Uten formuesskatt ville 28 milliardærer betalt 80 prosent mindre i skatt

Og med skattelettene regjeringen vil gi, får de 845 personene med formue over 100 millioner i Norge, en samlet skattelette på 900,9 millioner kroner til neste år.

MULIG FORKLARING: Skattemessig underskudd for Kjell Inge Røkkes reketråler «Trygg» kan være en mulig forklaring på at han i 2013 igjen står oppført med null i skattbar inntekt.
Publisert:

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er formuesskatten kuttet kraftig. Finansminister Siv Jensen har økt innslagspunktet for når man må begynne å betale formuesskatt med 200.000 kroner til 1,2 millioner, og samtidig er formuesskattesatsen redusert fra 1,0 til 0,75 prosent.

Den norske formuesskatten er et yndet tema for debatt . Noen vil ha den fjernet, fordi de mener den hindrer særlig små bedrifter i å investere for å vokse. Andre er tilhengere, fordi de mener den bidrar til omfordeling av goder.

Uansett hva man mener, er tallenes tale helt tydelig: Uten formuesskatt vil landets rikeste betale betydelig mindre i skatt. Og formuesskattens betydning for den totale personlige skattebelastningen øker jo rikere skatteyteren er.

Les også

Kunne slettet skatt for minst 335.000 flere

E24 har sett på de 845 personene som står oppført med en skattbar formue på 100 millioner kroner og mer i årets skattelister.

De 845 har i alt nær 260 milliarder kroner i formue.

Av dette betalte de 2,83 milliarder kroner i formuesskatt i fjor. Den totale skattebelastningen deres var på 4,55 milliarder kroner. Av dette utgjorde altså formuesskatten 62,3 prosent.

For de aller rikeste, utgjør formuesskatten en enda større andel av skattebyrden.

De 28 milliardærene her i landet nemlig hadde en samlet formue på 68,3 milliarder kroner, noe som utløste en samlet formuesskatt på 751,5 millioner kroner.

Av deres totale skattebelastning på 1.075 millioner, utgjorde formuesskatten over 80 prosent.

Les også

Røkke og tenåring øverst på rikinglisten

Slik blir lettelsene

Den blå blå regjeringen senket imidlertid formuesskattesatsen til fra 1,1 prosent i 2013 til 1,0 prosent i år og foreslår å senke den til 0,75 prosent nese år.

Det vil redusere formuesskattens andel noe, men samtidig gi betydelig skattelelser for landets rikeste.

Kjell Inge Røkke får med regjeringens opplegg en skattelette på 41,3 millioner.

Landets 28 ligningsmilliardærer vil få nærmere 240 millioner i skattelette.

De 845 personene med en formue over 100 millioner vil få en skattelette på 900,9 millioner kroner.

Nesten 100 prosent

For de fem aller rikeste personene i Norge er formuesskattens betydning for den totale skatten i 2013 som følger:

** 99.65 prosent av skatten Kjell Inge Røkke betaler er formuesskatt.

** All skatten Katharina Gamlemshaug Andresen betaler er formuesskatt.

** 37,04 prosent av skatten Trond Mohn betaler er formuesskatt.

** Formuesskatten utgjør 52,77 prosent av sønnen Frederik Wilhelm Mohns totale skatt.

** Av aksjemegler-gründeren Sveins Støles skatt består 96,49 prosent av formuesskatt.

STOR LISTE: Se oversikt over de 845 rikeste nordmennene her, og hva de betaler i formuesskat

(Listen viser total skatt, formue og formuesskattens andel av den totale skatten. For enkelte på listen utgjør formueskatt mer enn total skatt. Dette kan skyldes forhold i den enkelte selvangivelse. Skattemyndighetene har tidligere sagt til E24 at en forklaring eksempelvis kan være at kildeskatt-systemet gjør at skatteytere som betaler skatt i utlandet, får fradrag for dette når skatten i Norge skal beregnes.)

77 uten inntekt

En viktig grunn til at formuesskatten betyr så mye for landets aller rikeste er at mange har liten eller ingen skattbar inntekt.

Av landets 28 milliardærer er seks personer oppført med null i skattbar inntekt. Blant de med 100 millioner i formue eller mer, er det totalt 77 personer som står oppført med null i inntekt.

Av de øvrige er det mange som har inntekter som fremstår som relativt beskjedne, sett i forhold til størrelsen på formuen.

Les også

Mohn betalte mest i skatt

Røkke har null igjen

Norges aller rikeste er en av dem.

Kjell Inge Røkke er i 2013, som i tidligere år, oppført med null i skattbar inntekt. Hans formue er på 11,8 milliarder kroner.

Men Røkke er ikke uten inntekter.

Hans antagelig viktigste inntektskilde i 2013 var utbytte fra selskapet The Resource Group TRG som han eier 98 prosent av aksjene i. Kona Anne Grete Eidsvig eier de resterende to prosentene.

Selskapet delte i 2013 ut et ordinært utbytte på vel 251 millioner kroner for regnskapsåret 2012, forteller TRGs årsregnskap for 2012.

I tillegg mottok Røkke 2.791.256 kroner i lønn og 6.275 kroner i naturalytelser for en 50 prosent stilling i TRG i 2013, viser årsregnskapet for 2013.

Les også

Han tjente mest i Norge

Skattelistene forteller ingenting om hvorfor disse inntektene ikke medfører at Røkke er oppført med skattbar inntekt og større inntektsskatt. Det fremkommer av Røkkes selvangivelser som ikke er offentlige.

Millioninntekter uten skatt

Når det gjelder utbytteinntektene er det imidlertid slik at reglene for utbytteskatt gjør at det kun er utbytter ut over et visst nivå som utløser skakk.

En som mottar utbytte, skal bare betale skatt hvis utbyttet overstiger en viss prosent av det vedkommende betalte for aksjene som gir utbytte. Denne prosenten kalles skjermingsfradrag. For 2013 var denne satsen 1,1 prosent.

Det innebærer at dersom utbyttet utgjør inntil 1,1 prosent av det man har betalt for aksjene, så blir det ingen utbytteskatt.

Ikke alt utbytte beskattes

Det betyr at dersom den skattemessige kostprisen, eller skjermingsgrunnlaget som det formelt heter, er høy nok, så kan man ta ut store skattefrie utbytter innenfor den relativt beskjedne skjermingssatsen på 1,1 prosent.

Røkke ble rik i USA, og da han skattemessig flyttet til Norge i 2000, ble hans historiske «kostpris» trolig fastsatt veldig høyt.

I tillegg foretok mange av landets rikeste store tilpasninger i årene før utbytteskatten ble gjeninnført i 2006 for å «blåse opp» skjermingsgrunnlaget. Dog var tilsynelatende Røkke langt fra den mest aktive til å «blåse opp» sitt skjermingsgrunnlag.

Et høyt skjermingsgrunnlag kan medføre at store deler, eller alt, av Røkkes personlige utbytteinntekter ikke utløser inntektsskatt.

Store fradrag

At Røkke med sin, i norsk sammenheng, svært godt betalte deltidsstilling ikke ender opp med skattbar inntekt, må bety at han også har store fradrag.

Disse kan stamme fra tap på private investeringer eller underskudd i privat virksomhet. Det er kjent at han driver som fisker i Oslofjorden med reketråleren «Trygg».

Her kan løpende underskudd, i kombinasjon med avskrivningsregler, være en mulig delforklaring på Røkkes lave skattbare inntekt.

Skattefrie utbytter

Den relativt lille skatten han betaler utover formuesskatt, 456.242 kroner, er trolig bruttoskatt på lønnsinntekten hans fra TRG.

TRGs aller viktigste inntektskilde er utbytte fra Aker. Den såkalte «fritaksmetoden», som ble innført som en del av skattereformen i 2006, medfører at disse utbyttene ikke utløser skatt for TRG.

TRGs viktigste inntektskilde er utbytter fra selskaper som blant Aker Solutions, Kværner og Ocean Yield som også er skattefrie for Aker. Eventuelle aksjegevinster som Aker måtte realisere utløser som følge av «fritaksmetoden» heller ingen skatt for Aker.

Det har ikke lyktes E24 å få kommentar fra Røkke til opplysningene om ham i skattelisten.

Les også:

Erna Solberg om kritikken: – Et veldig sosialt budsjettHer er vinnerne og taperne i statsbudsjettetAP-Marthinsen: - Det er åpenbart at det er Høyre som har vunnet dragkampen i regjeringenVictor Norman kritiserer regjeringens skattepolitikk

Publisert:

Her kan du lese mer om