Slik kan du klage hvis bilen blir ødelagt av hull i veien

Har du fått skader på bilen fordi en vei er dårlig vedlikeholdt? Vegmyndighetene er egentlig erstatningsansvarlige, men det kan være vanskelig å nå frem. Les ekspertenes tips til hvordan du kan få erstatning.

Dette hullet i asfalten kostet John Langebråten (innfelt) 3592 kroner. Vedlikeholdsansvarlig Mesta mener de har gjort hva som kan forventes av de.
Publisert:

Hvem må betale? Veistandarden i Norge er mange steder langt under pari. Noen steder så dårlig at det går ut over bilen med tusenlapper i utgifter til utbedring.

Men selv om noen ikke har gjort jobben sin med vedlikehold veien, er det vanskelig å få erstatning for skader som oppstår.

Dette opplevde John Langbråten. Han hadde ingen sjanse til å svinge unna et stort hull midt i kjørebanen på Riksvei 22 like sør for Halden i Østfold. Dette resulterte i at dekket på høyre side bak fikk en rift på innsiden og ble ødelagt.

Nytt dekk måtte kjøpes og det ble montert på verksted i Sarpsborg. Der ble det opplyst at også felgen var blitt skjev. Hele regningen kom til slutt på 3592 kroner, noe han mente veimyndighetene måtte dekke. Det var imidlertid ikke så enkelt.

Lovbestemt. I skadeerstatningsloven § 2–1 står det at arbeidstaker kan bli erstatningspliktig hvis egne ansatte har utvist uaktsomhet i tjenesten.

I denne sammenheng betyr det at Statens vegvesen, eller andre aktører som har bygget eller har ansvar for vedlikehold av vei, kan holdes ansvarlige om noen av deres ansatte har gjort en for dårlig jobb.

Les også:Firmabil eller kjøregodtgjørelse?

Begrunnelse for avslag. På riksvei 22 er det Mesta som har ansvaret for vedlikeholdet. Avslaget til Langbråten begrunnes blant annet slik:

«For at Mesta Drift AS (Mesta) skal kunne holdes ansvarlig for de oppståtte skader, må det kunne påvises et ansvarsgrunnlag for Mesta. I denne saken vil det være nødvendig å påvise at det foreligger uaktsomhet hos Mesta eller hos selskapets ansatte».

Mesta argumenterer videre med at det er opp til den enkelte trafikant å avpasse kjøringen etter forholdene på stedet og at kjørende må kunne stanse foran enhver «påregnelig» hindring.

Avslaget blir endelig avslått fordi de ikke hadde mottatt andre klager på denne strekningen.

Les også:Disse bruktbilene tar lengst tid å selge

David mot Goliat. Langbråten hevder ovenfor Dine Penger at han overholdt fartsgrensene på stedet, og at værforholdene hadde vært tørre og fine i lang tid. Hullet var derimot umulig å unngå med mindre man spaserte, ettersom det lå midt i en skarp sving. Det var heller ikke noe skilt som advarte mot dårlig vei.

– Et argument de brukte var at det ikke var meldt inn andre klager på strekningen. Hvor mange ødeleggelser og ulykker må det i så fall være før de utbetaler erstatning? Èn må jo være den første, kommenterer Langbråten.

Kort tid etter at Langbråten sendte inn sitt krav til Mesta ble hullet i svingen, som det eneste på strekningen, tettet.

– Deres tetting av hullet kort tid etter, sier alt slik jeg ser det. Dette er en yndet strekning for motorsyklister å kjøre og jeg skal ikke se bort fra at min rapportering har spart liv i den forbindelsen, sier Langbråten.

- Et fremhjul i denne sprekken ville sendt motorsyklisten på hodet inn i fjellveggen eller i en motgående bil/lastebil, sier han videre.

Mesta forteller i en e-post til Dine Penger at de får inn mange hundre erstatningskrav i året, og at i 2011 fikk 17 prosent medhold i sine krav. Forøvrig vil de ikke kommentere den konkrete saken vi presenterer her.

Ikke totaltall. Men i og med at ansvaret er delegert veldig spredt, finnes det ingen samlet oversikt over hvor mange krav som blir sendt inn og hvor mange som blir hørt.

– Dette vil man kun få oversikt over ved å summere alle beløpene som statlige, fylkeskommunale, kommunale og private veieiere har utbetalt. Det gjøres ikke per i dag. Skal jeg tippe vil mellom 10 og 50 prosent få gjennomslag for sine krav, sier advokat og seniorrådgiver André Fimreite i Norges Automobilforbund (NAF).

Vær kjapp! Skader på bil som følge av dårlig vei bør innmeldes raskt, oppfordrer advokat og seniorrådgiver André Fimreite i Norges Automobilforbund (NAF).

Hva ligger i uaksomhetsbegrepet? Hva må de som er ansvarlige for veien gjøre/ikke gjøre for at de blir erstatningspliktige?

– Det foreliggende en betydelig mengde juridisk litteratur og dommer knyttet til uaktsomhetsbegrepet. Det følger av skadeserstatningslovens § 2-1 at en arbeidsgiver kan bli ansvarlig for skade hvor en uaktsom arbeidstaker har tilsidesatt de krav den skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, beretter Fimreite.

– Et forenklet svar er at noen må kunne bebreides for et forhold. I veisektoren vil dette kunne være at det er begått en feil, en forsømmelse eller det foreligger mangelfulle tiltak i form av for eksempel skilting, supplerer han.

Det kan virke litt som bukken og havresekken, hvor det ikke er noen uavhengig enhet som avgjør slike tvistespørsmål i første instans.

Hva kan man gjøre hvis for eksempel Mesta avviser ditt krav?

– Du kan rette krav mot både Mesta som står for vedlikeholdet, men også mot utbygger. Kommer du ingen vei, kan du gå til domstolene.

– Når det gjelder «uavhengig enhet», har NAF i en årrekke etterlyst et uavhengig Vegtilsyn på like linje med luftfart og jernbane. Foreløpig er det nå opprettet et organ som har noen av disse elementene ved seg. Problemet er at det rapporterer direkte til Vegdirektøren, avslutter Fimreite.

NAF oppfordrer alle trafikanter om å melde inn hull i veien eller andre trafikkfeller på sin nettside. Vegtrafikksentralen kan også kontaktes på telefon 175.

NB: Artikkelen ble oppdatert 11. okt kl 10.00 med kommentar fra Mesta. (Red.)

Publisert: