Anbefaler kontantutbetaling for å hjelpe strømkundene: – Kan gjøres ganske enkelt og raskt

I et notat anbefaler Thema Consulting en kontantutbetaling til strømkundene, i stedet for avgiftskutt. – Vi har vært opptatt av at husholdningene raskt skal få en kompensasjon, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Thema Consulting har på oppdrag fra kraftbransjens organisasjon Energi Norge gått gjennom ulike måter å kompensere strømkundene på.

De lander på å anbefale en form for kontant utbetaling til folk, som ikke er knyttet til hvor mye strøm de bruker.

Konsulentene vil ikke anbefale avgiftskutt, fordi det potensielt vil kunne gjøre det mindre lønnsomt å kutte strømforbruket.

«Hovedbegrunnelse for det er å unngå å svekke spareincentivene, noe som igjen vil trekke i retning av høyere priser som i sin tur spiser opp kompensasjonsbeløpet», skriver Thema.

Har lovet milliardstøtte

Statsminister Jonas Gahr Støre lovet denne uken at det ville komme milliardstøtte til forbrukerne, etter en periode med rådyr strøm. Det ble antydet at innretningen på støtten kan bli presentert allerede torsdag.

Partier og organisasjoner har blant annet foreslått at staten bør gi støtte i form av en direkte utbetaling til husholdningene. Andre mener at staten bør kutte merverdiavgiften på strøm på 25 prosent.

Det har også kommet flere andre forslag, som å ta grep for å begrense strømeksporten til utlandet eller fastsette en statlig garantert makspris på strøm.

Les også

Mener SV, Ap og Sp er for trege med strømhjelp: – Utrolig daffe greier

Anbefaler kontant utbetaling

Thema påpeker i notatet at det viktigste nå er å sikre strømkunder penger raskt for å motvirke de uheldige fordelingseffektene av svært dyr strøm, siden det er nå de høye prisene svir.

Ordningen bør være ubyråkratisk og enkel, og ikke legge til rette for sløsing med strøm, som kan bidra til enda høyere priser, påpeker de.

Notatet er utarbeidet av Berit Tennbakk og Lars Berg Byenstuen i Thema, og går gjennom en rekke mulige tiltak for å dempe strømsjokket. Blant disse er kontantutbetaling, avgiftskutt og makspris.

Les også

Vil ikke begrense eksporten via utenlandskablene

– Viktig å kompensere

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge etterlyste tidligere denne uken en kontantutbetaling fra staten til forbrukerne.

– Notatet fra Thema viser at det er viktig å kompensere husholdningene for de ekstreme utslagene vi ser i pris. Thema sier at det kan gjøres som en kontant overføring eller et fradrag, sier Kroepelien til E24.

– Fordelen med en kontantutbetaling er at det kan gjøres ganske enkelt og raskt. Det er viktig. Vi har vært opptatt av at husholdningene raskt skal få en kompensasjon for de høye prisene som vi ser nå, sier Kroepelien.

Staten kan i stedet velge å etablere en ordning med fradrag, for å ha bedre kontroll med ordningen, men dette kan ifølge Kroepelien bli noe mer tidkrevende.

– Hvorfor er kraft- og strømbransjen opptatt av at staten må bidra?

– Det er to viktige poeng her. Vi har en ekstraordinær situasjon på priser, men også på inntektene for staten som er på 11 milliarder kroner mer enn i et normalår, sier Kroepelien.

– Det andre er at en del av de mer kreative forslagene som har kommet i debatten potensielt vil kunne svekke hensynet til kundene over tid, særlig dette med statsstyrte priser, makspriser eller begrensninger i utvekslingskapasiteten med våre naboer, sier han.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Rødt støtter strakstiltak

Andre nestleder Sofie Marhaug (R) i Stortingets energi- og miljøkomité støtter en kontantutbetaling til strømkundene.

– Som strakstiltak støtter vi det. Jeg mener man ikke bør opprette et nytt byråkrati bare fordi man er redd for å gjøre en kontantutbetaling. En slik utbetaling vil treffe raskt og vil bidra til å motvirke energifattigdom, sier Marhaug til E24.

– På sikt mener vi også at man må gjøre noe med markedsmekanismene, som vi mener gir høyere regninger for folk, sier hun.

– Hvis staten går for en garantipris på strøm, hva tenker du om det?

– Det er jo interessant, men det må i så fall være en makspris som sikrer stabile og rimelige priser. Dette vil være å gripe inn i markedet, som vi er åpne for, men man da ikke man sette en makspris som ligger for tett på den høyeste prisen vi ser i dag, sier hun.

– Kan vise seg å være langt fra tilstrekkelig

Thema understreker at det fortsatt er usikkert hvor høy strømprisen vil bli i vinter, og hvor lenge de unormalt høye prisene vil vare.

«En kompensasjon som virker rimelig nå, kan vise seg å være langt fra tilstrekkelig når man i ettertid ser vinteren under ett», skriver Thema.

De sier at staten derfor kan velge å betale ut støtte månedsvis, basert på strømprisen måneden før i det aktuelle prisområdet.

«En ulempe med å innrette ordningen slik, er at staten ikke vil vite hvor mye samlet kompensasjon blir. Men en fordel er at kompensasjonen kan tilpasses den belastningen strømkundene påføres», skriver Thema.

Les også

Foreslår makspris på strøm: – Vi trenger befolkningens tillit

– Enkel å gjennomføre

Man kan bestemme utbetalingen av kompensasjon til strømkundene ut fra hvor mange det er i husholdningen, påpeker Thema.

«En utbetaling per person med redusert sats for husholdninger med flere medlemmer virker fornuftig og enkel å gjennomføre», skriver de.

«Dette kan kombineres med en øvre grense for husholdningens inntekt for å unngå å betale støtte til husholdninger som har økonomi til å tåle det. Men det er vanskelig på faglig grunnlag å fastsette hvor grensen skal gå».

Thema peker også på at det har vært store prisforskjeller mellom sør og nord i høst. Den siste uken har også Nord-Norge hatt svært dyr strøm, men i høst har de sørligste prisområdene landet jevnt over hatt dyrere strøm enn de nordligste.

«I en situasjon med svært ulike områdepriser virker det også fornuftig å differensiere mellom prisområdene», skriver Thema.

– Alltid en risiko

Konsulentene i Thema understreker at det er en viss fare ved slike støtteordninger at de også kan dele ut penger til folk som ikke trenger det.

«Ingen av ordningene er perfekte – det er alltid en risiko for at noen får støtte som de ikke burde hatt og at noen som burde hatt støtte faller utenfor», skriver Thema.

Dette har også vært en bekymring når det gjelder ordningen med kompensasjon til bedrifter under coronakrisen, der flere bedrifter har mottatt støtte selv om driften har gått svært bra. LO og SV er blant skeptikerne til at regjeringen nå gjeninnfører ordningen.

Ser også på makspris

Thema har sett på hvordan en ordning med makspris på strøm kan fungere. Blant dem som har foreslått dette er Samfunnsbedriftene, som organiserer kommunalt eide selskaper i blant annet nettbransjen.

Ulempene med makspris er at den vil være til særlig fordel for dem med høyt forbruk, og at den vil gi mindre grunn til å spare strøm, ifølge Thema.

Men en makspris vil fungere som en forsikring, der strømkundene beskyttes mot ekstreme priser, ifølge notatet.

Thema skisserer opp flere ulike ordninger for makspris:

  • Staten dekker forskjellen mellom maksprisen og børsprisen, og subsidierer strømkundene. Dette finansieres enten over statsbudsjettet eller gjennom elavgiften, som da trolig må øke
  • Staten setter et tak på markedsprisen, altså griper direkte inn i markedet. Dette er ifølge Thema trolig vanskelig innenfor gjeldende europeisk markedsregelverk. Billigere strøm i Norge vil trolig gi økt eksport og ramme forsyningssikkerheten, og gi mindre incentiver til å bygge mer kraft
  • Makspris kombineres med minimumspris, slik at overskuddet fra perioder med billigere strøm enn maksprisen finansierer underskuddet i perioder med høyere strømpriser enn maksprisen
Publisert:
Gå til e24.no