Region for region: Ekspertene om boligprisene 2022

Nye regler for boligsalg, høyere renter og fortsatt pandemi: 16 eksperter fra hele landet deler sine forventninger til boligprisene i sin region.

 • Andreas Wolden Fredriksen
Publisert:

Denne saken ble først publisert av Dine Penger.

Det er ingen tvil om at 2022 bærer ned seg en del usikkerhet. Økende renter, fortsatt pandemi og stive strømpriser gir mindre penger å bruke på boligmarkedet fremover. Samtidig har Norge klart seg relativt bra så langt i pandemien, og arbeidsledigheten har ikke steget i været, og rentenivået er fortsatt historisk sett veldig lavt.

De endelige tallene for 2021 blir ikke klare før tidlig i januar, men de siste tallene fra Eiendom Norge, viser en boligprisvekst på 6,6 prosent de siste 12 månedene.

For neste år forventer Eiendom Norge en prisvekst på 4 prosent.

– Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere oppgang, noe som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2022. Vi venter at Oslo vil få en noe svakere utvikling i 2022 enn de andre store byene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Eiendom Norge trekker frem renten som stabil, og boligbygging og lav folkevekst som variabler som vil trekke boligprisene i en mer moderat retning enn vi har sett de siste årene.

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, tror at prisveksten for neste år vil lande på rundt tre prosent. Dette forutsetter at Norges Banks varslede renteøkninger kommer.

– I tillegg til at rentene øker, spiser de skyhøye strømprisene av husholdningenes disponible inntekter. Det samme gjør høye drivstoffpriser. Det blir mindre penger igjen til å betjene gjeld, og i kombinasjon med høyere renter, betyr det at flere vil få et lavere beløp på finansieringsbeviset enn tidligere, skriver hun i sin blogg.

Fra 1. januar trer også den nye Avhendingsloven i kraft. Les hva det betyr for deg her.

Nejra Macic.

Men det vil nok bli til dels store forskjeller etter hvor i landet man bor. Vi har spurt eiendomsmeglere i hele landet om hva de tror om boligmarkedet neste år. I tillegg har vi bedt dem om å peke ut tre vekstområder i deres område hvor de tror på sterkest vekst fremover.

Vi har kjørt litt slalåm mellom gammel og ny fylkesinndeling, alt etter hva som er mest praktisk. I enkelte tilfeller går også noen regioner over i hverandre. Til sammen er det 16 eksperter som har gitt sine anslag for neste år.

Finnmark

Hvem: Kristin Amundsen, adm. direktør EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Kristin Amundsen

1. Hva tror du om boligmarkedet neste år?

– Jeg tror på en moderat boligprisvekst i Finnmark kommende år. Vi forventer stigende boligrenter, og kombinert med lav befolkningsvekst i regionen, peker pilene på en svært moderat boligprisutvikling. Jeg tror at det fortsatt vil bli høy aktivitet i markedet. Volumene økte betydelig i 2020 og vedvarte i 2021, og jeg tror at vi vil se litt av de samme tendensene i første halvår neste år, selv om jeg totalt sett tror volumene skal litt ned.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– De farene vi ser er knyttet til pandemien og effektene av denne. Vi ser jo at pandemien spesielt rammer turistnæringen. Det er en stor næring her i nord. Men vi så jo også at når myndighetene lettet på tiltakene tidligere i høst, så kom turistene raskt tilbake. I det korte bildet vil ikke dette påvirke boligmarkedet i veldig stor grad. Vi skal også huske på at nordmenn har spart mye under pandemien og med de innførte smitteverntiltakene nå i desember igjen, så begrenser det forbruksmulighetene. Blir tiltakene varige vil husholdningene trolig vri forbruket sitt mot bolig og boligmarkedet.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– I Finnmark er det Alta, Hammerfest og Kirkenes som er vekstområdene. Sterkest vekst tror jeg vil komme i Alta der det gjøres store investeringer i industrien og det bygges mange nye boliger. Vi hadde en vekst på hele 7,5 % i Alta ved utgangen av tredje kvartal i år. Vi forventer også vekst neste år, men ikke like sterk som i 2021.

Hun fortsetter:

– Hammerfest har mange år bak seg med store investeringer og høy aktivitet i petroleumsnæringen. Det er fortsatt mye spennende på gang i byen, og vi ser at boligmarkedet holder tritt. Per tredje kvartal var boligprisene i Hammerfest 4,5 % høyere enn året før og vi forventer den samme trenden i det kommende året.

I VEKST: Hammerfest

– Kirkenes har sin naturlige posisjon som grenseby og turistnæringen står sterkt. Under pandemien har næringen blitt truffet hardt, men likevel har boligmarkedet gått godt gjennom hele året. Vi forventer en moderat prisvekst i Kirkenes på 2- 4 % neste år.

Amundsen håper flere vil flytte nordover.

– I alle disse byene har vi hatt lav befolkningsvekst. Utfordringen her nord er jo ikke mangel på arbeidsplasser, men å fylle kompetansestillingene som kommer med investeringene, med riktig kompetanse. Jeg håper at gode, interessante jobber, finnmarksskatt og nye boliger i en fantastisk landsdel, kan lokke flere søringer til nord

Troms

Hvem: Ruth Norstrøm Angelsen, direktør for eiendomsmegling hos Bonord

Ruth Norstrøm Angelsen

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Boligmarkedet vil nok også i 2022 ha en positiv utvikling for steder som Alta, Tromsø, Harstad og Bodø. Pandemien ga fart i markedet selv om Norge stengte ned i 2020. Hele bransjen forventet at salgstallene ville dale, men så skjedde det motsatte. Markedet har selvfølgelig nytt godt av lav rente, men forventet renteoppgang i 2022 vil nok ikke påvirke prisen i noen stor grad.

Hun sier markedet oppleves som stabilt med forventet prisvekst.

– Oppsummert var 2020 og 2021 et godt år for alle boligeiere og de som solgte. For 2022 forventer jeg en jevn omsetning og en prisvekst på mellom 4 til 5 prosent.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Innstramminger i forhold til egenkapitalkrav, betjeningsevne i forhold til inntekt kan gjøre det enda vanskeligere for mange å komme inn på boligmarkedet, samt at det å bytte bolig kan bli vanskeligere for mennesker som får endrede livssituasjoner som skilsmisse og det å bli pensjonist for eksempel. Hvis denne innstrammingen skulle komme samtidig som renten stiger, vil vi kanskje sende enda flere som ønsker å eie egen bolig ut i leiemarkedet. Det anser jeg som en veldig uheldig situasjon.

KNUTEPUNKT: Tromsø.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Tromsø, Bodø og Harstad/Narvikregionen er attraktive områder som både er og kommer til å få økt attraktivitet. Tromsø og Bodø er knutepunkt for mange med gode studietilbud og attraktive arbeidsplasser. Harstad/Narvik område oppleves som et satsing område for med blant annet Evenesutbyggingen og mulige nye store arbeidsplasser i Narvik. De går en spennende tid i møte.

Nordland

Hvem: Simon Lyngved Fjordholm, daglig leder DNB Eiendom Bodø.

Simon Lyngved Fjordholm

1. Hva tror du om boligmarkedet i Nordland neste år?

– Nordland er langstrakt, med et boligmarked preget av ganske store forskjeller og spredt bebyggelse. De regionale hubene Bodø, Mo i Rana og Narvik er byene med størst befolkning og også der vi ser at boligprisene stiger mest. Bodø var på sin side den byen i landet med sterkest boligprisvekst i 2021 og dette kan også fortsette inn i 2022.

– Etter rekordåret 2021 tror vi at boligprisene kommer til å flate noe ut neste år med en lavere prisvekst i pressområdene. Dette er i tråd med prognosene for resten av landet. Vi venter flere rentehevinger neste år som vil legge en naturlig demper på den svært høye prisutviklingen vi har sett i enkelte områder av Nordland.

I VEKST: Bodø.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Vi ser ingen umiddelbare farer for boligmarkedet. Vi tror på en sunn og normal prisvekst i pressområdene. Utfordringene i Nordland er først og fremst i de delene av fylket som opplever negativ befolkningsvekst og dertil en lav andel av nye boliger som bytter ut eller fornyer den eksisterende boligmassen.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

Som Ruth Norstrøm Angelsen trekker han frem årets prisvinner Bodø også for neste år.

– Andre sterke prisvekstområder er Mo i Rana, Narvik og deler av Lofoten. Dette er de områdene i Nordland hvor befolkningen og investeringsviljen i boligmarkedet også er størst, som gjør at dette blir naturlige huber i fylket. Det er vanskelig å spå en boligprisutvikling regionsvis da det kan være marginale faktorer som endrer seg fra år til år, men det vil fortsatt være slik at de områdene med størst press, størst befolkning og investeringsvilje også vil se den mest positive prisutviklingen.

PÅ VEI OPP: Mo i Rana.

Trøndelag

Hvem: Ola Mogseth, eiendomsmegler hos Meglerhuset Nylander.

Ola Mogseth.

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– I Trondheim vil boligmarkedet etter all sannsynlighet fremdeles være preget av at færre skifter bolig. Denne trenden har pågått i vår region lenge og vi har nå en rekordlav tilbudsside både på bruktbolig og ny bolig. Vi anslår i tillegg at volumet skal enda noe ned før vi ser en bedring og større tilbudsside. I lys av dette vil det være naturlig å tenke at et noe mindre totalmarked vil gi stabile og kanskje noe økte priser.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Hyppigheten av eventuelle renteøkninger vil nok prege forbrukerens lyst og evne til å skifte eller kjøpe bolig. Foreløpig er vi heldige med en stabilt lav strømpris nord for Dovre, men en vesentlig økning av denne kan også gi kortsiktig påvirkning. En fortsatt pågående pandemi kan være en x-faktor som kan sende markedet begge veier, slik vi ser det. Til slutt er jo selve frykten for hvordan boligmarkedet vil utvikle seg i 2022 også en faktor som kan påvirke markedet etter en lengre periode med voldsom prisoppgang.

POPULÆRT STED Å BO: Trondheim.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Lilleby/Leangen/Lade og aksen Lerkendal – Sluppen. Områdene Lilleby/Lade/Leangen som ligger i gang/sykkelavstand til Trondheim sentrum har vært gjenstand for fortetting nå i en 7–8 årsperiode. Likevel forventes det at denne veksten fortsetter i årene som kommer mht. eksisterende regulering og reguleringsplaner under arbeid. Området Lerkendal – Sluppen er utvilsomt også en akse hvor man har store vekstmuligheter, men dette er avhengig av kommunen og evt. endelige reguleringsplaner.

– Vi tror Orkanger kan bli en vekstvinner på sikt pga. den offensive næringspolitikken kommunen fører. Når en kommer så langt utenfor Trondheim vil det å skape arbeidsplasser avgjørende – og her gjøres det en svært god jobb, vi kan blant annet nevne Norsk Kylling, Isfjord i tillegg til mye handelsforretning/handelsparker.

– Når det gjelder fritidstilbud for barn og unge er Orkanger også her langt fremme i skoen med ny svømmehall/badeanlegg, flere strender, aktivt idrettsmiljø, en rekke fotballbaner, turstier og friidrettsbane.

– Vi tror også Stjørdal kan bli en vekstvinner – mye av samme grunn som Orkanger. Her tilstrebes det også nyetableringer samt at nærheten til Værnes Lufthavn/E6, tog m.m. er med å bidrar i positiv grad.

Møre og Romsdal

Hvem: Jan Håvard Valstad, leder strategi og analyse EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Jan Håvard Valstad

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Etter en periode med sterk vekst, har vi i høst sett en normalisering av etterspørsel etter lånefinansiering og boligkjøp i Møre og Romsdal og Trøndelag, målt i volum. Vi har hatt tilbudsoverskudd og sånn sett et «tungt marked» å selge bolig siden oljeprisfallet i 2014, og oppbygning av tilbudsoverskudd i 2021. Dette er nå reversert, og vi har derfor en god balanse og grunnlag for et effektivt og velfungerende boligmarkedet ved inngangen til 2022. Vi tror at vi får en liten sesongmessig priskorreksjon nå i november og desember, men stigende priser i Møre og Romsdal igjen fra januar 2022.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Høykonjunkturen som vi er inne i nå, vil ikke vare evig. Bedriftene melder allerede om at det er vanskelig å få ta i varer og kompetent arbeidskraft, noe som vil drive prisene og være en begrensning for videre økonomisk vekst. På et tidspunkt må vi forvente at hele økonomien kjøles ned, og at dette også kjøler ned boligmarkedet. Inntil videre tror vi imidlertid at boligmarkedet fortsatt vil ha god aktivitet i regionen, til tross for de varslede renteøkningene de neste par årene.

MED GOD GRUNN: Kristiansund.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Kristiansund: Siden oljeprisfallet, og redusert aktivitet i regionen fra 2014, har markedet i og rundt Kristiansund vært veldig trådt, men det har nå gått fra å være Norges tregeste boligmarked til en «total makeover» gjennom høyt salg det siste halvannet året.

– Ålesund: Sterk prisvekst de siste årene, og prisvekst på 7 % så langt i år, gir mange boligeiere i Ålesund stor fleksibilitet som følge av økt verdi på dagens bolig. Vi forventer også en prisvekst i 2022. Stabil og positiv prisutvikling her i området vil gjør at det er et sunt boligmarkedet.

– Molde: Molde by har et sammensatt næringsliv og mange offentlige arbeidsplasser, og er i så måte et robust arbeidsmarked og boligmarked. Høyt salgsvolum i den spesielle perioden under pandemien, og som en konsekvens har det gått fra tilbudsoverskudd til etterspørselsoverskudd på bruktboligmarkedet – nå med et veldig lavt tilbud av brukte boliger for salg inn mot starten av 2022

FORVENTER VEKST: Ålesund.

Sogn og Fjordane

Hvem: Frank Robert Klakegg, daglig leder Eigedomsmekling Sogn og Fjordane

Frank Robert Klakegg

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Det er flere faktorer som vil spille inn i boligmarkedet fremover. For det første vil økte rentekostnader påvirke dem med lånefinansierte boliger, men også påvirke dem som er i beslutningsprosessen rundt det å gå inn i boligmarkedet, eller skifte bolig. For det andre vil høye strømpriser preget første halvår av 2022 spille inn. Den psykologiske effekten skal man heller ikke feie under teppet. Mange vet renten skal opp og at strømprisene blir høye, men de blir likevel overrasket den dagen det faktisk er mindre kroner på konto. Det vil trolig dempe investeringslysten i boligmarkedet og boligprisene vil stabilisere på mer normale nivå i 2022.

SAFTBYGDA: Sogndal.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Økte renter, høye strømpriser.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– De største vekstområdene befinner seg i kommunene Sunnfjord, Kinn og Sogndal hvor vi finner byene Førde, Florø og Sogndal. Ikke ulikt resten av landet har veksten i disse tre byene forankring i sentralisering fra distriktet. Et innovativt næringsliv, større utdanningsinstitusjoner og et godt kulturliv er noen av årsaken til veksten. Vi ser blant annet at disse byene tiltrekker seg en høyere andel av høyere utdannede arbeidstagere enn distriktene. Det vil derfor være viktig for regionen fremover å hente relevant arbeidskraft, slik at næringslivet og boligmarkedet fortsetter den positive veksttakten.

Hordaland

Hvem: Espen Stensbye Skotvold, salgssjef DNB Eiendom.

Espen Stensbye Skotvold.

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

Vi har et velfungerende boligmarked, og vi tror det vil holde seg stabilt fremover. Renteøkningen i høst er jo kanskje en av tidenes mest varslede økninger, og ser ikke ut til å ha hatt noen effekt. Dersom de neste økningene som er spådd blir en realitet vil det nok virke dempende, men vi ser ingen tegn til noe større skifte i boligmarkedet.

Han sier boligmarkedet fortsatt holder bra fart.

– Det er litt færre på visning, noe som er normalt på senhøsten. Aktiviteten i boligmarkedet har også sunket noe, men vi må huske på at vi kommer fra et nivå med historisk høy aktivitet og en lang periode med prisvekst. Volumet i Bergen i oktober gikk ned 25 % fra i fjor, og totalt for 2021 ligger vi 4 % foran fjoråret. Selv om aktiviteten har avtatt, er antallet boliger for salg fremdeles lavt og har vært det over lang tid. Det har bidratt til at liggetiden nå er på et historisk lavt nivå. Det som legges ut i markedet blir solgt, og i snitt tar det ca. 20 dager å få solgt en bolig i Bergen.

– Historisk sett har vi hatt et stabilt og godt boligmarked i Bergen. Det har vært få år med store svingninger, noe som er forutsigbart for både kjøper og selger. Vi tror vi skal tilbake til 2019-nivå over antall solgte boliger, og spår en relativt flat utvikling i boligprisene.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Det er først og fremst rentesituasjonen som vil være en driver for boligmarkedet. Så langt ser vi ikke noen direkte effekt av rentehevninger i boligmarkedet. Det virker som om Norges Bank har guidet såpass tydelig på renteøkninger i forkant, så økningen har ikke kommet som noen overraskelse på boligkjøperne. Vi tror dette vil bidra til en myk landing i boligmarkedet etter et år med høyere oppgang enn normalen, slik at vi unngår store korreksjoner eller bobletendenser fremover.
Skotvold tror pandemien vil være en x-faktor i boligmarkedet.

– Så langt har den virket inn positivt, men det skyldes jo i første rekke historisk lave renter. Det er ikke sikkert at boligmarkedet vil reagere på samme måte om vi får nok en vinter med nedstengning og rentene er på vei opp. Men slik det er i dag har nordmenn god økonomi, og også i økonomien og sysselsettingen i AS Norge har tatt seg opp, så det er ingenting som tyder på at det skal blir noen større nedside det kommende året.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

Os i Bjørnafjorden kommune er ett av stedene vi forventer utvikling. Her bor man fremdeles landlig, men med relativt kort vei til Bergen. Kjøretiden i dag er på ca. 35 minutter, men med utbyggingen av veistrekket mellom Svegatjørn og Rådal sør for Bergen vil gjøre at kjøretiden fra Os til Bergen reduseres med ca. 17 minutter. Noe av prisveksten er nok allerede tatt ut som følge av ny vei, men vi har troen på at Os fort kan bli en vekstvinner. Ca. 25 minutters kjøring til sentrum i Norges nest største by er fremdeles sentralt, selv om man bor landlig.

Havneområdet Dokken i Bergen sentrum skal gjøres om fra containerhavn til boliger og arbeidsplasser. Det er et stort areal som kan bli en «ny» bydel i Bergen sentrum med mange boliger og arbeidsplasser.

OBOS kjøpte i 2018 Neumann-tomten i Sandviken som nå har fått prosjektnavnet Kristiansholm. Her planlegges det for flere hundre nye leiligheter og en ny bydel i Sandviken.

– Eidsvåg ligger 10 min unna Bergen sentrum og det foreligger store planer for området. Med bybane fra Bergen sentrum til Åsane er det naturlig med stopp i Eidsvåg. Ingen planer er vedtatt enda, men med oppfriskning av «Eidsvåg sentrum» og utbygging av +/- 1000 boliger, butikker m.m. er dette definitivt noe som kommer til å være svært attraktivt.

Kort oppsummert kan man si det er ganske unikt med så store arealer for utbygging av boliger i så kort avstand til sentrum av en storby.

Rogaland

Hvem: Laila Neverdahl, administrerende direktør, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom.

Laila Neverdahl

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Vi har tro på at også 2022 vil være et år med et godt boligmarked i Rogaland. Vi er selvfølgelig litt spent på hvilken dempende effekt renteøkningen(e) vil få. Men vi tror at lav arbeidsledighet, et godt arbeidsmarked og et relativt rimelig prisnivå vil bidra til godt salg også i 2022.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Kombinasjonen av noe økte renter og økte driftsutgifter på grunn av kraftprisene kan dempe folks investeringslyst. Så har pandemien gjort at arbeidslivet er blitt mindre fysisk. Hvis næringslivets behov for arbeidskraft dekkes av folk som jobber via teams og ikke flytter til regionen, så vil dette også bidra til et svakere marked enn det vi har som hovedprognose.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Vi tror at vi vil se en vekst i Stavanger og Sandnes. Denne vil bli drevet av investeringer i energinæringen. Både i lønnsom bærekraftig omstilling og i utvikling av eksisterende industri. Så kan det tenkes at vi vil se en vekst i noen av stasjonsbyene langs Jærbanen. Nærhet til Stavanger og arbeid kombinert med meget hyggelige eneboligpriser kan nok fremstå attraktivt for mange barnefamilier.

SENTRUM: Stavanger.

Agder

Hvem: Øyvind Aasen, administrerende direktør Sørmegleren

Øyvind Aasen

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Vi i Sørmegleren tror på et fortsatt bra boligmarked også i 2022, men ikke på det nivået det har vært siste 1 ½ år etter at korona-situasjonen inntraff. Markedet fungerer fortsatt meget bra, selv om det er noe færre boliger til salgs for tiden, sammenlignet med for eksempel samme tid i fjor. Dersom bolig forblir «en knapp faktor», vil prisene stige. Vi tror vel egentlig at markedet i 2022 blir på nivå med det som var situasjonen for pandemien inntraff. Sørlandet er noe lavere priset enn andre sammenlignbare steder i landet, så vi tror muligheten for en prisoppgang på Sørlandet i 2022 absolutt er til stede.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– De største farene slik vi ser det i dag er renter og materialkostnader på byggevarer, men også andre ting som påvirker folks privatøkonomi. Det være seg strøm, bensin, mat og bil. Når sistnevnte stiger i pris, kan det bli en noe avventende holdning i markedet, da det påvirker totaløkonomien til folk. Videre har jo mange byttet bolig nå, kjøpt seg hytte eller lignende, så vi er nok mer inne i en konsolideringsfase nå enn de siste par år. Det er etter vår vurdering en myte at bolig er blitt dyrere. Tar du hensyn til inflasjonen, er ikke bolig blitt dyrere siste 10 år. Arbeidsledighet er jo også et viktig element, men det er ikke noe som tyder på at det vil stige markant den nærmeste tiden.

SOMMERBYEN: Arendal.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Kristiansand er alltid et vekstområde i regionen, som «Sørlandets hovedstad». Det er flere leilighetsprosjekter, i tillegg til større boligfelt, under oppføring. Arbeidsmarkedet selvsagt er større her enn andre steder.

– Videre har vi stor tro på Arendal og området rundt. Batterifabrikk med 2.500 arbeidsplasser samt 700 boligbehov, i tillegg til at det nok vil bli knoppskyting fra tilstøtende næringer, gjør at regionen rundt Arendal, og for så vidt også Grimstad, nok vil få et løft fremover.

– Også vestre del av Agder, og da kanskje spesielt Søgne og Mandal, tror vi også kan få et løft når ny 4-felts motorvei blir ferdig.

Tidligere Telemark

Hvem: Torgeir Halsen, daglig leder DNB Eiendom avdeling Skien og Notodden.

Torgeir Halsen.

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Jeg forventer stabil god utvikling i boligprisene i 2022. Jeg tror den stabile gode utviklingen vi har hatt i boligmarkedet de siste årene vil fortsette i 2022, med god forutsigbarhet for kjøper og selger.

– Trenden ser ikke ut til å avta så lenge rentenivået er så lavt som nå, og vi forventer også stort trykk inn i det nye året.
Tiltakene mot koronapandemien har medført strenge innstramminger på bevegelsesfriheten vår, og gjort at mange jobber mer hjemmefra, noe som har gjort at mange har ønsket en endring av sin bosituasjon. Særlig 2020 og til dels 2021 viste seg derfor å bli to meget spesielle år, som ingen kunne forutse. Mitt estimat: Opp 3–4 % i Skien / Porsgrunn

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Vi skulle gjerne hatt høyere befolkningsvekst for området, da det er viktig at vi holder en god positiv utvikling slik at flest mulig ønsker å investere i vårt område som igjen vil skape generell positiv vekst. Boliglånsforskriften, og at den forblir nærmest uendret, er viktig for tilgangen til finansiering. Den gjeldende boliglånsforskriften har fungert godt og gitt bankene fleksibilitet. I tillegg må vi forvente en gradvis økning i boliglånsrentene i 2022.

ATTRAKTIV: Skien.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Grenland/Skien/Porsgrunn er allerede et befolkningstett område, Norges 7. største, som vil være attraktive fremover.

– I tillegg vil fjellkommuner som Tinn med Gaustablikk og Vinje med Rauland ha mulighet for god vekst hvis reguleringen av områdene fortsetter å tillate utbygging av fritidsboliger.

Tidligere Vestfold

Hvem: Tea Wærland, eiendomsmegler og fagansvarlig Tønsberg og Re Eiendomsmegling.

Tea Wærland.

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Etter et ganske hett boligmarked i 2021 med både sterkt prisvekst, kort omsetningshastighet og økt tilflytting i hele vår region tror jeg at vi ser et noe roligere, dog sunnere og mer normalt, boligmarked i Vestfold-byene i 2022. Forventet prisvekst er moderat, men positiv.

– Generelt tror jeg på et godt boligår for alle i 2022. Dette også satt i sammenheng med ny avhendingslov som trer i kraft fra nyttår. Nå blir det enda tryggere å kjøpe bolig i Norge. Og er det en ting vi vet, trygge boligkjøpere gir et godt og sunt boligmarked.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Jeg ser ingen store faresignaler enda, men at både én og to nærstående rentehevinger kan roe markedet i korte perioder, kan skje. Et politisk skifte slik vi hadde nå i 2021 påvirker også boligmarkedet, antagelig i større grad enn folk muligens er klar over. I tillegg: Hvilket verdensbilde som venter oss i 2022 avgjør i særlig stor grad på hvordan vi forvalter egen økonomi.

I VEKST: Horten.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Boligmarkedet henger tett sammen med by- og boligutvikling. Dette igjen påvirker flyttemønster innad i byene og ikke minst inn til byene. Vekstområdene i vår region er et veldig stort spørsmål, men vi ser en klar økning av tilflyttere til Horten, Tønsberg og innlandsområdene som blant annet Andebu og Kodal. Sistnevnte er satt i stor sammenheng med økende trend rundt småbrukslivet.

– Horten tror jeg på fordi Skoppum togstasjon blir et nytt knutepunkt for mange samt at det generelt er stadig flere som oppdager den koselige byen.

– Tønsberg har alltid vært en attraktiv boplass, som det hele veien viser seg at folk omtaler som den byen de kunne tenke seg å bo i. Dette mye grunnet beliggenheten.

Tidligere Buskerud

Hvem: Therese Rosendal, Daglig leder DNB Eiendom, avdeling Drammen.

Therese Rosendal.

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Jeg tror vi får en noe lavere aktivitet i boligmarkedet det neste året, mer på nivåene fra 2017 og 2018, og med en relativt flat prisutvikling de fleste steder. Det virker som mange har fremskyndet boligkjøpet gjennom pandemien, og da er det helt naturlig at aktiviteten roer seg fremover. Den moderate prisutviklingen vi nå ser i boligmarkedet er et drømmescenario for norsk økonomi. Vi ser ingen tegn til hverken bobletendenser eller store korreksjoner den ene eller andre veien, men derimot et stabilt og velfungerende marked.

Hun sier antallet boliger for salg fremdeles er lavt.

– Det har bidratt til at liggetiden nå er på et historisk lavt nivå. For Drammen ser vi nå at selv om det avtar noe, så har omsetningshastigheten i Drammen et snitt på 19 dager, mot landssnittet på 33 dager. Det betyr at veldig mye av det som legges ut blir solgt med en gang. For boligmarkedet i Drammen i 2022 blir det meget interessant å følge prisutvikling og omsetningshastighet.

ELVEBYEN: Drammen.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?
– Jeg vil ikke kalle det for fare, men fra 1. januar 2022 kommer det endringer i avhendingsloven som skal gjøre bolighandelen tryggere for kjøper og selger. Samtidig innføres det ny forskrift om krav til hva en tilstandsrapport ved boligsalg skal inneholde. I korte trekk kan ikke boliger fra nyttår lenger selges «som den er/as is», som i dag, hvor skjulte feil og mangler må være vesentlige før det utgjør en mangel kjøper kan reklamere på. Intensjonen med lovendringen er å gjøre kjøp og salg av bolig enda tryggere, og det mener vi den nye loven bidrar til, blant annet gjennom skjerpede informasjonskrav. Den nye loven stiller også større krav til selger med hensyn til opplysningsplikt og bygningssakkyndige som skal utforme tilstandsrapporter.

Rosendal sier vi må regne med at lovendringene får en kostnadsmessig konsekvens for boligselger.

– Det nye regelverket vil også innebære en strengere undersøkelsesplikt for kjøper. Vi vet av erfaring at endring kan føre til korreksjon, men i øyeblikket er de endelige utslagene ikke kjent og det kan forekomme lokale prisvariasjoner rundt om i landet.

– Andre faktorer som vi kjenner til kan påvirke boligmarkedet er renteøkning. Så langt ser vi ingen direkte effekt av rentehevinger i boligmarkedet og det virker som om boligkjøperne har vært godt forberedt, men vi kjenner til at korreksjoner kan komme ved fremtidig renteøkning.

IDYLLISK: Langs Drammenselva.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Drammen er i utvikling, og det bygges blant annet nytt sykehus. Områdene rundt det nye sykehuset blir spennende å følge fremover. Ta for eksempel Brakerøya-området som i utgangspunktet allerede ligger meget sentralt til, men per nå likevel ikke anses for å være det mest attraktive området i gangavstand til sentrum. Her tror jeg vi kan se en vekst på sikt ved nyetablering i bolig og med viktigheten befolkningen setter til nærhet til arbeidsplass (sykehus) og sentrum.

– Det ligger også et potensial langs Drammenselva. Elvebyen Drammen kan styrke seg ved å etablere boligbebyggelse med idyllisk beliggenhet.

– Utover disse sentrumsnære potensielle vekstområdene så ser vi at markedet også etterspør noe mer tilbaketrukket beliggenhet, men som likevel er sentralt nok innen en gitt avstand. Områder som kan nevnes er Åssiden, Skoger, Konnerud og «gamle Nedre Eiker». For de nevnte områdene er det pågående utvikling og det blir interessant å se bosetningsmønstre og om det blir hovedvekt av flytting internt eller om det blir en større andel tilflyttere fra øvrige områder i kommunen og kommunene rundt.

Romerike, Follo, Østfold

Hvem: Christina Lund Riise, regionleder Follo, Østfold, Romerike DNB Eiendom.

Christina Lund Riise.

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Årsaken til veksten rundt Oslo er sammensatt, men vi har også sett tidligere at når Oslo har en sterk vekst, så kommer det til et punkt der det presser prisene opp i nærområdene. Dette tror vi som oftest kommer av at prisene blir såpass høye i Oslo at man velger å se på boliger utenfor byen for å få mer for pengene. Det er jo også ganske tydelig at boliglånsforskriften presser en del ut av Oslo.

– Ser du på utviklingen i kvadratmeterpris fra februar 2020 mot september 2021 så ser vi at Oslo har hatt en vekst på 13 % mens de andre nærliggende byene har hatt en snittøkning på 18 %. Vi tror at nedgangen vi har sett i Oslo vil komme også i de omliggende områder fremover slik vi har sett ved tidligere topper (for eksempel 2016/17).

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Boligmarkedet i Norge er rentesensitivt, og selv om vi fortsatt er på et svært lavt nivå er det naturlig at vi må venne oss til et høyere rentenivå fremover. Det er det mange boligeiere og kjøpere som aldri har opplevd. Det kan påvirke både etterspørsel og tilbudssiden.

ILLE BRA: Fredrikstad.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– I vårt område ser vi at veksten fortsatt er størst rundt jernbanens knutepunkter. Nordre Follo, Ås og Vestby vil nok også i fremtiden oppleve press i boligmarkedet.

– Jeg tror både Nittedal og Moss og Askim vil se en vekst også fremover. Det gjelder selvfølgelig også for Fredrikstad.

– Generelt tror vi områder med god infrastruktur som sikrer lett reisevei til og fra Oslo, kommuner som klarer å gjennomføre gode og raske reguleringsprosesser og gode boforhold til familier i etableringsfasen og kommuner som kan tilby rimelig etablering for eksempel via Husbanken eller andre løsninger, blir vinnerne i årene fremover.

Asker og Bærum

Hvem: Mats Lund, daglig leder Krogsveen Bekkestua og Fornebu.

Mats Lund.
 1. Hva tror du om boligmarkedet neste år?

– Boligmarkedet i Bærum har vært svært godt i mange år nå. Det har vært stor omsetning både av bruktbolig og nybygg. Asker og Bærum har utviklet seg stort som drabantbyer og vi ser nå en økt attraktivitet for å bo i våre områder. Dette skaper naturlig nok et press som har gitt og sannsynligvis fortsatt vil gi god verdiøkning for de fleste bosatt i våre områder.

Lund tror at veksten i arbeidsmarkedet og lønnsnivåene vil være med på å nøytralisere effekten av renteoppgangene Norges Bank har varslet neste år.

– Med bakgrunn i dette tror jeg vi vil se et aktivt, men antageligvis et mer balansert marked i 2022.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Boligmarkedet er veldig sammensatt og i våre områder, hovedsakelig styrt av rentenivå, arbeidsmarkedet samt utbygging av nye boliger i og rundt Oslo. Koronasituasjonen har så langt ikke vist seg som en negativ faktor for boligmarkedet.

– Den norske økonomien er for øyeblikket meget god og stabil så jeg tror en kollaps i internasjonal økonomi er det jeg frykter mest for det norske boligmarkedet.

Selv om han tror på prisvekst neste år, er det noen elementer som kan gjøre at det går andre veien også: Allerede høyt prisnivå, høy belåningsgrad og at de fleste nordmenn har flytende renter på boliglånet, og dermed er sårbare for renteøkninger

FORTSATT VEKST: Fornebu, rett utenfor Oslo.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

I Bærum er det hovedsakelig Fornebu, Bekkestua og utbygging av ny E-18 som er under størst utvikling.

Fornebu har vært under sterk utvikling i mange år og har vokst seg frem som et moderne samfunn med flotte fasiliteter. Utbyggingen vil fortsette i sterk grad fremover, men kanskje det viktigste for området er utbyggingen av Fornebubanen. Arbeidet med banen har startet og siste stasjon på strekningen antas ferdig i 2027. Banen vil sørge for en enklere tilknytning mot Oslo som igjen vil sørge for økt popularitet for Fornebu som bosted.

Bekkestua er et strøk i hjertet av Bærum og ansett som et knutepunkt for Bærums innbyggere. En god planutvikling har sørget for en flott utbygging og ekspansjon de siste 10 årene. Også her vil utviklingen være stor de neste årene. Økt kulturtilbud, tilfredsstillende offentlig kommunikasjon og fine friluftsområder preger området.

Det er igangsatt arbeid med ny E-18 gjennom Asker og Bærum. Ny E-18 vil ha stor påvirkning for mange av våre områder de neste årene. Flere områder langs dagens E-18 vil få bedret støy og utsiktsforhold samt bedre kommunikasjonsmuligheter mot Oslo og Drammen. Lysaker, Stabæk, Høvik, Blommenholm og Sandvika er eksempler på områder som vil bli positivt berørt av dette.

Oslo

Hvem: Dan Christian Jensen, partner Nordvik Løren.

Dan Christian Jensen.

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Det vil bli et godt og stabilt boligmarked i 2022. For Oslo sin del, som jeg kjenner best, vil det antagelig bli en beskjeden prisvekst. Jeg opplever vi er inne i en slags myk landing nå, hvor prisene i Oslo stabiliserer seg. Denne utviklingen tror jeg vil fortsette.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– Renten virker sterkt inn på boligmarkedet. Hvis sentralbanken setter styringsrenten opp «for fort» kan en se for seg at boligprisene kan gå ned og omsetningshastigheten kan øke. Jeg registrerer at enkelte mener at folk kan få problemer med å betjene boliglånet når renten øker, men etter min erfaring er boliglånet det siste folk vil misligholde. Jeg opplever at bankene utøver sitt bankhåndverk på en god måte.

MER STABILT: Boligmarkedet i Oslo.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Hovinbyen og da særlig Økern. Her har utviklingen ikke kommet så langt, sammenlignet med f.eks. Løren eller Ensjø. På Økern vil det, i tillegg til nye boliger, komme mye spennende innenfor kultur og handel. Området vil også bli viktig for Oslo, hvor det over tid har blitt bygd for lite, for å møte etterspørselen.

– Selv om Skøyen er etablert, har det et stort transformasjons- og fortettingspotensial. Det foreligger en mulighetsstudie som foreslår en kraftig fortetting rundt stasjonsområdet på Skøyen, og en sammenhengende bystruktur fra Hoff i nord til Bestumkilen i sør. Skøyen får en ny sjøfront og et nytt ansikt mot fjorden. Fornebubanen vil også få et stopp her. Så vidt jeg forstår er områdereguleringen fortsatt i prosess.

– Av andre områder har jeg nevnt Ensjø under som kan trekkes mer fram som et spesifikt vekstområde. Her har utviklingen kommet en god del lengre enn på Økern, men det er fortsatt mange boliger som skal bygges her, parkdrag som skal etableres osv.   

Innlandet

Hvem: Cato Deglum, daglig leder Krogsveen Hamar.

Cato Deglum.

1. Hva tror du om boligmarkedet i 2022?

– Boligmarkedet i Innlandet vil mest sannsynlig fortsette den positive utviklingen vi har sett gjennom flere år nå. Innlandet blir stadig mer sentralt, noe vi ser gjennom en god tilflyt av nye innbyggere. Det bygges mye nytt og området er i sterk utvikling, som tiltrekker seg nye innbyggere.

– Pendleravstanden til Oslo er høyst overkommelig for mange og det er meget tydelig når man ser fulle pendlertog innover mot Oslo. Endringene de siste 20 måneder med hensyn til hjemmekontor bidrar nok også i en viss grad.

2. Hvilke farer ser dere som evt. kan påvirke boligmarkedet fremover?

– I den grad man kan kalle det en fare så er jo de varslede renteøkningene fremover noe som kan bidra til å bremse utviklingen i boligmarkedet noe. Jeg har imidlertid ikke noe tro på at dette vil påvirke i stor grad. Markedet i Innlandet må betegnes som stabilt godt og ikke minst et «sunt» marked. Tilflyttere til området kommer gjerne fra Oslo-regionen hvor boligprisene er betydelig høyere enn i Innlandet så man vil uansett oppleve at man får mye for pengene her. 

HISTORISK GRUNN: Hamar og Vikingskipet.

3. Hvilke tre vekstområder ser dere i deres region? Hvorfor blir disse områdene viktige fremover?

– Det er Hamar som er selve lokomotivet i Innlandet, men også områdene rundt med Ringsaker og Stange er i god vekst. Det er Hamars beliggenhet som et knutepunkt ved Mjøsa som er drivkraften. Tilgangen til tog og motorvei samt et stort tilbud innen sport og fritidsaktiviteter og et sterkt forbedret tilbud innen restauranter og uteliv har bidratt til dette.

– Vi er avhengige av videre utbygging og tilgang til nye områder, ikke bare med sentrumsnære leiligheter men også områder for eneboligbebyggelse, rekkehus etc. Gjennom videre utvikling her vil det spre seg positive ringvirkninger i hele Innlandet. Sett i et litt lengre perspektiv forventer jeg egentlig at vi kun har sett starten på hva dette kan bli.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boligpriser
 2. Eiendom
 3. Boligmarkedet

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Boligeksperter: Byene som kan bli vekstvinnere i 2022

 2. Eiendom Norge venter at boligprisene stiger 4 prosent i 2022

 3. Boligprisene steg 0,3 prosent i april

 4. Sjeføkonom om boligprisen: – Unormalt svak desember

 5. Boligprisene steg rekordsterke 4,8 prosent i Norge i januar