Høyesterettsdom slår fast prinsipp for første gang: Får ikke kreve salg av bolig etter skilsmisse

Kvinnen ville overta boligen etter skilsmissen - mannen krevde salg for å oppnå reell markedsverdi. Høyesterett drøftet konflikten for første gang, og lot kvinnen overta boligen.

EKSEN FÅR OVERTA BOLIG: Mannen krevde salg av felles bolig etter skilsmissen, men kvinnen fikk nylig medhold i Høyesterett. Hun får overta boligen til skiftetakst.
Publisert:

Ville kjøpe ut mannen. Den ene ektefellen har rett til å overta felles bolig dersom særlige grunner taler for det, ifølge ekteskapsloven. Det kan avgjøre uenighet om hvem som skal overta, dersom begge parter vil beholde boligen.

Les også: Sikret stedatter arv med testament

Krevde salg på markedet. Men i kjølvannet av denne skilsmissen i Vestfold motsatte mannen seg at ekskona skulle overta eiendommen, til tross for at han selv ikke ønsket å overta den. Mannen krevde at de skulle selge boligen på det åpne markedet.

Høyesterett skulle dermed avgjøre hva som er «særlige grunner». Det er første gang Høyesterett prøver denne sentrale regelen i ekteskapsloven og avgjørelsen vil ventelig være retningsgivende for fremtidige saker.

Paret ble separert etter 28 års ekteskap og tre barn. Kvinnen ønsket å overta det tidligere gårdsbruket som hadde vært deres felles bolig, til skiftetakst. Hun ville bo der med det yngste barnet.

Strid om verdi. Ekteparet hadde foretatt en omfattende renovering av huset, og de var begge enige om at de eide halvparten hver av eiendommen.

Skiftetaksten ga ikke nødvendigvis det riktige bildet av verdien av eiendommen. Det var knyttet stor usikkerhet til taksten av eiendommen, mente mannen.

Kvinnen saksøkte mannen og krevde eiendommen utlagt til seg.

Hun tapte i Larvik tingrett, som mente det ville virke urimelig om hun fikk overta. Tingretten støttet synet på at bare salg på det åpne markedet kunne gi en riktig verdifastsettelse.

Kvinnen anket til lagmannsretten hvor hun fikk medhold i desember i 2012. Mannen anket så til Høyesterett.

Les også:Unngå søskenkrangel om familiehytta

Økonomisk fordel for ekskona. En skiftetakst vil gjennomgående ligge lavere enn den prisen som kan oppnås ved salg på det åpne markedet, argumenterte mannen. Han mente ekskonen ville få en betydelig økonomisk fordel, hvis hun skulle få rett til å overta eiendommen etter takst.

Skiftetakst for eiendommen er ennå ikke satt, men foreløpige takster spriker mellom 3,5 og 7 millioner kroner for eiendommen.

Den ene partens økonomiske behov for et salg til markedspris er et legitimt hensyn, som må veies opp mot den andre partens behov for å overta eiendommen, anførte han.

Les også:Hundrevis får krav på erstatning etter kvikksølvdom

Skiftetakst er salgsverdi. Høyesterett delte ikke mannens syn på at det ville innebære en økonomisk fordel for kvinnen. Og avgjorde altså at kvinnen får overta eiendommen.

En skiftetakst skal svare til eiendelens omsetningsverdi, selv i denne saken der referansepriser på tilsvarende objekter ikke finnes, fastslo landets øverste dommere.

Høyesterett fastslo at det var tilstrekkelig «særlig grunn» at kvinnen var den eneste av ektefellene som ville overta eiendommen.

Dommerne la også vekt på at hun hadde vokst opp på stedet, og hadde foreldre og annen familie bosatt der. Denne tilknytningen kunne vanskelig opprettholdes uten at hun fikk eiendommen utlagt til seg, la de til grunn.

Får virkning. Advokat Håvard Wiig Andersen er advokat for kvinnen, og mener at avgjørelsen vil få ringvirkninger:

FÅR FØLGER: – Avgjørelsen får følger for fremtidige skifter av felleseier, bekrefter advokat Håvard Wiig Andersen i Berglie-Villum advokatfirma.

– Avgjørelsen innebærer en prinsipiell avklaring av et spørsmål av stor praktisk betydning ved felleseieskiftet – om en av ektefellene skal gis rett til å overta tidligere felles bolig etter skiftetakst fremfor at den blir solgt på det åpne marked, kommenterer han til Dine Penger.

Han mener Høyesteretts avgjørelse kan få betydning videre:

– Konklusjonen danner et grunnlag for praktiske og hensiktsmessige løsninger i fremtidige skifteoppgjør ved at en ektefelle nå ofte vil kunne få utta boligen på skiftet, i stedet for at boligen selges på det åpne marked, sier Wiig Andersen.

Et privilegium. Mannens advokat Bjørn Trygve Nilsen kommenterer til Dine Penger at det ville være et privilegium for kvinnen å overta til skiftetakst, blant annet fordi skiftetakster er forsiktige:

– Vår anførsel var at det bør foreligge grunner av vekt for å tilstå en ektefelle et slikt privilegium og at dette burde hensyntas når Høyesterett skulle avgi en autorativ tolkning av hva som nærmere ligger i lovens krav «særlige grunner». Dette var altså Høyesterett ikke enig i, noe en selvsagt bare må ta til etterretning, sier Nilsen til Dine Penger.

Begge partene hadde fri rettshjelp for Høyesterett. Mannen slipper å betale hennes saksomkostninger, fordi saken hadde reist prinsippspørsmål som tidligere ikke hadde vært behandlet.

Les hele dommen her.

Les også:Kvinner bør stå på egne økonomiske ben

Følg oss på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om