Eksportkreditt har satt av egne folk til å håndtere gjeldsproblemer i oljenæringen

Eksportkreditt Norge har allerede måttet håndtere en rekke gjeldsproblemer hos låntagere i kjølvannet av oljebremsen. Sjefen tror ikke det er slutt ennå.

JEVNER UT TIDSBRUKEN: Jarle Roth, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, forteller at organisasjonen vil bruke mer tid på bedrifter utenfor olje og maritim for å løfte dem, men han tror ikke oljedominansen gir seg med det første.

Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Det blir et spennende år for å si det sånn. Jeg tror både dette året og neste år blir krevende for Norge.

Jarle Roth, sjefen for Eksportkreditt Norge, lar det gå noen sekunder før han snakker videre. Han har invitert E24 for å vise frem selskapets ferske kvartalstall, og for å snakke om situasjonen for norske eksportbedrifter.

Han kan notere seg en voldsom pågang i lånesøknader fra oljenæringen i fjorårets tre siste måneder.

– Jeg håper en del av de nye søknadene innen oljen blir konvertert til faste kontrakter, for vi har en næring som står overfor store problemer.

Lånene gis til aktører som vil kjøpe norske eksportvarer. Stort sett er det dermed snakk om utenlandske selskap som skal kjøpe norske kapitalvarer (fisk og aluminium har ikke Eksportkreditt lov til å finansiere), men det er også snakk om norske rederier for eksempel.

For rederiene kan det være lukrativt å bruke norske verft, fordi Eksportkreditt fort kan stå for 80 prosent av finansieringen. Bygges skipet i utlandet, vil den norske andelen av skipet være mindre, og Eksportkreditt kan dermed bidra langt mindre.

Eksportkreditt Norge har ikke lov til å finansiere faste installasjoner på norsk sokkel, men de kan være med på å finansiere skip, rigger og boreskip, for eksempel, eller utstyr på disse, siden disse kan seiles inn og ut av Norge for å være i virksomhet utenlands.

Eksportkreditt-sjefen forklarer at det er sjeldent utenlandske aktører kommer direkte til dem. Det er i hovedsak de norske eksportbedriftene som tar med seg Eksportkreditt Norge og bruker det som et slags ekstra krydder for å vinne kontrakter.

– Innen olje, gass og maritim kjenner vi bransjen godt. I de andre sektorene blir det ofte sånn at vi følger den norske eksportbedriften ut. Så det er ikke hovedregelen at den utenlandske kjøperen kommer direkte til oss, sier Roth.

Egen gruppe håndterer gjeldsproblemer

Oljeprisfallet har rammet oljesektoren hardt, og en hel rekke selskaper i Norge og internasjonalt har varslet eller gjennomført omfattende nedbemanninger.

I mediebildet den siste tiden har det vært flere eksempler på selskap som har slått seg selv konkurs, eller som har måttet refinansiere fordi de enten har eller er nær ved å misligholde gjelden. Dolphin Geo har allerede tatt turen til skifteretten, mens Polarcus måtte sette i gang en omstrukturering. I tillegg sliter Havila og deres største aksjonær med selskapets gjeldsforpliktelser.

– Har dere deltatt i omstruktureringer av gjeld allerede?

– Ja det har vi, bekrefter Eksportkreditt-sjefen, og understreker at han ikke kan nevne spesifikke navn.

– Det har vært en god del og det vil bli flere.

Jarle Roth forteller at det i Eksportkreditt-organisasjonen er satt av folk som jobber spesifikt med gjeldssituasjonen til de aktørene i oljenæringen som sliter.

– Erkjennelsen av at dette fort vil vare to til tre år til, gjør at stadig flere ser på hvordan man kan finne en farbar vei, enn det vi så for ett år siden, sier han.

– Målet må være at vi kommer ut med en robust maritim- og offshorerelatert næring etter denne perioden, som kan være suksessrike på lang sikt, legger han til.

Les også: Offshorerederier i gjeldstoppen

Sjekk E24s kartlegging: Gjeldsbomben i oljebransjen

Roth forklarer at det stort sett handler om offshorerederier og riggselskap:

– Det er ikke tvil om at med over 100 skip i opplag og lave rater møter mange rederier problemer med gjeld. Vi har mange henvendelser om dette nå, og det vil vare ved.

Eksportkreditt Norge er ikke bekymret for å tape penger, fordi lånene er garantert av GIEK, samt norske og internasjonale banker. Eksportkreditt-sjefen sier at de ikke vil øke sin risiko i slike prosesser, og at det er tett samarbeid med dem som har stilt garantiene.

– Flere har fått utsettelser eller andre endringer, og den prosessen vil vi være involvert i. Det er mye arbeid knyttet til slike prosesser.

– Det vi er opptatt av er at man kommer tidlig i gang, og at man har tid til å utarbeide gode løsninger.

Roth sier at Eksportkreditt Norge ikke ser for seg at de ender opp i en posisjon der de blir sittende med aksjer ved at gjeld blir konvertert.

Total oljedominans

Eksportkreditt Norge betalte i fjerde kvartal ut lån for 2,2 milliarder, mot 4,3 milliarder i samme periode året før.

Nedgangen forklares med at det går lengre tid mellom hver eksportkontrakt innen oljenæringen, og siden gjennomsnittslånet til oljerelatert eksport ligger på 860 millioner, vil antallet lån kunne føre til store svingninger.

Ser man på låneporteføljen ved utgangen av året hadde den steget fra drøye 60 til 76,5 milliarder kroner. Rundt syv milliarder skyldes kronekursen.

Sjefen for Eksportkreditt Norge forklarer at selv om det er et formelt tak i statsbudsjettet, er det ikke noen begrensninger i praktisk forstand for hvor mye de kan låne ut, gitt at søknaden innfrir kravene som stilles.

Av de 76,5 milliardene var bare 1,8 prosent innen miljø- eller energiteknologi utenom olje, samt fastlandsindustri. De resterende 98,2 prosentene var fordelt mellom olje og maritim sektor, hvorav oljen totalt sto for 35,9 prosent.

Hvis du trodde at du var alene om å synes at oljedominansen er stor i Eksportkreditts portefølje, tar du feil:

– Da jeg kom hit, ble jeg litt paff da jeg så den fordelingen. Jeg visste det var mye, men ikke så mye, sier Roth om olje- og shippingdominansen.

Selv om volumet nye lån nesten ble halvert, var det imidlertid ingenting å si på søknadsvolumet. Antallet søknader økte fra 66 til 72 i fjerde kvartal, mot året før, og i volum var det nesten en dobling fra 22,6 til 41,4 milliarder kroner.

30,3 av disse milliardene, eller 73 prosent, var oljerelatert. Jarle Roth beskriver den kraftige økningen i søknadsvolumet fra oljesektoren som «ekstraordinært». De har sett en klar dreining fra borerigger og boreskip, der markedet er svært dårlig om dagen, til søknader knyttet opp til subsea (undervannsinstallasjoner) og feltutbygging.

– Det interessante å se er at norske aktører, som for eksempel har vært i subsea, ser at det kan være nyttig å ha med eksportfinansiering når de gir anbud til små og mellomstore oljeselskap. Det sier noe om finansieringen til disse oljeselskapene, og hvor lett tilgang til kapital de har hatt før, sier Roth.

Det at søknaden har kommet inn betyr likevel ikke at den norske eksportøren har fått kontrakten, for lånesøknaden må sendes før kontrakten er inngått. Eksportkreditt beregner at 21,3 milliarder av godkjente søknader er realistiske ordre. Hele 94 prosent av dette beløpet faller enten inn under maritim næring eller olje og gass.

Olje- og shippingdominansen er dermed nesten total hos Eksportkreditt Norge, og Jarle Roth har ingen tro på at det bildet vil endre seg med det første.

– Et gjennomsnittslån innen olje og gass ligger på 860 millioner. Det betyr at vi må ha 86 gjennomsnitts lån i fastlandsindustrien for å matche et gjennomsnittslån innen olje og gass., sier Roth, og fortsetter:

– Så volummessig vil oljesektoren alltid dominere. Snur vi det og ser på antall søknader, så ser vi at tett på 50 prosent av det vi jobber med er mot fornybar og fastlandsindustri. Det er mye smått, men veldig spennende og viktig for omstillingen i Norge.

Vil nå flere bedrifter

I Eksportkreditt Norge håper man nå at norsk eksportindustri, både i og utenfor oljenæringen, klarer å snu seg rundt når oljenæringen er så presset som nå.

– Jeg håper også skips- og verftsnæringen lykkes i andre segment, innen fisk for eksempel. Den næringen er omstillingsdyktig og er veldig viktig for kysten og ledigheten der.

Selv om antallet lånesøknader for finansiering av skip og skipsutstyr ble halvert i fjerde kvartal, merkes det at aktørene i stadig større grad vender seg fra offshore og mot andre segmenter, som fiskebåter, brønnbåter og ferger.

I tillegg til at flere innen offshore og maritim næring nå søker muligheter innenfor andre segmenter, øker også pågangen av søknader som omhandler miljøteknologi og fastlandsindustrien. Her er det blant annet solenergi, offshore vindkraft og oppdrett som utgjør mange av søknadene og lånene som er gitt.

De to segmentene utgjør imidlertid en forsvinnende liten andel av Eksportkreditts låneportefølje, men de har søknader inne for flere milliarder kroner. I fjerde kvartal økte antallet søknader med 26 prosent mot året før, mens søknadsvolumet i kroner økte med 44 prosent. Gjennom hele 2015 har pågangen fra fastlandsindustrien og miljøteknologi vært høy.

– Eksportindustrien innen fornybar er imidlertid relativ liten i Norge, sier Roth, og fortsetter:

– Søknadene fra fastlandsindustrien har vært relativt stabil, men hadde et hopp i andre kvartal i fjor. Den er likevel betydelig større nå enn tidligere, og vi har satset mye på det segmentet.

– Det handlet ikke om omstillingen i seg selv, men vi ville bidra til at den delen av norsk næringsliv skulle bli større.

Han forklarer at det ikke bare er lav kronekurs som har satt fart i søkerne i fastlandsindustrien utenfor oljen:

– Valuta gir en dramatisk bedre konkurranseevne, men vi har også gjort et stort arbeid for å forenkle. I disse mindre lånene er det ofte vi og GIEK som står for finansieringen alene, og det er gjort et stort markedsføringsarbeid ut i alle fylker for å nå frem til bedriftene som ikke har benyttet seg av eksportfinansiering før, sier Roth.

Han forklarer at regionale banker og Innovasjon Norge også har vært med på innsatsen.

– Er det mange bedrifter i fastlandsindustrien som ikke har brukt dere før som nå tar kontakt?

– Ja, det er et godt tilfang. Vi har et eget prosjekt for å finne nye bedrifter og se hvordan vi kan utforme våre løsninger slik at de blir mer relevant for dem, sier Roth, og legger til at det stort sett er snakk om eksisterende bedrifter og ikke nystartede bedrifter.

Les også

Norges Bank kan ha «avslørt» gigantsvikt i statens oljeinntekter

Les også

Kutter opptil 200 ansatte

Les også

– Kvalmende følelse

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen
  2. Olje og gass

Flere artikler

  1. Over halvparten av Eksportkreditts offshorelån er under restrukturering

  2. Spår flere restruktureringer i offshore

  3. – Omstilling i praksis

  4. Tallene bekrefter langt på vei at flere skip bygges i Norge

  5. – Søknadsmassen har endret seg betydelig