Edvard Grieg-feltet avbildet i august 2019

Ti grunner til at norsk olje og gassaktivitet forblir viktig

Norsk olje- og gassindustri har stor betydning for hele landet, og spiller også en viktig rolle internasjonalt. Her er de ti viktigste grunnene til hvorfor det vil være slik også i fremtiden.

 • Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway
  Lundin Energy Norway er et operatørselskap på norsk sokkel med eierandeler i blant annet feltene Edvard Grieg og Johan Sverdrup.
 • Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro AS
  Petoro ivaretar og forvalter Statens andeler i olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk sokkel.
Publisert:
Dette er et leserinnlegg
Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kroniker og debattinnlegg til E24 her.

1. Verden trenger energi
Pålitelig og bærekraftig energi til en overkommelig pris er et av FNs 17 bærekraftsmål. Dette målet er i tillegg viktig for å kunne nå flere av de andre målene, som utryddelse av fattigdom, utryddelse av sult, godt helsevesen og gode utdanningsinstitusjoner. I alle scenarier som er skissert fram mot 2050 utgjør olje og gass en betydelig andel i energimiksen. Markedet etterspør olje og gass.

2. 200.000 arbeidsplasser
Sysselsetting er trolig det viktigste enkeltelementet for å skape og opprettholde gode og velfungerende lokalsamfunn. Om vi legger sammen tallet på arbeidsplasser i oljebransjen med alle som leverer varer og tjenester til oljebransjen utgjør det rundt 200.000 jobber. Disse arbeidsplassene er fordelt over hele landet.

3. Enorme inntekter til felleskapet
Petroleumsressursene på norsk sokkel tilhører oss alle. Derfor er skattesystemet lagt opp slik at det meste av overskuddet tilfaller staten. I revidert nasjonalbudsjett 2021 anslås statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten til 154 milliarder kroner. Det tilsvarer mer enn forsvars- og samferdselsbudsjettet til sammen.

4. Mindre produksjon i Norge reduserer ikke klimagassutslippene
Noen mener at om vi reduserer produksjonen fra norsk sokkel så gir det lavere utslipp av klimagasser globalt. Men andre produsenter står i kø for å levere. Felles for disse er at de har vesentlig større utslipp enn vi har fra den norske produksjonen. En brems i Norge kan derfor føre til en økning i utslippene.

5. Fortsatt leting vil bremse nedgangen som kommer
Produksjonen fra norsk sokkel vil gå ned etter 2025. Vi har for få nye funn og potensielle utbygginger til å hindre det. Leteaktiviteten de neste årene vil i beste fall bidra til å begrense nedgangen. Fortsatt leting vil hindre tap av arbeidsplasser og kompetanse. I tillegg er det fornuftig å utnytte den infrastrukturen vi allerede har i form av plattformer og eksportrørledninger.

6. Petroleum brukes til mer enn transport
Om lag 55% av olje og gass som produseres benyttes til transport. Resten er for eksempel innsatsfaktorer til kjemisk og farmasøytisk industri, og til plast og andre produkter vi ikke har gode erstatninger for i dag. Petroleumsprodukter er helt nødvendig i produksjon av vindturbiner, el-biler, mobiltelefoner og mange andre produkter vi alle er avhengige av hver dag.

7. Ny teknologi springer ut fra petroleumsindustrien
Ny teknologi vil bli viktig for at vi skal klare å redusere utslippene av klimagasser og nå målene i Parisavtalen. Petroleumsnæringen i Norge er et lokomotiv på dette området. Vi har kompetanse til å utvikle, og kapasitet til å gjennomføre. Det er bare å se på prosjekter innen karbonfangst og lagring, utvikling av hydrogen- og brenselcelleteknologier og utbygging av ny fornybar energiproduksjon som havvind, for å nevne noen eksempler.

8. Oljeselskap er drivere i grønne investeringer
Mange av de nye fornybarprosjektene drives frem av de tradisjonelle oljeselskapene. Som utbyggere eller på investeringssiden. Dermed er inntekter fra olje og gass direkte med på å finansiere fornybar energi. Når noen snakker om å «heller bruke pengene vi investerer i olje og gass til satsing innen fornybar energi og grønne arbeidsplasser», er dette utfordrende. Å stoppe investeringene i olje og gass frigjør ingenting. Tvert imot vil det redusere selskapenes evne til å investere i fornybar energi. 

9. Norsk petroleum bidrar til geopolitisk stabilitet
Størsteparten av verdens olje- og gassressurser kontrolleres av land uten demokratiske styresett. Og de har produksjonskapasitet nok til å erstatte norsk olje og gass nærmest umiddelbart. Ved å flytte produksjonen fra Norge til disse landene gir vi mer makt og innflytelse til ikke-demokratiske land. Norsk gass dekker i dag 22% av Europas samlede etterspørsel.

10. Etterspurt kompetanse i hele verden
Norge er i verdenseliten når det kommer til produkter, teknologier, kompetanse og sikkerhet for petroleumsindustrien. Norsk petroleumsrelatert leverandørindustri står for en eksportverdi på om lag 120 milliarder i året, og er med det Norges nest største eksportnæring nest etter salg av olje og gass. Mange av disse bedriftene sikter seg nå også inn mot fornybarmarkedet internasjonalt. Leverandørindustrien er i verdenstoppen fordi vi har et solid hjemmemarked som fundament. Om dette forringes vil det ramme eksporten.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Maktesløs allianse

 2. Verdens CO₂-utslippsbudsjett skrumper: Norge vil fortsette med oljeleting

 3. Betalt innhold

  De slipper ut millioner av tonn klimagasser. Slik skal de bli grønne.

 4. Sokkelen rigges for framtiden

 5. Betalt innhold

  Slik vil Equinor kutte 10 prosent av Norges CO₂-utslipp