Oljedirektoratet om norsk sokkel: – Viktig å begrense fallet i produksjonen

Skal Norge sikre stabile olje- og gassleveranser til Europa og fortsette å skape store verdier, må fallet i produksjon motvirkes, ifølge Oljedirektoratet.

Dette er Johan Sverdrup-feltet på norsk sokkel.
Publisert:

Oljebransjen har de siste årene slitt med flere utfordringer, inkludert flere perioder med lave energipriser og trusselen om strengere klimapolitikk.

Vinterens energikrise i Europa viser derimot frem en annen side av bransjen, nemlig hvor viktig den er for å sikre stabil tilførsel av energi til Europa.

Europa har store planer om å redusere sin avhengighet av russisk energi, særlig gass.

Norges produksjon av olje og gass har ligget høyt i mange år, men er ventet å avta mot slutten av dette tiåret, ifølge en fersk rapport fra Oljedirektoratet.

Les på E24+

Dette er alternativene til elektrifisering av sokkelen

«For at norsk sokkel skal bidra med store verdier til fellesskapet og stabile olje- og gassleveranser til Europa, er det viktig å begrense det forventede fallet i produksjonen», skriver Oljedirektoratet i en melding.

Energikrisen skaper store problemer for forbrukere og industri i Europa, men samtidig strømmer pengene inn i statskassen.

Den norske staten tjente 830 milliarder kroner på olje og gass i fjor, og kan ifølge Nordea Markets vente seg enda mer i år. Statens inntekter kan bli på 1.500 milliarder kroner i år og 1.900 milliarder neste år, ifølge meglerhuset.

Les også

Norge kan tjene 1.900 mrd. på olje og gass i 2023: – En vanvittig gevinst

– Viktig å begrense fallet

Oljedirektoratet presenterte torsdag ressursrapporten for 2022, som viser hva det kan være mulig å hente ut av olje og gass fra sokkelen fremover. Rundt halvparten av de totale forventede ressursene er produsert så langt.

Direktoratets jobb er å sikre at det blir hentet ut mest mulig verdier fra sokkelen på en ansvarlig måte.

Slik det ser ut nå, må det påvises mer olje og gass hvis Norge skal kunne opprettholde produksjonen etter 2030, påpeker direktoratet.

«Mye av dette vil komme fra mindre funn», skriver direktoratet.

Størrelsen på funnene på sokkelen er ofte mindre enn tidligere, men ledig kapasitet i eksisterende felt kan gjøre det mulig å bygge ut flere funn, påpeker direktoratet.

Slik venter Oljedirektoratet produksjonen på norsk sokkel frem mot 2040.
Les også

Barentshavet skuffer – mindre gass enn tidligere anslått

– Ikke nok å høste fruktene

For å motvirke produksjonsfallet trengs det også større funn, ifølge direktoratet.

– Det er ikke nok å bare høste fruktene av tidligere investeringer, sier fungerende direktør for teknologi, analyse og sameksistens i Oljedirektoratet, Kjersti Dahle Grov.

Ifølge direktoratet er potensialet for å gjøre store funn størst i de lite utforskede områdene, og i områder som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Ifølge ressursrapporten er det også mye olje og gass igjen i produserende felt, og at det er store muligheter for å hente ut mer.

«Dette krever at det investeres mer i økt utvinning enn i dag. I tillegg må funn som er gjort modnes fram til utbygging», skriver Oljedirektoratet.

Leting etter olje og gass er omstridt, men ifølge direktoratet er det også svært lønnsomt. De siste 20 årene har leting tilført samfunnet en netto nåverdi på om lag 1.500 milliarder kroner, gitt syv prosent diskonteringsrate.

Slik ser Oljedirektoratet for seg ulike scenarioer for produksjonsutviklingen på sokkelen. Produksjonen vil være betydelig høyere hvis aktørene leter og finner mye, og det blir betydelig teknologiutvikling. I motsatt fall kan produksjonen falle dramatisk fra rundt 2030 og fremover.
Les også

Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

Høyt og lavt scenario

Oljedirektoratet trekker frem tre mulige scenarioer for produksjonen fremover

Alle scenarioene viser nedgang i produksjonen, men i ulik takt. I 2050 er produksjonen i det høye scenarioet på nivå med tidlig 1990-tall, mens den er nær null i det lave scenarioet.

Slik beskriver direktoratet de tre scenarioene:

  • Forventning: Produksjonen på sokkelen halveres fra 2025 til 2050, fordi leteaktiviteten holder seg på dagens nivå og etter hvert avtar, og det blir ikke utbygget nok til å motvirke produksjonsfallet. Bransjen når målet om null utslipp i 2050. Bransjens betydning som vekstmotor og inntektskilde for staten reduseres
  • Lavt scenario: Produksjonen og verdiskapingen reduseres kraftig. Det gjøres få nye funn, letevirksomheten avtar kraftig og stopper opp, det blir få nye utbygginger og prosjekter for økt utvinning og tilnærmet slutt på investeringene på sokkelen, og rammer leverandørnæringene. Behovet for omstilling øker betydelig de neste tiårene
  • Høyt scenario: Produksjonen holder seg oppe lenger. Det gjøres raskt nye funn, og større funn i umodne områder. Det bygges ut gassfunn i Barentshavet. Sokkelen holder seg attraktiv, og leteaktivitet, teknologiutvikling og lønnsom produksjon kan vare lenger enn det som ventes i dag

De tre scenarioene vil også ha svært mye å si for verdiskapingen i Norge. Utviklingen i energipriser, leteaktivitet, ressurstilvekst og teknologiutvikling har mye å si for nettoinntektene fra sokkelen, påpeker direktoratet.

Det er stor forskjell på Norges inntekter i de ulike scenarioene som Oljedirektoratet har utarbeidet for fremtidig norsk olje- og gassproduksjon.

18.000 milliarder til BNP

Så langt har oljebransjen tilført 18.000 milliarder kroner til brutto nasjonalprodukt, målt i dagens kroneverdi, ifølge direktoratet.

Skal Norge opprettholde verdiskapingen, må sokkelen være konkurransedyktig, påpeker Grov.

– Gjenværende ressurser, lave enhetskostnader, lav CO₂-intensitet og en fleksibel infrastruktur gjør Norge til en konkurransedyktig og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa, sier hun.

Antallet selskap på sokkelen er redusert de siste årene. Flere store selskaper har trukket seg ut, og flere selskaper har slått seg sammen. Det var 56 selskaper på toppen i 2013, og nå er det 36 aktive selskaper på sokkelen.

Publisert:
Gå til e24.no