Skattelistene: Dette tjener vi egentlig

Skattelistene som legges ut fredag 17. oktober, viser bare nordmenns netto inntekt og formue. Slik kan du finne ut bruttolønnen.
Regn ut: Med Dine Pengers kalkulator kan du beregne en omtrentlig brutto lønnsinntekt basert på tallene i skattelistene.
Regn ut: Med Dine Pengers kalkulator kan du beregne en omtrentlig brutto lønnsinntekt basert på tallene i skattelistene.

Skattelistene for inntektsåret 2013 er offentlige fra fredag 17. oktober. Det er mange som søker i skattelistene på Skatteetatens nettsider for å sjekke hva naboen, sjefen, statsministeren, kjendiser eller kollegaene tjener, eier og betaler i skatt.

Ny kalkulator. Men tallene i skattelistene halter kraftig. Det er nemlig bare nettotallene som offentliggjøres.

For å gi et bedre og ikke minst riktigere bilde av lønnsinntekten til vanlige folk, har vi laget en beregningsmodell som viser reell inntekt, eller brutto inntekt.

Her er skattelistekalkulatoren:Beregn egentlig inntekt

Her er skattelistene på Skatteetatens nettsider

Viser bare nettotall. Den inntekten som en person er oppført med i skattelistene er ikke dennes brutto lønn. I listene er alle fradrag tatt vekk, slik at det er såkalt alminnelig inntekt som presenteres.

En person med høy reell inntekt kan være oppført med lav nettoinntekt. Det betyr normalt at dennes fradrag i selvangivelsen har vært høye, f eks lånerenter, eller også tap på aksjer eller eiendom.

Tidligere varierte ligningsverdien for boliger kraftig. Det ble innført nye regler for ligningsverdi på bolig fra inntektsåret 2011.

Men en person med stor reell formue i eiendom kan fortsatt være oppført med lav nettoformue.

En annen person, som har akkurat like stor formue, men plassert i banken, vil da være oppført med langt høyere nettoformue i skattelistene.

Boliger man bor i skal siden 2011 ha en ligningsverdi (skattemessig formuesverdi) på 25 prosent av normal markedsverdi (maksimalt 30 prosent av markedsverdien).

Den skattemessige formuesverdien skal for inntektsåret 2013 være 50 prosent (maksimalt 60 prosent) av markedsprisen for boliger man eier, men ikke bor i (ikke er folkeregistrert i).

For fritidsboliger kan ligningsverdien maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdien.

Søk frem person og regn ut. Derfor har Dine Penger nå laget denne beregningen av reell inntekt.

Når du søker frem en person i skattelistene for 2013 på Skatteetatens nettsider og taster inn disse i den nye kalkulatoren, får du presentert flere forslag til egentlig inntekt, avhengig av om personen er gift, ugift eller er bosatt i Sør- eller Nord-Norge (bosatte i Nord-Troms og Finnmark har lavere skatt).

Beregningene kan vi gjøre fordi skattereglene er kjent. Når vi kjenner til netto inntekt, netto formue og utregnet skatt, er det mulig å beregne brutto inntekt.

Ikke nødvendigvis fasit. Men husk at resultatet ikke nødvendigvis er fasit. Mange personer har kompliserte inntekts- og formuesforhold, som det er umulig å regne seg frem til.

For å få beregnet en mer nøyaktig egentlig inntekt for ektepar med formue, kan du først søke frem begge ektefeller i skattelistene og deretter legge inn alle tallene i Dine Pengers nye kalkulator. Dette fordi alle ektepar lignes felles hva gjelder formuesskatt.

Regn ut: Med Dine Pengers kalkulator kan du beregne en omtrentlig brutto inntekt basert på tallene i skattelistene.

<p>Dine Pengers kalkulator beregner omtrentlig egentlig lønnsinntekt med utgangspunkt i tall som du finner i skattelistene. <b>Her finner du kalkulatoren:</b> <a href="http://www.dinepenger.no/kalkulatorer/skattelistene-beregn-egentlig-inntekt/23315450">Beregn egentlig inntekt</a></p>

Dine Pengers kalkulator beregner omtrentlig egentlig lønnsinntekt med utgangspunkt i tall som du finner i skattelistene. Her finner du kalkulatoren: Beregn egentlig inntekt


Slik leser du skattelistene

Hva er egentlig inntekten? Inntekten som oppgis i skattelistene er skattbar inntekt, som tilsvarer alminnelig inntekt. Det vil si lønnsinntekt pluss kapitalinntekt pluss gevinster, minus ALLE fradrag.

Her er et typisk eksempel som viser hvor mye høyere reell inntekt er i forhold til alminnelig inntekt som vises i skattelistene.

Ola Nordmann står oppført med følgende inntekt i skattelistene:

Alminnelig inntekt: 330.700 kroner.

Ola har imidlertid to barn og ny bolig, så han har 40.000 i foreldrefradrag for barnehageutgiftene, og han har 38.000 i renteutgifter. Hans reelle inntekt blir da:

Alminnelig inntekt: 330.700 kroner
+ Foreldrefradrag: 40.000 kroner
+ Lånerenter: 38.000 kroner
+ Minstefradrag: 81.300 kroner
Reell lønnsinntekt: 490.000 kroner

Minstefradraget. I 2013 var minstefradraget 40 prosent av inntekten, maksimalt 81.300 kroner.

Hvis det oppgis en alminnelig inntekt på over 121.950 kroner i skattelistene, kan du dermed plusse på 81.300 kroner (maksimalt minstefradrag i 2013) for å finne lønnsinntekt før skatt.

Forutsetningen er at personen du søker på ikke har gjeld, ingen skattepliktig formue og har lite i andre inntekter og fradrag.

Gjeld og renteutgifter forkludrer... For (unge) mennesker med gjeld er lønnsinntekten normalt større enn alminnelig inntekt. Fradragspostene er nemlig større enn øvrige inntekter.

De viktigste fradragene i denne gruppen er minstefradrag og fradrag for gjeldsrenter.

Eksempel: Et lån på 1 million kroner med 3,8 prosent rente i 2013 gir 38.000 kroner i rentefradrag, som reduserer alminnelig inntekt tilsvarende.

Dermed er lønnsinntekten før skatt 38.000 høyere enn i skattelisten (i tillegg må du altså plusse på minstefradraget på maksimalt 81.300 kroner).

...kapitalinntekter likeså. For gjeldfrie mennesker med formue er lønnsinntekten eller pensjonen deres før skatt ofte mindre enn den alminnelige inntekten som står i skattelistene.

Det skyldes at kapitalinntektene - blant annet renteinntekter, leieinntekter, aksjeutbytte og aksjegevinster - ofte er større enn fradragene.

Minstefradrag er ofte eneste fradrag. Denne gruppen betaler normalt formuesskatt, noe som også fører til en høyere utlignet skatt.

...og andre fradrag. Høy skatt i forhold til nettoinntekten du får oppgitt i skattelistene (alminnelig inntekt), er et tegn på at den reelle lønnsinntekten er langt høyere.

Dette skyldes typisk at personen har store fradrag, for eksempel renteutgifter, aksjetap, reiseutgifter eller foreldrefradrag (40.000 kroner for to barn).

Disse fradragene gir kun 28 prosent fratrekk i skatten, mens det beregnes toppskatt på lønnsinntekten (gir marginalskatt på 44,8-47,8 prosent for 2013). Slike fradrag må også legges til inntekten som er oppgitt i ligningstallene for å finne korrekt inntekt.

I noen tilfeller kan utlignet skatt se ut til å overstige 50 prosent av alminnelig inntekt. Da er forklaringen som regel denne.

Hvordan finne reell formue? Selv om det står null i formue i skattelistene kan den enkelte ha flere millioner i formue. Årsak: Det er netto ligningsformue som står oppgitt i skattelistene.

Aksjer, grunnfondsbevis og aksjefondsandeler, obligasjonsfond og pengemarkedsfond settes til 100 prosent av reell verdi ved utløpet av inntektsåret 2013. Og for eksempel egen bolig er satt til maksimalt 30 prosent av reell verdi. Bankinnskudd er verdsatt til 100 prosent av innskuddet.

I tillegg kommer annen formue som biler, båter og innbo som vurderes svært lavt. Gjeld vurderes alltid til 100 prosent av verdien.

Eksempel: Hvis man har en bolig til 2 millioner og 1 million i gjeld, har man egentlig en netto formue på 1 million. Likevel vil man stå oppført med 0 i formue. Årsaken er at boligen maksimalt har en ligningsverdi på 30 prosent, altså 600.000 kroner. Når gjelden er større enn ligningsformuen, blir nettoformuen satt til 0.

Slik beregner kalkulatoren

Resultatet i kalkulatoren viser den egentlige inntekten med utgangspunkt i tall som hentes fra skattelistene for inntektsåret 2013 på skatteetatens nettsider.

NB! I de fleste tilfeller er det kun ett av resultatene som er riktig. For eksempel kan nevnes at hvis du bruker de forhåndsutfylte verdiene i kalkulatoren for å teste den, så er det kun resultatet for tilfellet «Hvis gift og skatteklasse 1 og bosatt sør for Nord-Troms/Finnmark», som er korrekt. Dvs. beregnet egentlig inntekt Person 1: kr. 520.000 og Person 2: kr. 350.000.

Feil input vil gi rare resultater. Prøver du å taste inn en tilfeldig kombinasjon av tall, vil svaret ikke gi mening. Dine Penger tar ikke ansvar for feil som skyldes feil i datagrunnlaget fra Skattelistene.

Resultatet gjelder for lønnstakere, ikke for pensjonister og selvstendige næringsdrivende. Dette skyldes blant annet forskjellig trygdeavgift.

Kalkulatoren tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen (som betyr at ingen skal betale mer enn 80 prosent av inntekten i skatt).

Hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null, vil ikke kalkulatoren gi riktig svar.

Listene inneholder i utgangspunktet ikke nok opplysninger for å beregne lønnsinntekt nøyaktig. Den skattbare inntekten som oppgis i listene er et nettotall etter fradrag. Og det kan være store fradrag som dermed er ukjente.

Vanskelig å finne reell formue. Når det gjelder formue, er det lite man kan gjøre generelt for å finne den reelle formuen med utgangspunkt kun i informasjonen fra Skattelistene. Det skyldes at det meste vi har av ligningsformue ikke oppgis til full verdi.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå