Hauge advarer Stortinget om
Aasta Hansteen

Bellona mener «graverende og alvorlige feil» undergraver lovligheten ved et Stortingsvedtak om utbygging.

ADVARER: Frederic Hauge advarer Stortinget om utbygging og drift av Aasta Hansteen.
Publisert:

- Vi har systematisk gått gjennom den informasjonen som er tilgjengelig, og har funnet mange feil og mangler i saksbehandlingen. Summen blir en katastrofal forvaltningsskandale, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

Nå slår han full alarm overfor Stortinget om Aasta Hansteen-prosjektet, og ber politikerne stanse opp og utsette behandlingen om Stortingsproposisjonen om utbyggingen av gigantprosjektet.

Aasta Hansteen er den første dypvannsutbyggingen i Norskehavet.

Onsdag sendte Hauge et brev til Energi - og miljøkomiteen på Stortinget, hvor han ønsker å rette komiteens oppmerksomhet mot «en rekke kritikkverdige forhold» knyttet til foreløpig behandling av «Proposisjon 97S (2012 -2013) - Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet, og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt».

I et notat går Bellona-lederen gjennom hvorfor han mener forholdene er så alvorlige at de vil kunne føre til en eventuell innstilling av proposisjon 97S.

- En rekke forhold forbundet med utarbeidelse og behandling av PUD/PAD (Plan for utbygging og drift/Plan for anlegg og drift) og Stortingsproposisjon 97 S for Aasta Hansteen, Polarled og Kristin i Statoil, i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet gir grunn til betydelig bekymring, skriver Bellona.

Bellona mener det foreligger brudd på blant annet Forvaltningsloven, Utredningsinstruksen og Petroleumsloven.

«Etter Bellonas oppfatning er disse forholdene så alvorlige at de vil kunne føre til at en eventuell instilling av Prop 97 S. senere vil kunne bli kjent ugyldig».

Ber om utsettelse

Bellona ber om at energi- og miljøkomiteen utsetter behandlingen av stortingsproposisjonen inntil saken er utredet og opplyst i henhold til gjeldende lovverk og god forvaltningsskikk.

- Noen har hatt svært stort hastverk i denne saken, og det er en av grunnene til at jeg håper at kontroll- og konstitusjonskomiteen tar tak i saken. Jeg håper også at Riksrevisjonen setter seg ned og ser på hva som har foregått, sier Hauge.

Han mener at forvaltningens behandling av planen for utbygging og drift har foregått for raskt.

- Spesielt i vurderingene rundt det bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske har det ikke vært anledning til å hente inn supplerende alternative opplysninger. Det er derfor ikke kontrollsikret på den måten det bør være, sier Hauge.

Gigantprosjekt
Aasta Hansteen ble vedtatt utbygd for 50 milliarder i januar.

De viktigste årsakene til at det har vært stor usikkerhet om prosjektet henger blant annet sammen med at det må bygges ut et helt nytt gassrør og det har vært uenighet om hvem som skal betale regningen for det nye røret.

Partene har blitt enige både om å bygge ut Aasta Hansteen og det nordligste gassrøret - Polarled - på norsk sokkel.

Røret blir en 500 km lang rørledning fra feltet Aasta Hansteen til Nyhamna med mulig oppkobling for feltene Linnorm og Zidane, og med oppkobling mot rørledningen Åsgard Transport.

Det er 12 selskaper som er med i Polarled-investorgruppen. Kostnadene for dette røret og anleggsoppgraderinger er beregnet til rundt 15 milliarder kroner.

Bellona opplyser at de har fått informasjon som viser at Statoil har trikset med tall i Aasta Hansteen-behandlingen, og at beregningene som ligger til grunn for prosjektet er svært optimistiske.

- Jeg er overbevist om at prosjektet ikke er sammfunnsøkonomisk lønnsomt, og det skal svært lite til før det ikke blir bedriftsøkonomisk lønnsomt, sier Hauge.

Han viser blant annet til nye avskrivningsregler for oljeindustrien.

- Jeg mener at både Linnorm og Zidane har vært tvilsome, og nå ser jeg ikke at det er mulig. Da truer det hele Aasta Hansteen og Polared-prosjektet. Det skal marginale overskridelser til før disse ikke er lønnsomme, og det må være klart før de blir vedtatt.

Han frykter at hele prosjektet kan måtte skrotes.

- Dette kan fort bli «Yme 2», og er en oppskrift på hvordan man produserer feil, sier Hauge.

Krevende

Aasta Hansteen-funnet ble gjort i 1997. Sammen med Haklang og Snefrid sør er utvinnbare ressurser antatt til 47 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass.

Ressursene på Aasta Hansteen vil være krevende å hente ut fordi funnet ligger langt fra land og utenfor etablert infrastruktur. Havdybden er stor og værforholdene krevende.

PUD (Plan for utbygging og drift) ble levert myndighetene i slutten av desember 2012.

- Statoil har på vegne av partnerskapene levert PUD for Aasta Hansteen og PAD (plan for anlegg og drift) for Polared i henhold til myndighetenes instruks for slike planer. Vi forutsetter at myndighetenes behandling av disse planene skjer på vanlig vis, i tråd med de etablerte retningslinjene for slike prosesser, sier mediekontakt for Statoils oppstrømsaktiviteter, Ole Anders Skauby, i en kommentar.

Assisterende direktør i Oljedirektoratet, Johannes Kjøde, gir følgende kommentar til E24:

- OD har arbeidet med denne utbyggingen gjennom en egen prosjektgruppe i over to år. En saksbehandlingstid på en måned fra formell innlevering av PUD til ODs tilråding sendes til OED er helt normalt for denne typen saker. OD har utredet de ulike elementene av utbyggingen med utgangspunkt i krav etter lov, regelverk og Stortingsvedtak. Utover dette har OD ingen kommentarer til Bellonas påstander.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no