Søk bostøtte i dag!

Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du søke om bostøtte. Neste søknadsfrist går ut i morgen.

Nå kan du søke om bostøtte én gang i måneden og få pengene utbetalt neste måned. Foto: Scanpix
Publisert:

I statsbudsjettet for 2008 er det bevilget 2,4 milliarder kroner til bostøtteordningen. Det er en økning på 5,6% fra i år.
Fra og med september 2007 kan du søke om bostøtte en gang i måneden med utbetaling måneden etter - mot tre ganger i året slik reglene var tidligere. Søker du innen 14. november vil utbetaling altså bli 10. desember.

Hvem kan få?

Statlig bostøtte er en økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.
Ikke alle kan få bostøtte, selv om boutgiftene er høye og inntekten lav. For å få bostøtte må du eller én i husstanden din være støtteberettighet. Personer som har rett til bostøtte er:

1.

Barn under 18 år eller person over 65 år.

2.

Person med visse typer trygder/stønader fra det offentlige.

Følgende trygder/stønader gir støtteberettigelse:

- Alders-, uføre- eller etterlattepensjon fra folketrygden eller annen offentlig pensjon, eller tilsvarende fra EØS-land.
- Krigspensjon.
- Grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven.
- Attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad.
- Introduksjonsstønad.

3.

Person som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år.

Krav til boligen

Det stilles også noen krav til boligen det søkes bostøtte til.

Les mer om disse kravene her.

Hvor søker du?

Søknadsskjema kan skrives ut fra Husbankens internettsider,

www.husbanken.no

. Utfylt skjema sendes din kommune.
Du kan også søke elektronisk på

www.altinn.no.

Også andre bostøtteordninger

Vær obs på at mange kommuner også har kommunale bostøtteordninger med andre søknadsfrister og vilkår for tildeling.
For eksempel har Oslo kommune fem ulike bostøtteordninger i tillegg til den statlige som kommunen administrerer på vegne av Husbanken.

Les mer om dette her.

Nytt i regelverket for bostøtte i 2007:

Avvikling av meldeplikten:

Fra og med 1. januar 2007 er det ikke lenger krav for søkere å melde inn økt inntekt siden ligningsåret.

Lik minsteutbetaling for alle grupper:

Minste utbetaling har tidligere vært 300 kroner per år for pensjonister, og 2.000 kroner per år for målgruppen barnefamilier m.fl. Fra og med 1. termin 2007 settes minste utbetaling likt for alle grupper til 2.000 kroner per år.

Nedjustering av formuesatsene:

Formuegrensene blir nedjustert med 50.000 kroner slik at formuegrensen for husstander på en person blir 200.000 kroner og for husstander med to eller flere personer 250.000 kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om