Omstridt vindprosjekt på Frøya: Ber staten gripe inn

Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med et omstridt vindprosjekt.

STATLIG INNGREP: Trønderenergi ber nå staten gripe inn og sette i gang utbyggingen av det omstridte vindprosjektet på Frøya. Dette er en visualisering av prosjektet sett fra Nordskag, ved bruk av 14 Vestas V136-turbiner som hver er 180 meter høye.
Publisert:

Det har vært noen travle uker rundt vindprosjektet på Frøya, som nå ender med at utbyggeren Trønderenergi ber staten gripe inn i prosjektet.

Dette skjer etter konflikt med demonstranter og et vedtak i kommunestyret i Frøya om at utbyggingen skulle stanse.

Formelt sett ber Trønderenergi om at staten gir konsesjonen virkning som statlig plan. Dette er en unntaksordning som kan brukes til å overstyre lokale myndigheter.

OEDs særregel om statlig arealplan er en viktig sikkerhetsventil for aktørene i fornybarnæringen. Den skal sikre at man unngår store forsinkelser, unødvendige kostnader og tvil om en gitt konsesjon kan gjennomføres eller ikke, sier Trønderenergis talsmann Bengt Eidem til E24.

Muligheten til å be om statlig inngripen er ifølge Eidem en viktig del av det rammeverket som gjelder for dem som investerer i fornybar energi i Norge.

– Denne saken er viktig for forutsigbarheten i næringen og for troverdigheten til konsesjonssystemet. Det er derfor en overordnet og prinsipielt viktig sak som vi håper kan avklares raskt, sier Eidem.

– For det kan ta lang tid med klagesaken?

– Det er en risiko for at de andre sporene for å få avklart denne situasjonen kan dra ut i tid, på grunn av anke- og klagemuligheter. Siden Frøya kommune risikerer å havne i en situasjon med erstatningsansvar mener vi det er i alles interesse å få saken raskt avklart, sier Eidem.

Har fått konsesjon

Det omstridte prosjektet eies 70 prosent av tyske Stadtwerke München og 30 prosent av Trønderenergi, og består av 14 vindturbiner på 180 meters høyde. Tidligere var det snakk om 26 turbiner på 150 meters høyde.

Utbyggeren Trønderenergi har konsesjon fra NVE og skulle til å begynne byggingen i mars, men lokale demonstrasjoner gjorde at selskapet ikke rakk å sette i gang innen en kommunal frist.

Da fristen var brutt bestemte kommunestyret i Frøya at vindprosjektet skulle stanses. Trønderenergi påpekte da at administrasjonen i kommunen måtte gjøre et formelt vedtak for å stanse prosjektet. Inntil videre ville selskapet fortsette utbyggingen.

Sist mandag gjorde så Frøya kommune et formelt vedtak om at Trønderenergi måtte stanse byggingen av vindkraftverket. Trønderenergi varslet neste dag at selskapet ville klage kommunens vedtak inn for Fylkesmannen.

Les mer: Trønderenergi klager på kommunens vedtak om stans

– Uholdbar

Nå tas saken altså videre til Olje- og energidepartementet. Trønderenergi skriver i et brev til departementet at Frøya kommunes vedtak om stans i prosjektet har skapt usikkerhet rundt Trønderenergis rettslige posisjon.

«Denne usikkerheten anser vi som uholdbar, all den tid TrønderEnergi har alle nødvendige tillatelser for å igangsette utbygging av vindparken», skriver selskapet.

«Etter vår oppfatning skaper kommunens opptreden også forhåpninger hos motstanderne av vindkraft generelt, og på Frøya spesielt, om at prosjektet kan stoppes. Det er til alles fordel at spørsmålet i dette tilfellet blir avgjort én gang for alle, uten flere utsettelser og omkamper», skriver Trønderenergi.

Les også

Det omstridte vindprosjektet på Frøya: Trønderenergi klager på kommunens vedtak om stans

Selskapet påpeker at andre utbyggere også risikerer omkamper årevis etter at konsesjonen er gitt, planene er godkjent og investeringsbeslutninger er tatt, og etter at prosjektet har pådratt seg kostnader og fått på plass anleggsmaskiner.

Prosjektet på Frøya er endret fra 26 turbiner på 150 meters høyde til 14 turbiner på 180 meters høyde, og løsningen med færre men høyere turbiner er ifølge NVE samlet sett noe bedre for landskapsbildet.

– Olje- og energidepartementet har nettopp mottatt anmodningen fra Trønderenergi. Den vil bli forelagt for Frøya kommune. Når kommunen har fremmet sitt syn på saken, vil departementet behandle anmodningen om statlig plan på ordinær måte, skriver olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP)i en e-post til E24.

Freiberg har tidligere sagt at han ikke vil stanse vindprosjektet, og at konsesjonen ligger fast.

Les mer: Frøya-konsesjonen ligger fast: Vil ikke stanse omstridt vindpark

Ber om statlig plan

Også tidligere har aktører bedt Olje- og energidepartementet om å gripe inn etter lokale konflikter om vindkraft, og fått regjeringens medhold. Staten grep i 2017 inn i en vindkraftsak i Gjesdal kommune.

Det skjedde etter at Asko Rogaland i 2014 fikk konsesjon til å bygge og drive Skurvenuten vindkraftverk i Gjesdal kommune, på opptil 10 megawatt. På det tidspunktet var kommunen positiv til at vindkraftverket skulle bygges.

Området var ikke regulert til vindkraft, og Asko søkte derfor Gjesdal kommune om dispensasjon for å oppføre vindkraftverket. Kommunen ga dispensasjon, men snudde etter en klage fra selskapet CE Næring.

Les også

Frøya-konsesjonen ligger fast: Vil ikke stanse omstridt vindpark

Dermed sto utbyggeren Asko i den situasjon at de ikke fikk bygge vindkraftverket sitt likevel, tre år etter at konsesjonen var gitt. Asko hadde satt i gang et annet vindkraftverk, Tindafjell, og planen var at byggingen skulle gi stordriftsfordeler

Regjeringen grep da inn med en statlig arealplan, og overkjørte dermed kommunen.

«Departementet har forståelse for Askos planer om samtidig realisering av Tindafjell og Skurvenuten vindkraftverk ut fra de økonomiske tap som kan oppstå dersom dette ikke lar seg gjøre», skrev Olje- og energidepartementet.

«Av hensyn til tidsaspektet og et rimelig krav til forutsigbarhet for konsesjonæren, finner departementet at det er grunnlag for å ta anmodningen om statlig plan til følge», la departementet til.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om