvendigvis innebære at noen ulykker ikke undersøkes, eller ikke undersøkes grundig (sjøloven § 476).

– Men dette er noe helt annet enn at man ikke har adgang til å undersøke. Det at skipet er under fremmed flagg hindrer ikke at norske myndigheter engasjerer seg med en ordentlig undersøkelse, sier han.

Røsæg peker også på at ulykken skjedde i norsk havn, årsaksforholdet kan ha sammenheng med forhold avdekket i havnestatskontrollen, ulykken var relativt alvorlig idet ett menneskeliv gikk tapt og ett var i fare, det er ingen flaggstatsrepresentanter på stedet, og ulykken har fått stor offentlig oppmerksomhet i Norge.

– Da synes jeg det er all grunn for norske myndigheter til å sette i verk undersøkelser, sier han.

Professoren sier det gjerne kan skje i samarbeid, eller under ledelse av flaggstaten.

Erik W. Rand, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, har jobbet mye med dødsulykka i Mekjarvik. Politiet har avslått en begjæring fra de etterlatte etter Jaroslaw Sieminski om å åpne etterforskning i saken. De etterlatte vurderer nå å anke avgjørelsen.

Rand sier at professor Røsæg har helt rett i at norske myndigheter, både politiet og Havarikommisjonen, kan granske ulykker på utenlandske skip i Norge. Men det betyr ikke at de må gjøre det.

– Når et utenlandsk skip kommer til en norsk havn har både flaggstaten, og Norge som kyststat, myndighet over skipet. Men den norske praksisen, som også er vanlig i en rekke andre land, er å være tilbakeholdne med å bruke jurisdiksjonen som kyststat, sier han.

Rand viser til forarbeidene til endringene som ble gjort i Sjøloven i 2005, der det heter at «internasjonal praksis tilsier en viss tilbakeholdenhet hva gjelder kyststatens jurisdiksjonsutøvelse over fremmede skip, med mindre kyststatens interesser er direkte berørt».

At Norges interesser er direkte berørt, sier Rand, kan for eksempel være hvis en ulykke med et utenlandsk skip gir store miljøskader i Norge.

For politiets del må det også være mistanke om at det har skjedd noe straffbart, dersom de skal etterforske.

– Norske HMS-regler gjelder bare på norske skip. Hvis regelverket ikke gjelder, er det heller ikke grunnlag for at politiet skal etterforske, sier Rand.

Det kan likevel gjøres en etterforskning for å se på hvordan lignende ulykker kan unngås i framtida. I Norge ligger det mandatet under Statens havarikommisjon for transport, men også de følger prinsippet om at det er flaggstaten som har ansvaret.

Dag Sverre Liseth i Statens havarikommisjon for transport.

– Riktig at vi kan

Dag Sverre Liseth Havarikommisjonen sier til Aftenbladet at det er riktig at det ikke er noe i veien for en norsk gransking.

– Det er riktig at vi kan, men ut fra lovteksten medfører det ikke riktighet at vi skal. I saken fra Mekjarvik er det flaggstaten som leder undersøkelsen. Havarikommisjonen bistår i den grad flaggstaten anmoder om bistand. I tillegg er havarikommisjonen i staten hvor den omkomne var borger (Polen) underrettet som særlig berørt stat, med de rettigheter og plikter det medfører, forklarer Liseth.

Han peker også på at Havarikommisjonen undersøker med hjemmel i Sjølovens kapittel 18, ut fra en hjemmel som politiet ikke har, uavhengig av, og med et annet formål enn politiets etterforskning.

Liseth mener at referansen til «Scandinavian Star» ikke blir riktig i denne sammenheng, i og med at Sjølovens kapittel 18 først trådte i kraft den 1. juli 2007, og sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport ble også operativ fra denne datoen.

Han legger til at i eventuelle tilfeller Havarikommisjonen ikke skulle ha tiltro til at flaggstaten undersøker i henhold til internasjonale bestemmelser, kan norske myndigheter beslutte å undersøke en ulykke, til tross for at internasjonale bestemmelser henstiller berørte stater til å samarbeide, og ikke iverksette flere parallelle undersøkelser. Liseth sier videre at det i denne saken ikke er noen grunn til å tro at flaggstaten ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til internasjonalt regelverk på en tilfredsstillende måte.

– Er det da politiske og ikke lovmessige hensyn som avgjør om Norge gransker eller ikke?

– Det er ingen politiske hensyn som avgjør at SHT ikke har iverksatt en parallell eller egen sikkerhetsundersøkelse av ulykken, det er basert på nasjonalt og internasjonalt regelverk og gjeldende praksis, svarer Liseth og viser samtidig til et EU-direktiv og bestemmelser i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO, om at sjøulykker vanligvis bare skal ha én gransking utført av flaggstaten, og et eller flere av de andre berørte landene med interesser i saken.

– Var litt upresise

Sjøfartsdirektoratet skriver til Aftenbladet at direktoratet var upresise i den første uttalelsen om at norsk gransking ikke var mulig, men at hensikten var å få fram at prinsippet om at det er gjeldende flaggstat som følger opp hendelser på skip. Sjøfartsdirektoratet påpeker at de selv ikke gjennomfører noen etterforskning eller gransking, det er det henholdsvis politiet og Statens Havarikommisjon som gjør.

– I denne konkrete saken innebar alvoret i hendelsen at vi gikk om bord for å kontrollere fartøyet etter våre relevante sjekklister. Disse angir blant annet krav til skipets sikkerhetsstyringssystem, forholdene for dem som har sitt arbeid om bord med mer. I den forbindelse ble det gitt et pålegg som måtte utbedres før fartøyet kunne seile igjen, for å sikre at fartøyet driftes i henhold til gjeldende regelverk. Vi har derfor foretatt kontroll i henhold til våre rutiner, skriver Ragnar Lind i Sjøfartsdirektoratet til Aftenbladet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepris
 2. Rederiforbundet
 3. Mekjarvik
 4. Oljebransjen
 5. Sjøfartsdirektoratet
 6. Scandinavian Star
 7. Stavanger

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Undersøker dødsulykke på utenlandsk skip

 2. Betalt innhold

  Dødsulykken Norge ikke kan etterforske

 3. Betalt innhold

  – Ansatte blir drept på arbeidsplasser uten at Norge gjør noe med det

 4. Forventer at oljedødsfall i næringsministerens nabolag granskes

 5. Får kanskje aldri vite hva som skjedde da pappa døde ved en kai i Randaberg