Disse avgiftene og reglene endres fra nyttår

Nytt år, nye regler som vil påvirke din hverdag og din økonomi. Her er en oversikt over de viktigste endringene i avgifter, lover og regler som gjelder fra 1. januar 2016.


<p><b>NYE TIDER:</b> En rekke regelendringer innføres fra 1. januar, både nye avgifter og lover og reguleringer i hverdagen. Blant annet nye regler for å bygge om og leie ut egen bolig.</p>

NYE TIDER: En rekke regelendringer innføres fra 1. januar, både nye avgifter og lover og reguleringer i hverdagen. Blant annet nye regler for å bygge om og leie ut egen bolig.

La oss starte med økonomi.

De fleste avgiftene blir oppjustert med forventet inflasjon.

For eksempel vil årsavgiften på bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter økes fra 3.060 kroner til 3.135 kroner, altså med forventet inflasjon på 2,5 prosent. Men det finnes et antall avvik:

** Engangsavgiften økes ved kjøp av forurensende biler

Komponenten for utslipp av NOx økes med 23 prosent.

Komponenten for utslipp av CO₂ økes.

Samtidig reduseres effektkomponenten og vektkomponenten.

** Mer avgifter på forurensing

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 8,2 prosent.

Svovelavgiften økes med 64,2 prosent.

** Endring i elavgift

Økt elavgift for vanlige strømkunder: Forbruksavgiften på strøm økes fra 14,15 øre/kWh til 16 øre/kWh. Dette er en økning med 13,1 prosent.

Det medfører at elavgiften øker med 370 kroner til 3.200 kroner i året, gitt et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer.

Redusert elavgift for store datasentre: Det er vedtatt redusert elavgift med 0,48 øre per kWh for store datasentre.

** Ny avgift på flyreiser kan bli innført

Ny flyseteavgift er planlagt å innføres fra 1. april 2016, etter vedtak i Stortinget.

Flyseteavgiftene er 80 kroner ekstra per flyreise fra norske flyplasser. I tillegg kommer det merverdiavgift med lav sats på denne avgiften, slik at prisøkningen per reise blir 88 kroner.

Avgiften vil bli sendt ut på høring over nyttår.

NHO er sterkt kritisk, og mener innføring av flyseteavgiften kan bli dramatisk for selskaper som Ryanair og flyplasser som Rygge og Torp.

Dersom avgiften blir innført, vil det bli en styrt avvikling av Moss lufthavn Rygge i 2016, melder ledelsen ved flyplassen.

LO forbundenes fagforeninger ved Moss lufthavn Rygge krever at Regjeringen snur i forslaget til flyseteavgiften.

** Momsen øker

Moms (mva.) på kultur- og transporttjenester økes med 2 prosentpoeng, fra 8 til 10 prosent.

Det betyr at følgende vil bli dyrere: Hotellovernattinger, kinobilletter, NRK-lisensen og idrettsarrangement med store billettinntekter.

** Lavere avgift på saft

Avgiften på (alkoholfri) saft uten tilsatt sukker kuttes med 49 prosent.

DE VIKTIGSTE REGELENDRINGENE:

Ikke bare skatt og avgifter endres, også en rekke regler som nordmenn støter på i hverdagen er justert.

Her er en oversikt over de viktigste endringene av lover og regler som gjelder fra 1. januar 2016:

ENDRINGER FOR BOLIGER:

** Nye regler for å bygge om og leie ut egen bolig fra nyttår

Nye regler som skal gjøre det enklere og billigere å tilpasse boligen sin til utleie eller egne behov, gjelder fra 1. januar 2016, skriver VG.

Her er de tekniske kravene det lempes på:

* Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass. Det gjelder kun et generelt krav om at boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.

* Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.

* Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav om å tilrettelegge for forsvarlig energibruk.

* Lufting med vindu/lufteventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon.

* Ikke krav til trinnfri atkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør.

* Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet om minimum radonkonsentrasjon i inneluften lempes ikke.

* Ikke krav til tilfredsstillende utsyn.

* Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.

* Ikke krav til at toalett og bad skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne – det vil si være tilgjengelig utformet.

* Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys

Her kan du lese mer om de nye reglene.

** Dyrere å bygge bolig i 2016

Fra 1. januar 2016 gjelder nye krav for energi i nye bygg. Kravene vil gi noe høyere byggekostnader, men lavere strømregning for forbrukeren, sier Jan Tore Sanner (H) til VG.

De nye kravene blir slik:

* Mer energieffektive vinduer – trelags vinduer med ekstra god tetting.

* Mindre varmetap gjennom luftlekkasjer i bygget (bedre tetthet) – krav til mindre sprekker og utettheter i vegger, tak og gulv.

* Bedre isolert gulv – ønske om at varmen ikke forsvinner gjennom gulvet i like stor grad som i dag.

* Mer effektive tekniske installasjoner – mer energieffektiv teknologi i ventilasjonsanlegg og vifter.

* Mer klimavennlig energiforsyning – Det blir ikke tillatt å installere fossil energi (oljefyr, parafinovn, gasskjel) til oppvarming i nye bygg, med de nye energikravene.

* Økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming – Det blir økt mulighet til å bruke elektrisitet, dvs. panelovn og el-kjel, til oppvarming i nye bygg under 1000 kvadratmeter. Bygg over 1000 kvadratmeter må bygges med vannbåren varme, og det må tilrettelegges slik at det også kan benyttes andre energiløsninger enn elektrisitet.

* Småhus må bygges med skorstein – Nye småhus må ha skorstein, slik at det er mulig å benytte bioenergi (som vedfyring). Det kan gis unntak fra kravet om skorstein for småhus med vannbåren varme, eller småhus som er mer energieffektive enn kravene.

Her kan du lese mer om de nye kravene til nybygg.

ENDRINGER FOR ARBEIDSLEDIGE:

** Rett til dagpenger under ferie

Alle som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker vil fra 1. januar 2016 ha rett til å ta ferie i inntil 4 uker med utbetaling av dagpenger. Ferien kan tas samlet eller som enkeltdager og kan også avvikles i utlandet.

** Ferietillegg fjernes

Det ble tidligere gitt et ferietillegg til dagpengemottagere som hadde hatt dagpenger i mer enn 8 uker i løpet av et kalenderår. Opptjeningen av dette ferietillegget opphørte imidlertid 1. januar 2015, slik at det fra 1. januar. 2016 ikke blir utbetalt ferietillegg.

** Økt ventetid når du selv har ansvaret for at man er arbeidsledig

For dem som søker om dagpenger, og som selv er skyld i at de har mistet jobben, eller som har takket nei til et jobbtilbud uten å ha en rimelig grunn, vil det gå 12 uker (tidligere 8 uker) fra man er innvilget dagpenger og til man har rett til å få dem utbetalt etter nyttår.

Hvis dette skjer mer enn én gang, øker ventetiden til 26 uker. Ventetiden for ikke å møte ved NAV-kontoret etter å ha bli kalt inn, blir som i dag (4, 8 og 12 uker).

ENDRINGER I DIVERSE YTELSER OG STØNADER

** Endringer i stønader til enslig mor eller far

Det blir en rekke endringer i regelverket for stønad til enslig mor/far fra 1. januar 2016. Dette er de viktigste endringene:

* Muligheten til å beholde stønaden under utenlandsopphold endres fra 6 måneder til 6 uker i løpet av en 12-måneders periode.

* Faktisk samlivsbrudd kan likestilles med formell separasjon så snart det er reist sak om separasjon eller skilsmisse.

* Retten til stønad faller bort hvis du lever i et ekteskapslignende forhold i en felles husholdning. Det innebærer at det ikke lenger er mulig å beholde retten til stønad i 12 måneder ved samboerskap uten felles barn.

* Retten til stønad faller bort hvis du får et nytt barn med samme partner.

* Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller ti år hvis du er i omstillingstid etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre.

* Det stilles strengere krav om at utdanning som vilkår for stønad må være godkjent som nødvendig og hensiktsmessig for å k

Det er vedtatt overgangsregler som blant annet skal ivareta de som har innrettet seg etter de gamle reglene.

ENDRINGER FOR PENSJONISTER:

** Grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister økes med fem prosentpoeng til 90 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. Det vil gi en økning i bruttoinntekten på om lag 1.550 kroner i 2016. Helårsvirkningen er 4.600 kroner for den enkelte pensjonist ifølge Finansdepartementet. Grunnbeløpet i folketrygden er 90.068 kroner siden 1. mai 2015.

** Nye regler for uførepensjon fra 1. januar 2016

Finansdepartementet har i dag besluttet at tjenestepensjonslovens regler for uførepensjon trer i kraft 1. januar 2016. Her kan du lese mer om de nye reglene.

** Enslige alderspensjonister med minstepensjon skal få 4.000 kroner i økt pensjon fra 1. september.

Dette ble det enighet om i budsjettforliket.

** Økt engangsstønad til fødsel og adopsjon. Satsen økes til 46.000 for barn født 1.1.2016 og senere.

Dette ble det også enighet om i budsjettforliket.

** Garantipensjon til personer med liten eller ingen inntektspensjon

Fra 1. januar 2016 er det fastsatt satser for garantipensjon i ny alderspensjon.

Ny alderspensjon vil bli gradvis innfaset for dem som er født i perioden 1954–1962. Ny alderspensjonen fra folketrygden består av inntektspensjon og garantipensjon. Garantipensjon gis til personer med liten eller ingen inntektspensjon. Fra 1. januar 2016 er det fastsatt satser for garantipensjon i ny alderspensjon.

Satser fra 1. januar 2016:

* Full garantipensjon med ordinær sats utgjør 162.566 kroner.

* Full garantipensjon med høy sats utgjør 175.739 kroner.

Hvilken sats som skal benyttes ved beregningen av garantipensjonen avhenger av din sivilstand. Du må ha 40 års trygdetid for å få full garantipensjon. Ved kortere trygdetid, blir garantipensjonen forholdsmessig redusert.

ENDRINGER INNEN ØKONOMI:

** Referanserenteloven – Pengemarkedsrente

Den nye referanserenteloven trer i kraft 1. januar 2016, og vil bl.a. gjelde for fastsettingen av den norske pengemarkedsrenten Nibor.

ENDRINGER INNEN TRAFIKK

** Nytt førerkortkrav fra 2016

Et nytt EU-direktiv gjør at alle som skal ta førerkort i Norge fra 2016, må testes i tunnelkjøring.

Kravet gjelder alle klasser og vil tre i kraft fra 1. januar 2016, melder VG.

Kjøring i tunnel vil bare bli et krav til opplæringen i områder der det er mulig å få til. Kjøreskoler som ligger langt fra tunneler, får unntak.

ENDRINGER INNENFOR JUS:

** Økt salærsats

Advokatsalæret økes fra 970 til 995 kroner.

** Økning i rettsgebyret

Rettsgebyret økes fra 860 til 1.025 kroner.

** Inkassosatsen

Inkassosatsen for neste år er fastsatt til 670 kroner.

** Opptak i domstolene

I 2016 igangsettes det et prosjekt for å utrede innføringen av lyd og billedopptak av parts- og vitneforklaringer i retten.

** Opplysningsplikt om gjeld, renter og beløp til gode

Det er vedtatt endringer i ligningsloven slik at forvaltningsorganer får plikt til å gi opplysninger til Skatteetaten om skattebetalers gjeld, renter og beløp til gode.

ENDRINGER FOR GÅRDSBRUKERE

** Gevinstbeskatning landbruk fjernes

Det er vedtatt å fjerne personbeskatningen ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk. Videre er skattefritaket ved salg av tomter i landbruket vedtatt avviklet.

** Overdragelse av gårdsbruk fortsatt skattefritt

I forslaget til statsbudsjett foreslo Regjeringen å innføre skatteplikt på overdragelse av gårdsbruk innen familien. Budsjettforliket reverserte forslaget.

ENDRINGER INNEN HELSE

** Innføring av smilefjes på serveringssteder

Mattilsynet innfører smilefjesordning i hele Norge fra 1. januar 2016. Smilefjesordningen vil gi forbrukerne informasjon om de hygieniske forholdene ved restauranter og kafeer.

I første omgang gjelder smilefjesordningen for kafeer og restauranter. Mer enn 8000 restauranter og kafeer omfattes av ordningen.

Smilefjesene kommer i tre ansiktsuttrykk; fra smilefjes til strekmunn og surmunn som dårligste karakter. Smilefjesrapporten skal henges opp godt synlig ved inngangen til serveringsstedet.

** Nettapotek med reseptpliktige legemidler

Fra 1. januar 2016 er åpnet for å drive netthandel med reseptpliktige legemidler, ifølge Apotekforeningen.

** Ny transplantasjonslov

Loven slår blant annet fast at de regionale helseforetakene skal sørge for at alle potensielle donorer kan bli vurdert og få mulighet til å donere. Det skal vurderes om pasienter som er døde, eller som forventes å dø om kort tid, kan være aktuelle som donor.

** Laserpekere

Ny § 19 a i strålevernloven gjelder fra 1. januar 2016. Det gir mulighet for Toll- og avgiftsetaten til å tilbakeholde, beslaglegge og destruere ulovlig importerte laserpekere, slik at det blir vesentlig enklere å få ulovlig importerte laserpekere ut av sirkulasjon. Bestemmelsen tilsvarer den ordningen man har for privatimport av legemidler.

** Endringer i helseforvaltningen

Første januar endres organiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Flere etater slås sammen.

Det opprettes to nye etater, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og Direktoratet for e-helse.

Sekretariatene for flere nemnder slås sammen og blir til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Klageorganet skal lokaliseres i Bergen, men vil i en overgangsperiode på tre år ha kontorer både i Bergen og Oslo.

Direktoratet for e-helse etableres med utgangspunkt i dagens e-helsedivisjon i Helsedirektoratet og forblir lokalisert i Oslo. Direktoratet skal bidra til å styrke den nasjonale styringen og gi økt gjennomføringskraft i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå