Nordsjødykker vant mot Tryg etter runde to i retten

Nordsjødykkeren ble utsatt for to alvorlige hendelser i 2013 og 2016 og lider nå av posttraumatisk stresslidelse. I tingretten tapte han saken mot Tryg, men i lagmannsretten vant han fram med at han har rett på yrkesskadeerstatning.

Publisert:

Dette kommer fram i en fersk dom fra Gulating lagmannsrett i Bergen. Lagmannsretten konkluderer med at hendelsen nordsjødykkeren ble utsatt for i desember 2016 er en arbeidsulykke etter yrkesskadeforsikringsloven. Det gjør altså at nordsjødykkeren har rett på erstatning fra Tryg Forsikring.

I tillegg er Tryg Forsikring pliktet til å erstatte nordsjødykkerens kostander på 159.507 kroner for lagmannsretten og 62.329 kroner for kostander knyttet til saken i tingretten.

Dykket på 155 meter

For saken var først oppe i tingretten hvor nordsjødykkeren tapte. I mai i fjor konkluderte tingretten med at hendelsen i 2016 ikke var å anse som en arbeidsulykke og derfor ikke kunne sorteres under yrkesskadeforsikringsloven. Tingretten konkluderte samtidig med at hendelsen i 2013 var en arbeidsulykke.

Nordsjødykkeren valgte derfor å anke saken til lagmannsretten, som tok en ny vurdering av hendelsen i 2016 - og hvor de kom fram til at nordsjødykkeren har krav på erstatning fra Tryg Forsikring.

I dommen kommer det fram at hendelsen i 2016 skjedde ved et dykk på 155 meters dyp.

«Det var en del strøm og han ble derfor stående på klokkevekten en stund før han gikk ned på bunnen. Da han nådde bunnen og påbegynte arbeidet var ikke arbeidsforholdene utenom det vanlige. Etter ca. 40 minutter besvimte han av ukjent årsak. Bellmannen fikk ikke kontakt med han, og meddykker fant han flytende med hodet ned og beina opp».

Sluttet i arbeid

Videre skjedde det at meddykkeren fikk båret han med seg langs havbunnen mot klokken hvor han skal ha kommet delvis til bevissthet igjen.

Nordsjødykkeren sluttet i arbeid etter hendelsen i 2016 og har fått påvist posttraumatisk stresslidelse.

«Lagmannsretten har lagt vekt på at det er ein særleg stor risiko for alvorlege skader dersom ein svimar av under eit dykk på havbotnen. I slike tilfelle er det nærliggjande å mista kontrollen på kabelen med tilførsel av pustegass, og over leidninga med kommunikasjon mellom dykkarane og dykkarklokka. Ein kan verte ført med straumen i vatnet, og det er fare for at ein hektar seg opp i kablar. Det er òg fare for at dykkarhjelmen kan verte riven av. Arbeidet som dykkar i Nordsjøen er difor særs risikofylt. Dersom ein svimar av er det ein monaleg og reell fare for at den trygda kan verte påført omfattande skader og risiko for tap av liv.
Ut frå dette legg lagmannsretten til grunn at det å svime av under dykkararbeid i seg sjølv er eit avvik frå det normale», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Publisert:
Gå til e24.no