Krev fradrag for pendlerutgiftene

Pendlere får blant annet trekke fra utgiftene de har til «ekstra» husholdning. Dette kan du kreve!

REISE: Du kan kreve fradrag for reiseutgiftene mellom pendlerbosted og hjemmbosted. Foto: Scanpix.
Publisert:

Nedenfor er listen over hva du kan kreve. Husk at det er du selv som må sørge for at du får alle fradragene du har krav på.
De formelle pendlerkravene kan du lese mer om i Dine Pengers skattenummer som er salg nå.

Abonnenter finner hele bladet her

.

NB:

Husk at også enslige kan få pendlerfradrag så lenge boligen du pendler til oppfyller kravene om størrelse (beskrevet i skattenummeret).

1. PENDLERREISER

Pendlere kan trekke fra alle reiser mellom hjembosted og pendlerbosted. Fradraget regnes i utgangspunktet ut etter avstand, og du får 1,40 kr pr km reisevei. Det er det faktiske antallet reiser som gjelder.
Du får ikke fradrag for reiser som er dekket av arbeidsgiver. Bom og fergeutgifter får du dekket hvis du sparer to timers reisetid. Du får dekket utgifter over 3.300 kroner.
Pendlere som flyr, kan få fradrag for de faktiske utgiftene til flyreiser. Disse bør da dokumenteres med kopi av billettstammer, utskrift fra elektroniske billetter eller lignende.

Slik fører du:

Reisefradraget føres i post 3.2.9. Før inn antall reiser og kilometer reisevei. Hvis du krever fradrag for flyreiser, fører du de på egen linje nederst. Legg med kopi av flybillettstammene. Fradrag for bom og fergeutgifter føres på egen linje nederst.

2. FRADRAG FOR KOST

Fradraget gis som et standardfradrag pr døgn, slik at du slipper maset med kvitteringer for hver handletur til Rimi. Fradrag for opphold på hybel, brakke eller lignede gir et kostfradrag på 166 kr pr døgn.
Det er standardiserte regler for hvor mange dager du kan trekke fra. Har du fri hver helg, kan du trekke fra 240 døgn, fri annenhver helg gir 255 døgn i fradrag, og jobb hver lørdag gir 280 døgn i fradrag. For en vanlig ukependler blir fradraget typisk 166 kr x 240 døgn = 39.840 kr.

NB:

Betaler sjefen kosten, blir du skattlagt med 68 kr i døgnet fordi du slipper utgifter til mat. Men da kan du i det miste kreve et standardfradrag for småutgifter på kr 40 pr døgn.

Skattefinte:

Har hybelen ingen muligheter til å tilberede mat på en skikkelig måte, kan du i stedet få pensjonat-fradraget
på 251 kr. Du kan få fradrag for høyere dokumenterte utgifter.

Slik fører du:

Kostfradraget føres i post 5.0 med henvisning til post 3.2.7.

3. FRADRAG FOR LOSJI

Du får fradrag for dokumenterte utgifter som kommer

i tillegg

til boutgifter du har for hjemmeboligen. Leier du bolig på arbeidsstedet, er leien fradragsberettiget. Eier du pendlerboligen, direktelignes den. Det innebærer at du ikke blir tillagt noen inntekt som skal beskattes. Likevel får du fradrag for blant annet vedlikeholdsutgifter og forsikringer.
Du kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på boforholdene, for eksempel leiekontrakt eller skjøte.

Slik fører du:

Fradrag for losji føres også under post 5.0 med henvisning til post 3.2.7.

Husk reisefradrag:

Pendlere må også huske å føre opp avstanden mellom pendlerbostedet og arbeidsplassen. I og med at de også har pendlerrreiserr vil de få dekket reise mellom jobb og arbeidsplass, selv om de bor nærmere jobben enn 19,8 km.

Publisert:

Her kan du lese mer om