EU satser tungt på "ren" kullkraft

EU vil ha en storsatsing for å gjøre kullkraften ren, fordi kull er fremtiden for energiforsyningen i Europa. Det slår EU-kommisjonen fast i et utkast til ny energipolitikk.

EU leter desperat etter løsninger for å redusere sin avhengighet av importert energi, særlig gass. 10. januar skal EU-kommisjonen legge frem en rekke forslag for å sikre et bedre fungerende energimarked, økt energisparing, økt bruk av fornybar energi. Pakken inneholder også forslag om en bærekraftig elektrisitetsproduksjon fra fossile brensler, det som kalles "clean coal" - rent kull.

Aftenposten kjenner innholdet i store deler av pakken.

Flere nyheter fra E24

Kullreserver

EU-kommisjonen sier at målet er at unionen skal bli ledende på renseteknologi for kraftverk som bruker fossile brensler, særlig kull. Det betyr at EU-landene kan bruke egne kullreserver og kjøpe billig kull på verdensmarkedet. Men dette kan bare skje dersom det utvikles teknologi som reduserer CO2-utslippene. Uten rensing vil økt bruk av kull øke klimaproblemene.

Dette er forslagene EU jobber med:

* Økte midler fra EU og medlemslandene til forskning og utvikling av teknologi for å rense CO2 og lagre den.

* I 2015 skal det finnes 12 storskala demonstrasjonsanlegg av utslippsfrie kraftverk i EU. Alle nye kullkraftverk skal bygges slik at det kan installeres anlegg for å rense, fange opp og lagre CO2 når teknologien er klar.

* Alle kullkraftverk bygget etter 2020 skal ha anlegg for å rense og fange opp CO2.

* EU-kommisjonen skal gå igjennom regelverket for å fjerne hindringer for å utvikle denne teknologien, for eksempel endre statsstøttereglene.

Dette er forslag som Kommisjonen vurderer å legge frem, men det er medlemslandene og Europaparlamentet som fatter de endelige vedtakene.

Viktig kilde

I utkastet slås det fast at kull vil være en viktig kilde for strømproduksjonen i EU-landene i mange tiår fremover. EU-landene er opptatt av forsyningssikkerhet. De er bekymret over økt avhengighet av gass fra Russland og Midtøsten. Det de må importere av kull, kan de hente fra flere andre kilder. Dette gjør at mer bruk av kull bidrar til økt forsyningssikkerhet.

På grunn av mindre CO2-utslipp har gasskraft vært ansett som "grønnere" enn kullfyrte verk. Men denne miljøfordelen mister nå gassen.

Kullkraft er også billigere for forbrukerne, delvis fordi den i EU-land fortsatt er subsidiert eller skattlagt mindre enn andre energiformer.

Mange av tiltakene som foreslås av Kommisjonen vil også være nyttige for gasskraftverk eller oljefyrte kraftverk. Norske selskaper er langt fremme i utvikling av CO2-rensing av gasskraftverk.

Men det er ikke gass Kommisjonen i første rekke har i tankene. I dokumentet heter det blant annet om rensingen:

- Dette er ikke bare viktig for å kunne bruke kull i Europa, men også for å sikre at økt bruk av kull på verdensbasis er mulig, uten å ødelegge det globale klima.

I rene tall anslås det at forbruket av kull vil øke med 60 prosent frem mot 2020, mesteparten av økningen vil komme i Kina og India. Derfor ønsker EU et tettere samarbeid med blant andre Kina om bruk av clean coal-teknologien.

Norske selskaper avventer

Norske energiaktører er avventende til hva som eventuelt kommer ut av en økt satsing på kull i Europa.

Statoil er en av de største gasselgerne i det europeiske markedet. Informasjonsdirektør Arild Oma Steine i Statoil sier de registrerer stor interesse for mer norsk gass.

Statoil har nylig gjennomført en kundeundersøkelse med tanke på å bygge en ny rørledning for å øke uttak av gass fra Troll-feltet.

- Vi ser ikke noen enkeltfaktor nå som vil svekke gassen, men det er klart at såkalt clean coal på sikt også vil få betydning for gassmarkedet, understreker han.

Oluf Ulseth er Europa-direktør i Statkraft, som bygger gasskraftverk i Tyskland. Han merker at det er stor oppmerksomhet rundt rensing av CO2.

- Alt tilsier at det er et stykke frem før dette kommer, men når det kommer, så vil det påvirke kraftmarkedet. Men hvordan er det tidlig å si noe om, sier han.

På forsiden nå