Skal du bytte jobb?: Styr unna pensjonsfelle

Å bytte jobb kan gi store utslag på din pensjon. Sjekk hva du bør passe på dersom du planlegger jobbskifte.

PASS PÅ: – Er du i 50-årene og omfattet av AFP i privat sektor, bør du tenke deg godt om før du går over til offentlig sektor, sier pensjonseksperten.
Publisert:

Fallgruver.– En klassisk fallgruve ved jobbskifte er overgang fra en arbeidsgiver der man er omfattet av en AFP-ordning til en arbeidsgiver som ikke har AFP, sier Alexandra Plahte, som er uavhengig pensjonsekspert i Steenberg & Plahte as.

Hun forklarer at AFP er et synlig, verdifullt gode som ansatte ikke bør gir slipp på uten videre.

I privat sektor, kan verdien av AFP for mange utgjøre mer enn det de får fra tjenestepensjonsordningen.

– Verdien på AFP kan utgjøre 70-80.000 i årlig livsvarig pensjon. Det kan fort bli 1,3 millioner kroner i nåverdi, sier Plahte.
LES OGSÅ: Et skattetriks for uføre

SER SEG BLIND: Ifølge pensjonsekspert Alexandra Plahte er det mange som ser seg blind på lønnslippen - og glemmer verdien av en god pensjonsordning.

Komplisert. Ifølge Plahte har vi gått fra to pensjonsregimer: et i privat og et i offentlig sektor, til (minst) tre:

  • offentlig sektor
  • privat sektor med AFP
  • privat sektor uten AFP.

– Dette kan medføre store konsekvenser for den enkelte i forbindelse med jobbskifte og skaper utvilsomt utfordringer relatert til mobilitet mellom sektorene, sier pensjonseksperten.

Hun mener at det er liten tvil om at alt for mange ser seg blind på lønnslippen:

– Mange glemmer å også se på verdien av en god pensjonsordning, forsikringsdekninger og andre personalgoder.

LES OGSÅ: Sjekk hvor mye du får i pensjon

Bør tenke deg om. Dersom du trår feil, risikerer du å miste et viktig gode.

– Er du i 50-årene og omfattet av AFP i privat sektor, bør du tenke deg godt hvis du har tenkt til å jobbe lenge og vurderer overgang til offentlig sektor, sier Plahte.

Du sier nemlig dermed fra deg muligheten til et livsvarig gode i form av ny AFP i privat sektor.

Riktignok kan man få AFP i offentlig sektor, men ordningen har kun verdi for dem som velger å fratre helt eller delvis før 67 år. Noe livsvarig gode er det ikke.

Har man derimot tenkt å slutte ved 62 år, vil AFP-ordningen i offentlig sektor kunne være minst like verdifull, og for mange bedre enn AFP i privat sektor, sier hun.

Farlig jobb-bytte. Har man fylt 55 år og vurderer å gå fra offentlig til privat sektor kan man virkelig tape dersom man ønsker å slutte før 67 år.

Man er ikke lenger omfattet av ordningen med offentlig AFP og vil heller ikke fylle vilkårene for AFP i privat sektor – selv om ny arbeidsgiver er omfattet av AFP-ordningen i privat sektor.

Også å bytte jobb mellom private selskaper kan inneholde en fallgruve hvis arbeidstageren skifter fra en arbeidsplass med rett til privat AFP til en jobb utenfor AFP-ordningen.

Dette bekrefter Ingvild Dingstad, adminstrerende direktør i Fellesordningen for AFP, og forklarer hvorfor:

– Uten vilkåret om en ansiennitetsperiode før fylte 62 år ville mange kunne få AFP uten at det var betalt inn tilstrekkelig med premie for å sikre en bærekraftig ordning, forteller hun.

LES OGSÅ: Spar til pensjon, spar skatt

Sluttpakke kan koste dyrt! Det er uvanlig at bedrifter i forbindelse med omstilling eller nedbemanningsprosesser tilbyr også eldre ansatte økonomiske ytelser mot at de selv sier opp sin stilling.

– Selv om vedkommende går direkte over til ny arbeidsgiver i privat sektor som også har AFP, risikerer man å ikke få en krone i AFP, forklarer Plahte.

Riktignok fyller man da vilkåret om å ha vært omfattet av ordningen i 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år, men man rammes av et annet vilkår;

Jobbet for kort: Den vanligste AFP-fellen er at man jobber for kort. kommenterer Ingvild Dingstad, adminstrerende direktør i Fellesordningen for AFP.

Har man mottatt ytelser fra tidligere eller nåværende arbeidsgiver - uten tilsvarende arbeidsplikt - med en årlig verdi på 1,5 G eller mer (G = grunnbeløpet i folketrygden) i hvert av de siste tre årene, ryker nemlig retten til privat AFP.

Det kan med andre ord bli dyrt å ta i mot ett års sluttpakke dersom man i neste runde mister AFP som et livsvarig gode.


LES OGSÅ: Slik endres din pensjon

Uførefelle. Mottar du en krone i uførepensjon fra folketrygden etter fylte 62 år har du ikke rett på AFP i privat sektor.

– Er du omfattet av AFP-ordning i privat sektor må du før fylte 62 år velge mellom fortsatt delvis uførepensjon eller AFP. Dersom du ikke velger, har du faktisk valgt ettersom du da ikke er berettiget til AFP, sier Plahte.

Les mer om AFP-fellene: Du kan miste en million AFP-kroner!

Gå av når du er 62?

62 eller ikke 62: For mange er det spørsmålet. I denne artikkelen hjelper vi deg til å legge sammen de ulike summene for å se om du kan gå av ved 62, eller om det er lurere å vente til for eksempel 67 år. Svaret finner du i vår skole om når du kan gå av med pensjon
Publisert:

Her kan du lese mer om