Fersk SSB-rapport: Beskjeden effekt av tvungen oljebrems

En kraftig innstramming i oljepolitikken vil dempe norsk vekst frem mot 2050, men ikke mer enn at det tilsvarer ett års tapt BNP-vekst, viser anslagene i en ny SSB-rapport.

Oseberg-feltet.
Publisert: Publisert:

Rapporten «Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet» er skrevet av Finn Roar Aune, Ådne Cappelen og Ståle Mæland fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den er laget på oppdrag fra Naturvernforbundet.

I rapporten ser forskerne på hva det vil få å si for norsk økonomi frem mot 2050 hvis staten skulle stramme inn oljepolitikken og redusere olje- og gassaktiviteten.

SSB har regnet på to ulike scenarioer:

  • Ett hvor staten stanser utdelingen av nye letelisenser
  • Ett hvor staten både stanser utdelingen av lisenser og fjerner gunstige ordninger som leterefusjon, særavskrivning etter seks år og friinntekt
Les på E24+

Merkur-nykommere vil trenge mer penger

I scenarioet med den kraftigste innstrammingen vil veksten i norsk økonomi falle med to prosent i andre halvdel av 2020-tallet, sammenlignet med om oljepolitikken fortsatte som før, ifølge SSB.

– Det er en stor og betydelig effekt på økonomien i den perioden, sier SSB-forsker Ådne Cappelen til E24.

Effekten er imidlertid mindre over tid. Frem mot 2050 vil en kraftig innstramming i oljepolitikken ha senket brutto nasjonalprodukt i Fastlands-Norge med 1,5 prosent. Det tilsvarer om lag ett års tapt vekst, ifølge SSBs beregninger.

Vekstbremsen er ifølge SSB «såpass beskjeden» på grunn av flere faktorer som vil bidra til å dempe smellen for norsk økonomi (se faktaboks).

– Noen av disse tingene skjer i en tid hvor oljesektoren uansett skal bli en mindre andel av økonomien. Da vil ikke et enda større fall i investeringene snu opp ned på samfunnet, sier Cappelen.

Les også

Miljøbevegelsen melder seg ut av oljehøringene: – Et spill for galleriet

– Slår tilbake mot skremmebilde

Naturvernforbundet mener SSB-rapporten viser at selv en kraftig innstramming i oljebransjen vil ha beskjeden effekt på norsk økonomi over tid.

– Jeg mener at denne rapporten slår tilbake mot det skremmebildet oljebransjen tegner, og som i stor grad har festet seg hos politikere og befolkning, om at velferdsstaten nærmest vil slutte å eksistere hvis vi ikke fortsetter å lete etter olje og gass, sier leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet til E24.

Naturvernforbundets leder Silje Lundberg.

Hun mener at kommende regjeringer bør merke seg anslagene i rapporten.

– Det vil selvsagt ha kostnader å trappe ned olje- og gassvirksomheten, men rapporten viser at norsk økonomi vil fortsette å vokse selv med en rask nedbygging, sier Lundberg.

Dette er scenarioene

SSB-rapporten tar utgangspunkt i en referansebane hvor oljepolitikken fortsetter som i dag.

Siden mange av de store feltene på norsk sokkel er aldrende, vil norsk olje- og gassproduksjon avta kraftig også uten innstramminger i politikken, og bli mer enn halvert frem til 2050, tror SSB.

Ådne Cappelen er en av forfatterne av SSB-rapporten, som er finansiert av Naturvernforbundet.

Med utgangspunkt i denne referansebanen beskriver forskerne to scenarioer:

Scenario 1: Det blir ikke delt ut nye lisenser fra 2022, hverken nye konsesjonsrunder eller TFO-runder i modne områder

Scenario 2: Det blir ikke delt ut nye lisenser. Fra 2025 fjernes også fordeler som leterefusjon, friinntekt og særavskrivning etter seks år. I tillegg økes CO2-avgiften og kvoteprisen

Les også

Kampen om oljeskatten: Oljenæringen og tillitsvalgte barker sammen mot miljøbevegelsen og regjeringen

Så mye rammes veksten

I det første scenarioet vil ikke den påtvungne oljebremsen få ordentlig effekt før etter 2030, antar forskerne. Derfor vil effekten på økonomien være mindre enn om bremsen kom tidligere.

«Siden effektene kommer et stykke ut i tid, og det er i en periode da oljenæringen allerede betyr mindre for norsk økonomi enn i dag, er de makroøkonomiske effektene av dette tiltaket gjennomgående små», skriver SSB-forskerne.

«BNP Fastlands-Norge anslås til å bli redusert med en halv prosent i 2050, mens BNP i alt faller med én prosent sammenlignet med nivået i referansebanen. Dette må sies å være beskjedent sammenlignet med den økonomiske veksten som forventes i denne perioden», skriver SSB.

I dette scenarioet dempes vekstfallet også av lave renter og svak kronekurs. Det gjør det mulig å øke eksporten fra andre bransjer enn olje og gass. I tillegg blir det lavere import, ifølge SSB.

SSB forutsetter også at olje- og gassbransjen vil fortsette å investere en god del i eksisterende lisenser, selv om de ikke får tilgang til nye letearealer.

Les også

Vil ha grønn vekst etter coronakrisen: – Det Norge lever av, går ut på dato

Større effekt av kraftig innstramming

Økonomien blir langt hardere rammet i det andre scenarioet, hvor flere av oljebransjens gunstige incentivordninger fjernes i tillegg til at lisensutdelingene blir stanset.

Et slikt grep ville slå inn allerede fra 2025, antar forskerne.

«De makroøkonomiske effektene blir nå klart større enn i det første alternativet. På lang sikt faller BNP Fastlands-Norge med nærmere 1,5 prosent sammenlignet med referansebanen», skriver SSB.

I rapporten har SSB tatt utgangspunkt i at Norges fastlandsøkonomi skal vokse med 1,7 prosent i året fra 2023 til 2050.

«Effekten av en kraftig innstramming i oljepolitikken tilsvarer altså om lag ett års BNP-vekst», skriver de.

Ved en slik kraftig innstramming blir også arbeidsledigheten høyere. SSB anslår at ledigheten ligger et helt prosentpoeng høyere utover 2030-tallet enn den ville gjort om oljepolitikken fortsatte som i dag.

I 2050 vil arbeidsledigheten ligge på 4,1 prosent ved en slik innstramming, mot 3,5 prosent hvis man fortsatte med dagens politikk, anslår SSB.

Det vil også komme inn 1.000 milliarder kroner mindre i oljeskatter over de neste tredve årene i et slikt bilde. Det gjør også at Oljefondet vil vokse saktere enn i referansebanen.

«Det kan høres ut som en svimlende sum, men må ses i lys av at statens pensjonsfond utland anslås til å være 23.000 milliarder kroner i 2050 i referansebanen», skriver SSB.

Forskjellen på Oljefondet i SSBs referansescenario og i et scenario der oljepolitikken strammes kraftig inn slik at oljeinvesteringene og -produksjonen avtar raskere.

– Må akseptere endringer

Det er ikke alle følger av en innstramming som kan modelleres, og utslagene for norsk økonomi kan selvsagt bli verre eller bedre enn det SSB har lagt til grunn.

Naturvernforbundet påpeker at Norge uansett må omstille før eller siden.

– Referansebanen i rapporten viser at oljebransjen uansett vil utgjøre en stadig mindre andel av norsk økonomi. Effekten av en innstramming påvirker hvor stort Oljefondet kan bli, men velferdsstaten står ikke og faller med om olje- og gassbransjen får fortsette som før, sier Lundberg.

Hun sier at det ikke er noen tvil om at Norge har mye å takke olje- og gassnæringen for, med omfattende inntekter gjennom mange tiår.

– Men i de 50 årene fra Ekofisk ble oppdaget til i dag har ganske mye endret seg. Vi kan ikke fortsette å vedta politikk som om vi ikke sto midt i en klimakrise, sier hun.

– Skal vi klare å nå klimamålene, må vi akseptere endringer. Det kommer til å gjøre vondt i starten, men denne rapporten viser at det ikke vil gjøre like vondt som det skremmebildet som er blitt malt, sier Lundberg.

SSB-forskerne har ikke gjort en egen vurdering av om en innstramming i norsk oljepolitikk faktisk ville bidra til å kutte globale klimautslipp, men viser til andre norske forskeres arbeid på dette feltet.

Publisert:
Gå til e24.no