NY LOV PÅ GANG: Inkassoloven er ute på høring, med høringsfrist nå i sommer.

Slutt på fakturaskrekken?

Forslaget til ny inkassolov er ute på høring, med frist i juni. Jussformidlingen stiller seg positiv til forslaget, som synes å gi skyldneren bedre vern.

  • Matilde Mork Henden
    Matilde Mork Henden
    Saksbehandler ved Jussformidlingen
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

I dagens samfunn er det enkelt for forbrukeren å oppta et kortsiktig forbrukslån, handle på kreditt og inngå ulike nedbetalingsavtaler.

De fleste av oss makter å betale fakturaene innen forfall. Det er likevel noen som av ulike grunner havner i luksusfellen, og mister evnen til å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Det er da inkassoforetakene kommer inn i bildet.

Les også

Virke skeptiske til raske inkasso-kutt: – Bør bekymre hele næringslivet

Da inkassoloven ble vedtatt i 1989, var store deler av inkassoprosessen manuell. Utviklingen på dette området har imidlertid ført til at større deler av inkassoprosessen er blitt automatisert. Dette har skapt store forskjeller mellom belastningen skyldneren blir påført versus inkassoforetakets effektive inndrivning av forfalte pengekrav.

Jussformidlingen stiller seg derfor positiv til forslaget fra arbeidsgruppen nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i inkassoloven og tilhørende forskrift. Økt tilgjengelighet, bedre kommunikasjon og lavere gebyrer er noen av hovedpunktene som forslaget til ny inkassolov inneholder.

Vi kan vel alle være enige om at det er uheldig dersom du ikke kan betale den gjelden du har forpliktet deg til. Enda verre er det om årsaken til dette er manglende kunnskap om inkassoprosessen. Usikkerhet og mangel på kunnskap er nettopp noe som preger situasjonen blant flere forbrukere i dag.

I forslaget til lovendringer er det foreslått klarere regler til saksgangen i en inkassosak med fokus på å forbedre kommunikasjonsflyten mellom skyldneren og inkassoforetaket. Forslaget innebærer blant annet presiseringer av regler knyttet til å gjøre skyldneren oppmerksom på hvilke konsekvenser fortsatt betalingsmislighold vil innebære, skyldnerens adgang til å klage eller gjøre gjeldende innsigelser til pengekravet. Gjennom en lett forståelig og tilgjengelig regulering av dagens inkassoregler, vil forbrukerne få større innsikt og kunnskap om prosessen.

Les også

Foreslår salærkutt i inkassobransjen: – Kunne ønske at regjeringen gikk lengre

Fokuset på økt tilgjengelighet ligger også til grunn for forslaget om en klargjøring av kravene til god inkassoskikk. I dag er reglene om god inkassoskikk blitt utviklet gjennom bransjepraksis, avgjørelser i tilsynsorgan, nemnder og domstolene, og er derfor lite tilgjengelig for forbrukeren. En lovfesting og samling av reglene vil føre til et klarere regelverk som bidrar til økt rettssikkerhet.

Forslaget innebærer betydelige kutt i salær- og gebyrnivået for særlig mindre pengekrav.

En slik endring vil ha positive virkninger for forbrukerne. Tidligere kunne manglende betaling for et legebesøk eller en enkel strømregning føre til personlig ruinering, med mindre regningen ble betalt innen et kort tidsrom etter forfall. Det er slike situasjoner endringen ønsker å hindre.

Skeptikerne vil kanskje påpeke at gebyrendringene gjør at inkassoloven mister sin preventive effekt. Jussformidlingen er imidlertid av den oppfatning at folk flest ønsker å betale sine forpliktelser, og vi tror ikke at en mer tilrettelagt prosess vil påvirke inkassolovens preventive effekt. 

Jussformidlingen mener at arbeidsgruppens forslag innebærer en inkassolov tilpasset vår moderne tid. Vi ser på forslaget som et bidrag som kan jevne ut det uproporsjonale forholdet mellom inkassoforetakene og skyldnerne, som igjen skaper en mer rettferdig inndrivningsprosess.

Publisert:
Gå til e24.no