Dette er de viktigste skatteendringene i 2018

Nytt år, nye regelendringer. Slik påvirkes din skatt.

FÅR SKATTESKJERPELSE: De største skatteskjerpelsene i 2018 vil treffe pendlere, ektefeller som har hatt skatteklasse 2 og de som driver med korttidsutleie i egen bolig.
Publisert: Publisert:

En av de største endringene som vil påvirke skatten til nordmenn flest i 2018, er at skattesatsen på alminnelig inntekt kuttes fra 24 til 23 prosent.

For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark - som har egen sats - settes skattesatsen ned fra 20,5 prosent til 19,5 prosent i 2018.

Men samtidig økes trinnskatten, og det spiser opp mye av skatteletten som kommer av at den alminnelige skattesatsen kuttes ett prosentpoeng.

Redusert skattesats på alminnelig inntekt kombinert med innføringen og den gradvise økningen av trinnskatt har ført til større grad av bruttoskatt, og lavere nettoskatt.

Og i en bruttoskatt er det ikke noen fradrag.

Mer bruttoskatt uten fradrag

Siden Solberg-regjeringen tiltrådte er den alminnelige skattesatsen blitt redusert med fem prosentpoeng fra 28 prosent i 2013 til 23 prosent i 2018.

– Fordi nettoskatten har gått ned kombinert med økning av bruttoskatten, har alle fradrag i alminnelig inntekt blitt mindre verdt, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen til E24.

Rolf Lothe, fagsjef, Skattebetalerforeningen

Advokat Elin Sætre Løfsgaard i Deloitte advokatfirma sa i fjor til E24 at gjennomføringen av skattereformen i de siste årenes statsbudsjett medfører at skattebyrden fordeles annerledes, og til bakdel for de unge.

– Unge med gjeld betaler forholdsvis mer skatt enn eldre uten gjeld. Det er en konsekvens av skattereformen, sa Sætre Løfsgaard til E24.

Med utgangspunkt i renteutgifter for en bolig du bor i på 70.000 kroner, medfører redusert verdi av rentefradraget med fem prosentpoeng i løpet av fem år at skatten isolert sett øker med 3.500 kroner årlig.

Dersom du i 2017 hadde renteutgifter på 70.000 kroner for en bolig du bor i, medførte rentefradraget at skatten din ble 16.800 kroner lavere.

Men i 2018 vil redusert verdi av rentefradraget bety at skatten din isolert sett blir 700 kroner høyere.

Les også

Slik har unge tapt på skattereformen

Skatteklasse 2 fjernes

Fra og med inntektsåret 2018 er skatteklasse 2 blitt fjernet. Det betyr at skattetrykket skjerpes for ektefeller der en av partene enten ikke jobber i det hele tatt eller har lav inntekt.

– Ektefeller som mister skatteklasse 2 får 6.000-7.000 kroner høyere skatt i 2018 ved å lignes i skatteklasse 1, sier Lothe.

Hvilken skatteklasse du er oppført i, finner du i skattemeldingen.

I utgangspunktet velger skattemyndighetene automatisk den måten som gir lavest samlet skatt for ektefeller.

Men når en av ektefellene har alminnelig inntekt som er lavere enn personfradraget, lønner det seg å følge med ekstra nøye, og sjekke at den automatisk valgte klassefastsettelsen gir dere lavest mulig samlet skatt.

Pendlerfradrag fjernes

En av de største skatteendringene vil treffe pendlere som eier eller leier og bor i en pendlerbolig med kokemuligheter.

– Pendlere med pendlerbolig med kokemuligheter vil få en merkbar innstramming i 2018, sier Lothe.

Fra og med inntektsåret 2018 oppheves nemlig fradragsretten for utgifter til kost, om det kan oppbevares og tilberedes mat i pendlerboligen.

Reglene som gjaldt frem til nyttår medfører at skattebetalere som i inntektsåret 2017 hadde merutgifter ved kost og losji på grunn av sitt arbeid, kan føre disse til fradrag i skattemeldingen som leveres i 2018. For dem som bodde i pendlerbolig med kokemuligheter er da fradraget for utgifter til kost 205 kroner per dag.

– Fra og med 2018 mister alle pendlere som har mulighet til å lage mat i pendlerboligen fradraget for kost, sier Lothe.

TREFFER PENDLERNE: Pendlere med pendlerbolig med kokemuligheter vil få en merkbar innstramming i 2018. Bidlet viser toget fra Halden til Oslo fra noen år tilbake.

Størrelsen på tapet av dette fradrag avhenger av antall døgn du kunne ha fått fradrag for.

For en person som bor i pendlerbolig med kokemuligheter 230 dager i løpet av året, betyr det litt over 47.000 kroner mindre i fradrag.

Og fra og med inntektsåret 2018 kan pendlere som bor i pendlerbolig med kokemuligheter ikke lenger motta skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiver for utgifter til kost.

Pendlere kan fortsatt få fradrag for selve bokostnadene i inntektsåret 2018. Det innføres dog en tidsbegrensning i fradragsretten for slike boutgifter.

Begrensningen innebærer at pendlere får fradrag for bokostnader i maksimalt 24 måneder. Denne begrensningen får i praksis virkning fra inntektsåret 2020.

Et mindre antall pendlere bor i pendlerbolig uten kokemuligheter, for eksempel på hotell. Disse pendlere vil fortsatt kunne få fradrag for kost. Men satsene for merutgifter til mat vil bli redusert i 2018.

Litt dyrere med elbil som firmabil

Inntil nyttår har det vært en ekstra fordel ved å velge elbil som firmabil, ved at listeprisen halveres ved beregning av skattefordelen av å ha elbil som firmabil.

Men fra og med inntektsåret 2018 er det blitt en viss innstramming ved at den særskilte verdsettelsesrabatten for elbiler i firmabilbeskatningen reduseres med ti prosentpoeng, og det blir tatt utgangspunkt i 60 prosent av listeprisen.

– I og med at verdsettelsesrabatten for elbiler i firmabilbeskatningen reduseres, blir det litt dyrere å ha elbil som firmabil, sier Lothe.

For en elbil med en listepris på 500.000 kroner tar man altså utgangspunkt i 300.000 kroner i 2018, opp fra 250.000 kroner i 2017.

Det betyr at endringen i firmabilfordelen innebærer en økning i inntekt til skattebetaler med 15.000 kroner, fra 75.000 kroner til 90.000 kroner.

BLIR DYRERE: Å ha elbil som firmabiler vil bli midnre lukrativt skattemessig. Her hurtiglading på Grålum i Sarpsborg.

Bakgrunnen for dette er at den skattepliktige fordelen ved privat bruk av firmabil sjablongmessig blir satt til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 303.900 kroner i 2018 (opp fra 299.100 kroner i 2017) og 20 prosent av det overskytende.

Les også

Vi betalte 125.600 kroner hver i skatt i fjor

Skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig fjernes

Fra og med inntektsåret 2018 avvikles skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig (såkalt primærbolig).

– Selv om du leier ut mindre enn halvparten (regnet etter utleieverdien) av egen bolig i 2018, blir denne leieinntekt skattepliktig, sier Lothe.

Endringen innebærer at leieinntekt fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager og der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt (som er 23 prosent i 2018). Hvis omfanget av utleievirksomheten er omfattende nok, vil inntekten anses som virksomhetsinntekt.

Leieinntekten blir sjablongberegnet, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt. Utleie av egen fritidsbolig beskattes på denne måten i dag.

Det betyr at dersom du i 2018 for eksempel har 20.000 kroner i inntekt fra korttidsutleie av egen bolig, blir 8.500 kroner skattepliktig.

Nye skatteregler for opsjoner i små oppstartsselskaper

Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye skatteregler for opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap.

Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Ordningen er godkjent av ESA.

– Men det skal en del til for å bruke de nye reglene, sier Lothe.

Les også

Her er Apples nye øyparadis – med 0 prosent skatt

Han refererer blant annet til disse vilkår som stilles både til opsjoner, ansatt og arbeidsgiverbedrift:

* Reglene stiller vilkår til at den ansatte begynner i jobben etter 1. januar 2018. Og den ansatte må jobbe minst tre år i bedriften fra det opsjonene blir gitt. Og arbeide minst 25 timer per uke.

* Opsjonene kan ha en maksimal verdi på 500.000 kroner. Den ansatte kan ikke eie mer enn 5 prosent av aksjene i bedriften.

* Vilkår for arbeidsgiverselskapet er 10 eller færre årsverk og maksimale driftsinntekter og balansesum på 16 millioner kroner.

Lettelse i formuesskatt for aksjer

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer og driftsmidler økes til 20 prosent i 2018, opp fra 10 prosent i 2017.

Formuesskatten vil dermed bli beregnet ut fra bare 80 prosent av verdien på aksjer og driftsmidler mot tidligere 90 prosent.

Dette medfører lavere formuesskatt for de i formuesposisjon, og det gjør det isolert sett mer attraktivt å investere i aksjer.

– Det blir litt gunstigere å ha formue i aksjer, aksjefond og driftsmidler, sier Lothe.

OSLO BØRS: Det blir litt gunstigere å ha formue i aksjer, aksjefond og driftsmidler.

Samtidig får man trukket fra 80 prosent av gjelden tilordnet aksjer og driftsmidler ved beregning av netto formue.

Skattesatsen for formuesskatten holdes uendret på 0,85 prosent og bunnfradraget i formuesskatten holdes uendret på 1,48 millioner (2,96 millioner samlet for ektefeller).

Økt skatt på utbytte og aksjegevinster

I 2018 vil effektiv skatt på gevinster på aksjer og andeler i aksjefond samt utbytte på personlig aksjonær bli 30,59 prosent, opp fra 29,76 prosent i 2017.

Utbytter og gevinster på aksjer og andeler i aksjefond som overstiger det såkalte skjermingsfradraget vil nemlig multipliseres med en faktor på 1,33 før beskatning med 23 prosent.

Det samme gjelder ved tap.

Tapet multipliseres med 1,33 og beskattes med 23 prosent. Det gir et effektivt tapsfradrag på 30,59 prosent.

Når du har kjøpt aksjer og aksjefond direkte, og sitter med disse over nyttår, får du det som kalles for et skjermingsfradrag. Fradraget tar utgangspunkt i skjermingsrenten som fastsettes av Skattedirektoratet i januar.

Skjermingsrenten utgjorde for 2016 0,4 prosent. Skjermingsrenten for 2017 fastsettes i januar 2018.

Les også

– Nullskattebegrepet er blitt en retorisk gimmick

Les også

Skattebetalerforeningen: Mener statsbudsjettet avslører Ernas skatteplan

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om