Situasjonsbilde fra bore-dekket på Oseberg B for et par år siden.

Må finne riktig medisin for omstilling

Over tid vil norsk økonomi bli mindre avhengig av olje og gass, men en politisk styrt avvikling er ikke riktig medisin.

  • Anniken Hauglie
    Anniken Hauglie
    Leder i foreningen Norsk olje og gass
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

I en kronikk om SSBs ferske rapport skriver leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg, at stans i oljeleting vil være en billig klimaløsning. Og i en sak på samme nettsted hevder hun at rapporten slår tilbake mot oljenæringens skremmebilde om at «velferdsstaten nærmest slutter å eksistere» om vi ikke leter etter olje og gass.

Rapporten inneholder etter vår vurdering flere svakheter. For det første undervurderer den prisen vi som samfunn må betale dersom oljepolitikken strammes inn. Den bygger på feilaktige forutsetninger om selskapenes adferd ved stopp av tildeling av areal. I tillegg ser den bort i fra hvordan dette vil kunne påvirke utviklingen og finansiering av nye fornybarnæringer. Om Lundberg ikke er opptatt av det første, bør hun være opptatt av det siste.

Bakgrunn: Dette innlegget er et tilsvar på denne kronikken fra Naturvernforbundets leder

Det er i stor grad inntektene fra olje og gassproduksjon som finansierer forskning og utvikling av fornybar teknologi. I karbonfangst og -lagringsprosjektet Northern Lights, er Equinor, Total og Shell avgjørende for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Flere har sagt at offshore vindutbygginger som Dogger Bank ikke ville vært mulig uten oljeprosjekter som Johan Sverdrup.

Norge vil nok ha en velferdsstat uten olje og gass, men det kan ikke være noen tvil om at inntektene fra næringen gjør det lettere å opprettholde en generøs velferdsstat. Det vil svekke statskassen på kort og lang sikt om politikken strammes inn uten at noe annet er kommet til erstatning.

Rapporten estimerer tapet for staten ved å stanse letingen og endre skattesystemet til 1.000 milliarder kroner i direkte petroleumsskatteinntekter frem mot 2050. I begge scenarioer fører politikken også til en betydelig brems i norsk økonomi. I scenarioet som går lengst fører denne bremsen til at samlet BNP i 2032 ender omtrent tre prosent under nivået i en normalsituasjon uten tiltak. Denne effekten utspiller seg over en periode på 8 år fra 2024.

Les også: Fersk SSB-rapport: Beskjeden effekt av tvungen oljebrems

Tre prosent høres kanskje ikke å så mye ut, men til sammenligning anslår nasjonalbudsjettet at koronakrisen vil føre til et fall i BNP på 1,5 prosent i 2020. Dette vil altså føre til økt arbeidsledighet i store deler av landet, og særlig langs kysten. Tar en i tillegg med i betraktning at dette ikke er kostander knyttet til en nedleggelse av næringen, men bare en noe raskere utfasing enn den naturlige, understreker dette igjen næringens betydning for norsk økonomi. Rapporten legger opp til investeringer og produksjon av olje og gass også etter 2050.

Prisen som skal betales vil derfor være høy både for statskassen og for de som mister jobb og fremtidsutsikter. Det redder trolig heller ikke klimaet. Som Lundberg trekker frem er det forskere som mener at kutt i norsk oljeproduksjon vil kunne gi kutt i globale klimagassutslipp. Men mens Lundberg fremstiller sammenhengen som sikker, skriver forskerne Lundberg lenker til at deres konklusjoner kan være usikre. Andre forskere mener at oljekutt ikke vil gi klimakutt. Rapporten Naturvernforbundet har bestilt fra SSB tar heller ikke for seg klimaeffekt i det hele tatt.

Sett denne? Norsk olje og gass: SSB-forskere bommer i ny rapport

Det er heller ikke åpenbart at kutt i produksjonen av norsk lettolje vil gi reduksjon i klimagassutslipp selv om produksjonen ikke fullt ut blir dekket fra andre produsenter. Utslippene ved norsk oljeproduksjon ligger langt under gjennomsnittet, så langt under at forskere ved Standford University estimerer at man kunne redusere verdens CO2-utslipp med 700 megatonn (over 12 ganger samlede norske utslipp) om all oljeproduksjon hadde like lave utslipp som den norske.

Rapporten fra SSB setter også forutsetninger som går mot klimaambisjonene. For at de økonomiske effektene skal bli mest mulig moderate forutsetter SSB at dersom oljeselskapene ikke får nye letelisenser vil selskapene bygge ut funn de så langt har ment som for små og øke utvinningen fra eksisterende felt. Effekten av det ville være å øke CO2-utslipp per produserte enhet på norsk sokkel.

Heldigvis for klimaet, kan vi vel si, sier oljeselskapene at denne forutsetningen er helt urealistisk. Det viser, sammen med andre usikre forutsetninger, at rapporten først og fremst er en regneøvelse som gir oss verdifull kunnskap, men som ikke kan brukes som en fasit.

Meningen med dette er ikke å blånekte for Naturvernforbundets argumenter, men å vise at usikkerheten er langt større enn de påstår.

For å si det enkelt: Hadde det vært enkelt, billig eller rett frem å redde klimaet hadde menneskeheten gjort det for lenge siden.  

De neste femti årene på norsk sokkel blir ikke som de forrige femti. Olje- og gassnæringen er klare på at det skal bli store endringer for å gjøre vår del for å redde klimaet.

Vi skal drive mindre med olje og gass, også fordi reservoarene tømmes. Og vi skal drive mer med fornybar energi som havvind, og fremtidsteknologier som hydrogen og karbonfangst og -lagring. Teknologier som FN, Det internasjonale energibyrået og DNV GL anser som avgjørende for å nå klimamålene.

Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel vil trolig synke frem mot 2050. Det vi fortsatt produserer skal vi produsere med netto null utslipp av klimagasser.

Dette er prosjekter som tar tid og koster mye penger. For å kunne klare de investeringene som er nødvendig sier operatørselskapene at det er avgjørende med stabile rammevilkår på sokkelen. Leverandørnæringen sier den må ha nok oppdrag til å ivareta teknologi, utstyr og kompetanse.

Vi tror dette er riktig medisin, og at sammen med store inntekter til staten tror vi at dette kan være gode bidrag for å sikre en god fremtid i et godt klima.

Publisert:
Gå til e24.no